1424/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 14 § 6 punkten och 19 § 1 mom. 13 punkten, sådana de lyder i lag 538/2006, och

ändras 7 och 8 §, 13 § 2 mom. 2 punkten samt 15 och 48 §, av dem 15 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 457/2009, som följer:

7 §
Registeransvarig

Polisstyrelsen är registeransvarig för de personregister som avses i 2―4 § och 6 § 1 mom. samt 30 och 31 §, skyddspolisen är registeransvarig för det personregister som avses i 5 § och den polisenhet som ansvarar för verksamheten är registeransvarig för det personregister som avses i 6 § 2 mom.

8 §
Inrättande av personregister

Beslut om inrättande av ett personregister enligt 6 § 1 mom. fattas av Polisstyrelsen och beslut om inrättande av ett personregister enligt 6 § 2 mom. fattas av den polisenhet som svarar för verksamheten.

För inrättande av andra än de i 2―5 samt 30 och 31 § avsedda personregistren krävs ett skriftligt beslut. När det gäller riksomfattande temporära och manuella personregister som avses i 6 § ska dataombudsmannen underrättas om beslutet att inrätta ett register och väsentliga ändringar i beslutet senast en månad innan registret inrättas eller ändras. I beslutet om inrättande ska personregistrets ändamål anges.

13 §
Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har polisen rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form få följande uppgifter:2) ur närings-, trafik- och miljöcentralens informationssystem för trafiktillstånd uppgifter som behövs vid övervakningen av tillståndspliktig trafik och ur magistraternas farkostregister uppgifter som behövs vid övervakningen av båttrafiken,


15 §
Användning av uppgifter för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för

De personregister som polisen inrättat för riksomfattande bruk får användas av polisenheterna, med undantag av Polisyrkeshögskolan och Polisens teknikcentral. Ett personregister som avses i 6 § 2 mom. och som har inrättats för mer begränsad användning än riksomfattande bruk får endast användas av de polisenheter som det inrättats för.

Polisen har rätt att använda informationen i ett personregister som har inrättats för de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. i polislagen, om informationen behövs för skötseln av dessa uppgifter. Polisen har rätt att använda informationen i ett personregister som har inrättats för de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. i polislagen, om informationen behövs för skötseln av de uppgifter som den har samlats in och registrerats för.

Rätt att använda i 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass har endast den som oundgängligen behöver dem för skötseln av sina arbetsuppgifter.

48 §
Närmare bestämmelser och anvisningar

Närmare bestämmelser om förfaringssätten vid öppnande av teknisk anslutning enligt 19 §, vid beslut om utlämnande av uppgifter enligt 20 § och vid utövande av rätt till insyn enligt 44 § kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Polisstyrelsen fastställer formulären för de blanketter som ska användas vid åtgärder som hör till polisen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.