1461/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 4 § i lagen om köpeskillingsregister över fastigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 juli 1980 om köpeskillingsregister över fastigheter (552/1980) 4 §, sådan den lyder i lag 1030/1994, som följer:

4 §

Ett offentligt köpvittne ska meddela den som för köpeskillingsregister fastighetsköp som köpvittnet har bestyrkt och närings-, trafik- och miljöcentralen ska meddela den som för köpeskillingsregister köp av fast egendom enligt lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966). Närmare bestämmelser om meddelandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Statliga myndigheter och kommuner ska dessutom på begäran lämna den som för köpeskillingsregistret sådana uppgifter som avses i 3 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.