1462/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 127 a §,

sådan den lyder i lag 40/1997, samt

ändras 3, 6, 9, 11, 14, 14 a, 21, 24, 25 och 27 §, 37 § 1 mom., 38, 47, 68, 69, 75 a och 78 §, 79 § 1 mom., 80, 81, 86 och 87 §, 89 a § 3 mom., 91 § 3 mom., 93 § 1 mom., 97 § 1 mom., 105, 106, 115 och 118 §, 119 § 3 mom. samt 121, 123, 124, 126 och 134 §,

av dem 3 § sådan den lyder i lagarna 1355/1993 och 687/2000, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 489/1993, i nämnda lag 1355/1993 och i lag 1066/2004, 9 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1355/1993, 11 och 105 § sådana de lyder i lag 154/2003, 14 och 47 § sådana de lyder i lag 93/2000, 14 a § sådan den lyder i lag 1212/1997, 21 §, 37 § 1 mom., 38, 75 a, 78 och 80 §, 91 § 3 mom. samt 93 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1355/1993, 24, 25, 27 och 134 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 93/2000, 69 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 687/2000, 79 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, 81 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 154/2000, 86 § sådan den lyder i lagarna 328/1988, 1204/1992 och i nämnda lag 687/2000, 87 § sådan den lyder i nämnda lag 1204/1992, 89 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 1045/1996, 106 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1066/2004, 115 § sådan den lyder i sistnämnda lag, 121 § sådan den lyder i lag 252/1998, 123 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 93/2000 och 154/2003 samt 124 § sådan den lyder i lag 562/1995, som följer:

3 §

Ett fiskelag enligt denna lag utgörs av ett sådant delägarlag som avses i lagen om samfälligheter (758/1989) och som bildas av delägarna i ett samfällt fiskevatten.

För främjande av fiskerihushållningen och förverkligande av de övriga syften som nämns i 1 § indelas vattenområdena, oberoende av ägandeförhållandena samt den kommunala och den statsförvaltningsrelaterade indelningen, i fiskeområden.

Statens fiskeriförvaltning sköts av jord- och skogsbruksministeriet. Distriktsmyndigheter inom fiskeriförvaltningen är närings-, trafik- och miljöcentralerna.

6 §

Inom allmänt vattenområde i havet samt i Finlands ekonomiska zon har varje i Finland varaktigt bosatt medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet rätt att fiska. Medborgare i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige har oberoende av hemort rätt till husbehovs- och fritidsfiske inom det nämnda området.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan utfärda ordningsföreskrifter om bedrivande av ovan i 1 mom. avsett fiske till den del vattenområdet inte hör till fiskeområde som avses i 68 § 1 mom. Härvid ska särskilt beaktas att övrigt fiske inom området inte oskäligt får hindra eller försvåra yrkesmässig fångst där eller försvaga förutsättningarna för sådan.

Då yrkesfiskets behov det förutsätter, kan närings-, trafik- och miljöcentralen arrendera ut fångstplats för lax eller havsöring inom ett vattenområde som avses i 1 mom. för bedrivande av sådant fiske eller för viss tid meddela tillstånd att använda fångstplatsen. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan även meddela annan än i 1 mom. avsedd utlänning tillstånd att bedriva husbehovs- och fritidsfiske inom nämnda område.

För yrkesmässigt fiske avsedda fångstredskap får inom vattenområden som nämns i 1 mom. användas endast av yrkesfiskare. I fråga om fångstredskap som är avsedda för yrkesmässigt fiske föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

9 §

Var och en som inte endast tillfälligt är bosatt i en by har rätt att få tillstånd att bedriva husbehovs- och fritidsfiske inom sådant område inom byarågång som vattenområdets ägare anvisar och på det sätt denne bestämmer. Den som fått sådant tillstånd är skyldig att till vattenområdets ägare betala en skälig avgift för tillståndet. Om överenskommelse inte nås om avgiftens belopp, kan ärendet hänskjutas till närings-, trafik- och miljöcentralen för avgörande.

