1454/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 27 § i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2007 om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007) 27 § 3 mom. som följer:

27 §
Avhjälpande av försummelse

Om en uppmaning som ges med stöd av 1 eller 2 mom. inte iakttas, kan regionförvaltningsverket på ansökan av Nationalbiblioteket eller Nationella audiovisuella arkivet ålägga den överlåtelse- eller deponeringsskyldige att vid vite fullgöra sin skyldighet eller rätta till förseelsen. I viteslagen (1113/1990) föreskrivs om föreläggande och utdömande av vite.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.