1405/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 64 § i lagen om förmyndarverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 1 april 1999 om förmyndarverksamhet (442/1999) 64 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 61/2005 och 649/2007, som följer:

64 §

Registret över förmynderskapsärenden är ett riksomfattande register som förs av förmyndarmyndigheterna och regionförvaltningsverket för övervakning av intressebevakarnas och i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) avsedda fullmäktiges verksamhet samt för tryggande av tredje mans rätt. I registret får identifieringsuppgifter och kontaktinformation om intressebevakaren och dennes huvudman samt om fullmäktigen och fullmaktsgivaren föras in. I registret får dessutom föras in uppgifter om begränsning av en persons handlingsbehörighet, begränsningens innehåll, intressebevakarens uppdrag och grunderna för förordnandet av en intressebevakare eller intressebevakningsfullmaktens innehåll, lämnande och granskning av egendomsförteckning, redovisning och förvaltningsplan, beslut om i 34 § avsett tillstånd samt om förmyndarmyndigheternas åtgärder i enlighet med 57 och 60 §. Utöver detta får uppgifter som behövs för registrets användningsändamål, men som inte är personuppgifter, föras in i registret.

Förmyndarmyndigheten svarar för uppdateringen av registret med avseende på de intressebevakaruppdrag som den utövar tillsyn över. Rättelse av en uppgift i registret ska yrkas hos den förmyndarmyndighet som utövar tillsyn över den berörda intressebevakarens uppdrag.

Regionförvaltningsverket svarar för registrets allmänna funktioner och samordningen av dem.

Till registret över förmynderskapsärenden kan från befolkningsdatasystemet överföras för registrets upprätthållande behövliga personuppgifter och övriga uppgifter jämte ändringar i dem.

Förmyndarmyndigheten beslutar om utlämnande av uppgifter ur registret. En statlig eller kommunal myndighet, en sammanslutning eller en näringsidkare som i sin verksamhet fortgående behöver registeruppgifter för godtagbara ändamål kan dock av en magistrat som utses genom förordning av finansministeriet få tillstånd att ta del av uppgifterna via en teknisk anslutning. Innan tillstånd beviljas ska sökanden lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Vid behandlingen av uppgifterna i registret ska bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999) iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.