1436/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 13 och 14 § i lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 13 § och 14 § 2 mom., sådana de lyder, 13 § delvis ändrad i lag 1220/2006 och 14 § 2 mom. i lag 52/2000, som följer:

13 §
Vissa byten av fastighet

Skatt betalas inte till den del en fastighet har förvärvats genom byte mot annan fastighet och

1) bytet enligt ett av närings-, trafik- och miljöcentralen eller skogscentralen utfärdat intyg leder till en väsentligt lämpligare ägoplacering med hänsyn till idkande av jord- och skogsbruk, eller

2) bytet har skett i syfte att inrätta ett naturskyddsområde enligt naturvårdslagen (1096/1996).

14 §
Vissa överlåtelser enligt landsbygdsnäringslagstiftningen

Skattefrihet förutsätter ett intyg av närings-, trafik- och miljöcentralen över att överlåtelsen sker för ett ändamål som avses i 1 mom. 1 punkten eller att förvärvaren har beviljats ett lån som avses i 1 mom. 2 punkten eller att på honom har överförts ansvaret för lån som avses i 1 mom. 3 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.