1457/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 41 § i lagen om ägoreglering i gränskommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 juni 1960 om ägoreglering i gränskommunerna (282/1960) 41 § som följer:

41 §

Ersättning som ska betalas av staten ska sökas skriftligen hos vederbörande regionförvaltningsverk. Till ansökningen ska fogas utredning om att sökanden är berättigad att lyfta ersättningen. De omkostnader ersättningstagaren åsamkas genom anskaffande av den utredning som behövs för utbetalandet av ersättningen betalas av statsmedel.

Till ersättning, vilken fastställts för ovan med stöd av 29 § inlöst lägenhet eller område, som svarar för panträttinnehavarens fordran, har borgenären enahanda rätt som den han haft till fastigheten eller området. Angående fördelning och utbetalning av ersättning samt fastighetens eller områdets befriande från panträtt, som belastat dem, gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977), då den fastighet, som utgör säkerhet för tillgodohavandet, löses in.

På ersättning som staten ska erlägga betalas ränta i enlighet med vad som föreskrivs genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.