11 §

Om de i 1 § nämnda målen, ett säkerställande av det ekonomiska utnyttjandet av sådana utplanteringar av fisk som gjorts i kommersiellt eller något annat särskilt syfte eller någon särskild orsak kräver det, har närings-, trafik- och miljöcentralen rätt att på begäran av vattenområdets ägare eller ett fiskeområde eller på eget initiativ inom ett bestämt område begränsa eller för viss tid förbjuda i 8 § avsett mete och pilkfiske eller sådant beviljande av tillstånd som avses i 9 §.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska förbjuda handredskapsfiske som avses i 8 § inom ett vattenområde, där detta krävs för att säkerställa resultaten av en osedvanligt effektiv vård av fiskbeståndet, för att säkerställa det ekonomiska utnyttjandet av sådana utplanteringar av fisk som gjorts i kommersiellt eller något annat särskilt syfte, för att skydda viktiga lekområden för rovfisk eller för att förhindra överdrivna störningar eller för att trygga havsfåglars häckning under häckningstiden. Förbudet utfärdas på ansökan av vattenområdets ägare eller fiskeområdet eller en arrendator, en yrkesfiskare eller den vars intresse ärendet gäller eller på närings-, trafik- och miljöcentralens eget initiativ, och det förbjudna området kan totalt utgöra högst 25 procent av fiskeområdets vattenareal.

Ett fiskeområde kan på begäran av vattenområdets ägare eller på eget initiativ på grund av fiskevattnets ringa avkastning eller av något annat giltigt skäl utfärda ett förbud eller en begränsning som avses i 1 mom. för en tid av högst sex månader. Föreligger det upprepat behov av förbud eller begränsning, ska beslutet därom underställas närings-, trafik- och miljöcentralen för fastställelse.

14 §

Innehar någon tidigare förvärvad rätt att hålla storryssja eller annat därmed jämförbart instängningsredskap utsatt närmare en lax- eller sikförande älvs mynning än vad som bestäms om detta, kan innehavaren av sådan rätt förpliktas att avstå från denna, om detta är nödvändigt för att målen enligt 1 § ska uppnås. Når närings-, trafik- och miljöcentralen och rättsinnehavaren inte överenskommelse om avståendet, kan närings-, trafik- och miljöcentralen genom ansökan hänskjuta saken till regionförvaltningsverket. För avstående från rätt ska betalas ersättning som motsvarar dess fulla värde. Kan värdet inte fastställas på något annat sätt, anses det motsvara den tjugofaldiga årliga nettointäkten av det bedrivna fisket, beräknat enligt erhållen fångst, under de senaste fem åren i medeltal.

Uppstår oenighet om avståendet, kan saken genom ansökan hänskjutas till regionförvaltningsverket. Träffas ingen överenskommelse om värdet av fiskerätten, ska innan ärendet avgörs behövlig värdering verkställas av två ojäviga personer som utsetts av regionförvaltningsverket.

14 a §

Närings-, trafik- och miljöcentralen tillsätter en delegation med uppgift att behandla fiskerihushållningsfrågor i anknytning till statens fiskevatten i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner. För varje kommun tillsätts en delegation för tre år i städer. Delegationens uppgift är att inom ramen för sitt verksamhetsområde ge utlåtanden, göra framställningar och ta initiativ samt utföra övriga uppgifter som har anförtrotts den.

Forststyrelsen och Skogsforskningsinstitutet ska årligen begära utlåtande av delegationen om hur fisket ska ordnas och om de principer som ska iakttas när fisketillstånd beviljas. Myndigheten får inte utan särskilda skäl avvika från utlåtandena.

