1440/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 15 § i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 15 § som följer:

15 §
Lämnande av uppgifter till skatteförvaltningen och vissa andra myndigheter

Skatteförvaltningen har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av jord- och skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland få de uppgifter om stödtyper enligt 2 § 2―5 punkten i denna lag som beviljats en sökande, om datum för betalning av stöd och om sökande och mottagare av återbäring enligt 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen, som behövs för återbäring av accis som avses i denna lag och för den anknytande tillsynen. De individualiserings- och kontaktuppgifter som skatteförvaltningen har rätt att få i fråga om sökande och mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress som anmälts till myndigheterna.

Jord- och skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av skatteförvaltningen få de uppgifter om mottagarna av återbäring och om återbäringsbeloppen och grunderna för återbäring, som behövs för återbäring av accis som avses i denna lag och för den anknytande tillsynen. De individualiserings- och kontaktuppgifter som ministeriet och de nämnda myndigheterna har rätt att få i fråga om mottagare av återbäring är namn, personbeteckning eller organisationsnummer och den adress till driftstället som anmälts till skatteförvaltningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.