1463/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 4 § i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 92/1995, som följer:

4 §

Den värdering av skadorna som krävs för handläggning av ansökningen utförs av den i 1 mom. angivna landsbygdsnäringsmyndigheten. Vid utredningen av en översvämnings exceptionella karaktär och värderingen av skadorna har kommunens landsbygdsnäringsmyndighet rätt att efter behov få sakkunnighjälp av närings-, trafik- och miljöcentralen och skogsnämnden samt av byggnadsnämnden och övriga kommunala myndigheter. Bestämmelser om närmare grunder för värderingen av översvämningsskador kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.