21 §

Den som bedriver yrkesfiske har rätt att på sådana statsägda havsstränder samt holmar och skär i havet, som inte reserverats för annat bruk, enligt anvisning av närings-, trafik- och miljöcentralen och på skäliga villkor som fastställts av denna få ett jordområde upplåtet åt sig på arrende för uppförande av för fisket behövliga förvaringsutrymmen, för torkning av fångstredskap och för tillfällig inkvartering som är nödvändig vid yrkesutövningen.

24 §

I älv samt i sund eller trängre led som avses i 1 kap. 13 § i vattenlagen ska kungsådra hållas öppen för fiskens vandring på det sätt som föreskrivs i vattenlagen.

Där en älv förenas med havet eller en insjö, övergår kungsådran i en fiskled som omfattar en tredjedel av vattenområdets bredd på det djupaste stället och som sträcker sig så långt ut i öppna sjön att fiskens gång är tryggad. Regionförvaltningsverket kan likväl på ansökan förordna något annat om fiskledens bredd eller sträckning, om detta är behövligt för tryggande av fiskens gång.

Fiskleds gränser kan utredas och utmärkas på karta vid lantmäteriförrättning som verkställs på ansökan av närings-, trafik- och miljöcentralen, vattenområdets ägare eller fiskerättens innehavare. Förrättningen verkställs av en förrättningsingenjör utan gode män, och vid förrättningen ska i övrigt tillämpas vad fastighetsbildningslagen (554/1995) föreskriver om rågång. Sökanden svarar för förrättningskostnaderna.

25 §

I fråga om öppethållande och stängande av fiskled gäller vad som i vattenlagen föreskrivs om kungsådra. Med undantag av långrev och annat krokredskap som inte hindrar samfärdsel i kungsådran ska kungsådra och fiskled också hållas fria från stående fiskeredskap. I kungsådra och fiskled ska även med rörligt garnredskap fiskas så att mera än halva bredden är öppen.

Tidigare lagligen förvärvad rätt att hålla ett fast fångstredskap i en kungsådra eller fiskled förblir i kraft. Innehavaren av sådan rätt kan dock förpliktas att avstå från sin rätt, om detta är nödvändigt för att målen enligt 1 § ska uppnås. Når närings-, trafik- och miljöcentralen och rättsinnehavaren inte överenskommelse om avståendet, kan närings-, trafik- och miljöcentralen genom ansökan hänskjuta saken till regionförvaltningsverket. För avstående från rätt ska betalas ersättning med iakttagande av 14 § 1 och 2 mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja tillstånd att tillfälligt hålla fast fiskeanordning utsatt i fiskled, då sådan åtgärd inte äventyrar fiskens gång i vattendraget.

27 §

Om inte något annat följer av bestämmelserna i vattenlagen, får mindre insjö, som endast genom bäck står i förbindelse med annat vattenområde, med regionförvaltningsverkets tillstånd avstängas för fiske och för vård av fiskbeståndet, om inte annan därigenom orsakas nämnvärt men. Under samma förutsättningar får bäck eller del därav avstängas i nämnda syften eller för fiskodling. Tillstånd kan utan ersättning återkallas eller villkoren ändras, om avstängningen medför annan skadlig följd än sådan som bör anses vara ringa och som inte har förutsatts vid beviljandet av tillståndet. Skada som föranleds genom avstängning ska ersättas.

Ärenden som avses i denna paragraf anhängiggörs vid regionförvaltningsverket genom ansökan med iakttagande av vad som bestäms i vattenlagen.

37 §

Närings-, trafik- och miljöcentralen har då särskilda skäl föreligger rätt att för ett visst vattendragsområde eller en del därav för viss tid eller tills vidare på villkor som centralen uppställer och med avvikelse från denna lag eller med stöd därav utfärdad förordning eller med stöd av dessa givet beslut, meddela tillstånd

1) att använda förbjudet fångstredskap eller fiskesätt,

2) att fånga fredad fisk eller kräfta under fredningstid, eller

3) att fånga fisk eller kräfta som inte fyller bestämt eller föreskrivet mått.


