1467/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 mars 1991 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen (1331/1991) 2 § 2 och 3 mom. samt 3 §,

sådana de lyder i lag 94/2000, som följer:

2 §

Kan ett avtal om ersättningarna inte nås, får ersättningsärendet på ansökan hänskjutas till det territoriellt behöriga regionförvaltningsverket.

Vid handläggningen av ersättningsansökningar samt när ersättningar fastställs och betalas tillämpas vattenlagen (264/1961) och de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.


3 §

Vid avtappning ska den närings-, trafik- och miljöcentral som jord- och skogsbruksministeriet har bestämt följa effekterna av avtappningen på saimensälens livsbetingelser samt på fiskbeståndet och fisket så som ministeriet har godkänt. Meningsskiljaktigheter beträffande uppföljningen kan föras till behandling i det i 2 § 2 mom. avsedda regionförvaltningsverket med iakttagande av vad vattenlagen föreskriver om ansökningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.