1437/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 5 § i lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 1997 om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan (1197/1997) 5 § som följer:

5 §
Fattande och delgivning av överföringsbeslut

Beslut om överföring enligt denna lag av en enklav från en kommun till en annan fattas av den berörda lantmäteribyrån.

Lantmäteribyråns beslut ska sättas i kraft från ingången av ett kalenderår, och det ska fattas före utgången av juni föregående år. Beslut om överföring ska publiceras i den officiella tidningen samt utan dröjsmål sändas för kännedom till finansministeriet, kyrkostyrelsen, det berörda regionförvaltningsverket, magistraten och skatteförvaltningsmyndigheten samt kommunerna i fråga. Dessutom ska en kopia av beslutet utan dröjsmål sändas till de områdesägare som avses i 4 § 1 mom. Beslutet anses ha delgivits när det har publicerats i den officiella tidningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.