38 §

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan för omplantering, fiskodling, forskning eller något annat ändamål i anslutning till fiskevården, på de villkor som centralen bestämmer, för viss tid meddela tillstånd att med fiskerättsinnehavarens medgivande fånga fisk eller kräftor med avvikelse från denna lag eller de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Ett sådant tillstånd får inte överföras på någon annan.

47 §

Om fredningen av ett område med tanke på genomförande av planläggning eller ordnande av trafikförhållandena eller för något annat viktigt allmänt ändamål borde upphävas helt eller delvis eller om inskränkningarna i dess användning borde ändras, och om fiskeområdet inte har bifallit en framställning om detta, kan den myndighet som saken gäller hos regionförvaltningsverket ansöka om indragning av fredningsområdet.

Ett område som ingår i ett indraget fredningsområde får inte på nytt förordnas till fredningsområde, om inte regionförvaltningsverket, sedan förhållandena förändrats, på ansökan av fiskeområdet beviljar tillstånd därtill.

I ett beslut som regionförvaltningsverket meddelat i ett ärende som avses i denna paragraf får ändring sökas endast av den myndighet som ansökt om indragning samt av fiskeområdet.

68 §

Fiskeområde ska inom en eller flera kommuner utgöra ett sådant fiskeriekonomiskt enhetligt område där det vid ordnandet av fiskeförhållandena är ändamålsenligt att vidta enhetliga åtgärder.

Indelningen i fiskeområden gäller inte allmänt vattenområde i havet, till den del i 1 § nämnda mål inte kräver att området ingår i indelningen i fiskeområden. De uppgifter som ankommer på fiskeområdesförvaltningen fullgörs för sådant vattenområdes vidkommande av vederbörande närings-, trafik- och miljöcentral med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i detta kapitel.

Utanför indelningen kan även lämnas å eller bäck som har endast ringa fiskeriekonomisk betydelse ävensom sådana sjöar eller tjärnar inom en lägenhets område vilka är slutna eller står i förbindelse med annan sjö eller med vatten endast genom dike eller bäck vari fisk inte går i nämnvärd mån.

69 §

Indelningen av vattenområdena i fiskeområden samt områdenas gränser fastställs av närings-, trafik- och miljöcentralen. Inom varje närings-, trafik- och miljöcentral bereds förslaget till indelning i fiskeområden och till områdenas gränser av en nämnd som jord- och skogsbruksministeriet tillsatt och om vars sammansättning föreskrivs genom förordning av statsrådet. Nämnden ska under sitt beredningsarbete höra organisationer inom fiskeribranschen och efter behov myndigheter.

Nämnden ska utan dröjsmål tillställa sitt förslag vederbörande närings-, trafik- och miljöcentral, som efter kungörelse därom ska sända förslaget till offentligt påseende under tre månaders tid i de kommuner, inom vilka de vattenområden ligger som förslaget gäller. Ägarna av vattenområden, innehavarna av fiskerätt och kommuner samt andra vilka saken berör har rätt att inom nämnda tid framföra sina anmärkningar till närings-, trafik- och miljöcentralen med anledning av förslaget.

Om förändrade förhållanden eller särskilda skäl förutsätter det kan frågan om delning av fiskeområde, dess förenande med ett annat fiskeområde eller ändring av dess gränser föreläggas närings-, trafik- och miljöcentralen för avgörande. Ansökan om detta kan göras hos närings-, trafik- och miljöcentralen av ett fiskeområde, ett fiskelag, en ägare av vattenområde eller en innehavare av fiskerätt. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan, efter att ha hört de berörda fiskeområdena, fiskelagen samt ägarna av vattenområden, också på eget initiativ besluta om ändring av ett fiskeområdes gränser. Uppkommer oklarhet om vilken närings-, trafik- och miljöcentral som är behörig att ändra gränserna för ett fiskeområde, avgör jord- och skogsbruksministeriet behörighetsfrågan.

75 a §

Närings-, trafik- och miljöcentralen sammankallar ett fiskeområde till dess första stämma sedan fiskeområdets gränser fastställts.

78 §

I fiskeområdes reglemente ska anges

1) fiskeområdets namn och dess förvaltnings hemort samt i stora drag de vattenområden som fiskeområdet omfattar,

2) hur valet av företrädare vid fiskeområdets stämma ska ordnas,

3) när fiskeområdet ska hålla stämma,

4) hur fiskeområdets stämma sammankallas och hur ärendena vid denna handläggs,

5) hur styrelsens verksamhet och handläggning av ärendena vid dess sammanträden är ordnad,

6) hur handlingar undertecknas på fiskeområdets vägnar,

7) fiskeområdets funktionärer, deras uppgifter och avlöning samt hur de anställs,

8) grunderna för användning av medel och för räkenskapsföringen, inom vilken tid verksamhetsberättelse ska avfattas och bokslut upprättas samt hur räkenskaperna ska granskas,

9) hur meddelanden tillkännages, samt

10) andra omständigheter av betydelse med tanke på fiskeområdets verksamhet.

Reglementet bereds av fiskeområdet och fastställs av närings-, trafik- och miljöcentralen.

79 §

För uppnående av de mål som anges i 1 § ska fiskeområdet inom en tid som bestäms av närings-, trafik- och miljöcentralen ta i bruk en plan för nyttjande och vård av området, vilken innefattar en utredning om fiskbeståndens tillstånd inom fiskeområdet samt de allmänna riktlinjerna för vården av fiskevattnen och ordnandet av fisket. Planen kan vara gemensam för flera fiskeområden.


80 §

Anser närings-, trafik- och miljöcentralen att en och samma plan för nyttjande och vård, med däri intagna föreskrifter om samverkan mellan fiskeområdena, borde godkännas att gälla två eller flera till varandra gränsande fiskeområden, ska centralen uppmana dessa områden att i samverkan utarbeta ett förslag om detta.

Fiskeområde kan också hos närings-, trafik- och miljöcentralen ta initiativ till åstadkommande av beredning av en gemensam plan för nyttjande och vård.

81 §

Förslag till plan för nyttjande och vård ska av vart och ett fiskeområde godkännas genom ett beslut som omfattas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna i fiskeområdet. Blir förslaget inte godkänt med ovan nämnda majoritet, ska förslaget underställas närings-, trafik- och miljöcentralen för fastställelse. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan med beaktande av 79 § göra de ändringar i förslaget som konstateras vara nödvändiga.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om godkännande av en plan för nyttjande och vård gäller på motsvarande sätt ändring av sådan.

I ett beslut som närings-, trafik- och miljöcentralen fattat med stöd av 1 mom. får den vars rätt ärendet gäller söka ändring genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

86 §

Styrningen och övervakningen av fiskeområdenas verksamhet samt övriga i denna lag föreskrivna uppgifter inom fiskeriförvaltningen handhas av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Om fiskeområdet är beläget inom flera närings-, trafik- och miljöcentralers verksamhetsområde, behandlas ärenden som gäller fiskeområdet vid den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde största delen av fiskeområdets vattenareal är belägen.

87 §

Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgift är att sköta de uppgifter som ålagts den i denna lag eller med stöd av den. Dessutom ska centralen

1) inom sitt verksamhetsområde svara för den fiskeriförvaltning som ankommer på staten,

2) biträda fiskeområdena i ärenden som gäller konstituerandet av dem och deras verksamhet,

3) lämna fiskeområdena sakkunnighjälp vid beredningen av deras reglementen och planer för nyttjande och vård,

4) se till att fiskeområdena utövar sin verksamhet i enlighet med lag och bestämmelserna i sina reglementen och fullgör de uppgifter som åligger dem samt vid behov vidta åtgärder för rättande av brister och missförhållanden,

5) styra och övervaka det rådgivningsarbete som bedrivs inom distriktet, samt

6) handlägga de uppgifter som rör upprätthållandet av kontakter mellan fiskerimyndigheterna och fiskeområdena.

89 a §

De i 1 mom. avsedda ersättningarna beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen inom de gränser jord- och skogsbruksministeriet bestämmer. Fiskeområdena kan tas till hjälp vid utdelningen av medlen till ägarna av vattenområdet.


91 §

Medel för ersättningar till ägarna av vattenområden och betalning av de utgifter som föranleds av fiskeområdenas verksamhet som nämns i 1 mom. beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen på de grunder som jord- och skogsbruksministeriet fastställer. Medel som är avsedda att användas för övriga i 1 mom. nämnda ändamål beviljas av jord- och skogsbruksministeriet och inom de gränser som jord- och skogsbruksministeriet fastställer av närings-, trafik- och miljöcentralen. Vid utdelning av medel till ägare av vattenområden kan fiskeområdena anlitas.


93 §

Förbudet enligt 92 § gäller inte

1) fisk eller kräfta som med stöd av i 37 och 38 § avsett tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen får fångas med avvikelse från bestämmelserna eller föreskrifterna om fredningstid eller minsta mått, eller

2) fisk eller kräfta som odlats i fiskodlingsanstalt, uppfödningsdamm eller i sådan del av vattendrag som avskilts för fiskodling.


97 §

I 96 § avsedd skyldighet har även en edsvuren fiskeövervakare som tillsatts av närings-, trafik- och miljöcentral, kommun, fiskeområde, fiskelag, ägare av vattenområde eller innehavare av fiskerätt.


105 §

Bedriver innehavare av fiskerätt fiske- eller kräftfångst eller tillåter han bedrivande därav på ett sätt som äventyrar fisk- eller kräftbeståndet eller bedriver han sådan fångst eller tillåter han att dylik fångst bedrivs i fiskevatten som står i förbindelse med annans fiskevatten på något sätt som uppenbarligen är till skada för annans fiske eller till men för fiskevårdsåtgärder i fiskevatten där annan har fiskerätt kan närings-, trafik- och miljöcentralen, sedan den som saken gäller beretts tillfälle att ge utredning, förbjuda innehavaren av fiskerätt att tills vidare, under högst två år i sänder, nyttja sin fiskerätt eller inskränka den.

En innehavare av fiskerätt som är missnöjd med ett i 1 mom. avsett beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen får anföra besvär över beslutet hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut ska dock genast iakttas trots att besvär anförts.

106 §

Underlåter någon att uppfylla en skyldighet som han har enligt denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser eller föreskrifter, kan regionförvaltningsverket, på anmälan av en myndighet eller ansökan av den vars rätt eller fördel saken gäller och sedan vederbörande beretts tillfälle att avge förklaring, ålägga honom att fullgöra sin skyldighet vid vite eller vid äventyr att vad som försummats utförs på den försumliges bekostnad.

De uppgifter som enligt 1 mom. ankommer på regionförvaltningsverket sköts i Finlands ekonomiska zon av det regionförvaltningsverk vid vars verksamhetsområde den ifrågavarande delen av den ekonomiska zonen är belägen. Förutom gränsen mot verksamhetsområdet för Statens ämbetsverk på Åland anses gränsen mellan regionförvaltningsverkens verksamhetsområden fortsätta från territorialvattnets yttre gräns till den ekonomiska zonens yttre gräns utan att ändra riktning.

115 §

De uppgifter som ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralen sköts i den ekonomiska zonen av den närings-, trafik- och miljöcentral vid vars verksamhetsområde den ifrågavarande delen av den ekonomiska zonen är belägen. Gränsen mellan närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsområden anses fortsätta från territorialvattnets yttre gräns till den ekonomiska zonens yttre gräns utan att ändra riktning.

I Finlands ekonomiska zon tillämpas inte bestämmelserna i 32 § 2 och 3 mom., 35 § 2 mom. och 88 §.

118 §

Med fiskerimyndigheter avses fiske- och viltavdelningen vid jord- och skogsbruksministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna ävensom de tjänstemän vid dessa myndigheter på vilka det ankommer att sköta fiskeriförvaltningen och att dra försorg om de uppgifter som hör till verkställigheten av fiskerilagstiftningen. Vad som i denna lag föreskrivs om fiskerimyndighet gäller på motsvarande sätt de tjänstemän inom forstförvaltningen som ska dra försorg om statsägda fiskevatten och om ärenden som angår fiske i dessa.

De allmänna vattenområdena är, i fråga om ärenden som gäller fiske, i fiske- och viltavdelningens vid jord- och skogsbruksministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralernas besittning och vård.

119 §

Vid behov ska närings-, trafik- och miljöcentralen avgöra om vattendrag ska anses vara lax- eller sikförande.

121 §

Utplanteras inom ett vattenområde någon fisk eller kräftart eller någon fisk- eller kräftstam som inte förekommer där förut, eller företas inom området omplantering av fisk eller kräftor, ska för åtgärden inhämtas närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd. I tillståndet kan föreskrivas hur åtgärden ska vidtas.

123 §

I allmän underrätts utslag i mål som avses i denna lag får ändring sökas i den ordning som i rättegångsbalken föreskrivs om sökande av ändring i underrätts utslag.

I regionförvaltningsverkets beslut i mål som avses i denna lag får ändring sökas i den ordning som i vattenlagen bestäms om sökande av ändring i regionförvaltningsverkets beslut i ansökningsärenden som gäller byggande i vattendrag. I 47 § 3 mom. föreskrivs om vem som har rätt att söka ändring i regionförvaltningsverkets beslut som gäller indragning av fredningsområde.

I närings-, trafik- och miljöcentralens beslut i ärenden som avses i denna lag får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. I fråga om sökande av ändring gäller i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett sådant beslut av regionförvaltningsverket som avses i 106 § får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen med iakttagande av förvaltningsprocesslagens bestämmelser om ändringssökande.

124 §

Är det för tillämpning av 8 § 2 mom. nödvändigt att utreda vilka vattenområden som är belägna i yttre skärgården, kan ärendet utredas vid en fastighetsförrättning som verkställs på ansökan av närings-, trafik- och miljöcentralen. Förrättningen verkställs av en förrättningsingenjör utan gode män, och på förrättningen ska i övrigt tillämpas vad fastighetsbildningslagen föreskriver om rågång. Förrättningen verkställs på statens bekostnad. Sedan förhållandena förändrats kan gränsen för yttre skärgården ändras vid ny förrättning.

126 §

För utvecklandet av fiskerinäringen och fiskerihushållningen kan jord- och skogsbruksministeriet bestämma att utövarna av fiske samt fiskelagen ska lämna uppgifter om fisket och dess avkastning till fiskeområdena och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

134 §

Har ett fredningsområde i enlighet med tidigare lag utbrutits vid skifte av vattenområde eller har anteckning om bildandet av området annars gjorts i fastighetsregistret, ska anmälan om indragning av fredningsområdet eller om beslut, varigenom fredningsområde indragits, av fiskeområdets styrelse göras till vederbörande lantmäterikontor för avlägsnande av anteckningarna rörande fredningsområdet ur fastighetsregistret. Lantmäterikontoret ska vid behov förordna en lantmäteriingenjör att vid förrättning som verkställs på statens bekostnad utreda de omständigheter som avlägsnandet av en anteckning förutsätter.

Sedan ett i 1 mom. avsett fredningsområde indragits ska regionförvaltningsverket, sedan beslutet vunnit laga kraft, göra den anmälan som avses i nämnda moment till fastighetsregisterföraren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.