1399/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 maj 1991 om bostadsaktiebolag (809/1991) 32, 65 och 68 §, av dem 65 § sådan den lyder i lag 463/2007 och 68 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 938/1994, som följer:

32 §
Sammankallande av bolagsstämman

Bolagsstämman sammankallas av styrelsen. I det fall som avses i 51 § 3 mom. har en styrelsemedlem rätt att sammankalla stämman.

Om en bolagsstämma som ska hållas enligt denna lag, bolagsordningen eller ett beslut av bolagsstämman inte har blivit sammankallad i föreskriven ordning, ska regionförvaltningsverket på ansökan av en styrelsemedlem, disponenten, en revisor eller en aktieägare berättiga sökanden att sammankalla stämman på bolagets bekostnad.

65 §
Skyldighet att välja revisor

Utöver vad som föreskrivs i revisionslagen ska i ett bostadsaktiebolag väljas en revisor, om

1) antalet lägenheter i den eller de byggnader som bolaget äger uppgår till minst 30, eller

2) detta vid den ordinarie bolagsstämman eller den bolagsstämma vid vilken ärendet enligt stämmokallelsen ska behandlas, yrkas av aktieägare med minst en tiondel av alla aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna.

Om bolagsstämman inte väljer en revisor som avses i 1 mom. 2 punkten, förordnar regionförvaltningsverket en revisor i den ordning som föreskrivs i 9 § 1 och 4 mom. i revisionslagen, om en aktieägare ansöker om förordnande av en revisor inom en månad från bolagsstämman.

68 §
Särskild granskning

En aktieägare kan yrka särskild granskning av bolagets förvaltning och bokföring under en viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag om detta ska läggas fram vid den ordinarie bolagsstämman eller vid den bolagsstämma där ärendet enligt kallelsen till stämman ska behandlas. Om förslaget har biträtts av aktieägare med minst en tiondedel av samtliga aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna, kan en aktieägare inom en månad från bolagsstämman hos regionförvaltningsverket anhålla om att en granskare förordnas.

Regionförvaltningsverket ska ge bolagets styrelse tillfälle att höras. Om ansökan gäller åtgärder av en viss person, ska även denne ges tillfälle att bli hörd. Ansökan ska bifallas om vägande skäl för en granskning anses föreligga. Regionförvaltningsverket kan förordna en eller flera granskare. En granskare har rätt till arvode av bolaget.

På en granskare ska tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om revisorer. Bolagsstämman får dock inte skilja granskaren från uppdraget.

Över granskningen ska ett utlåtande ges till bolagsstämman och sändas till de aktieägare som begär det. Disponenten eller styrelsens ordförande ska se till att aktieägarna under minst en vecka före bolagsstämman har möjlighet att på begäran ta del av utlåtandet. Detta ska hållas framlagt vid stämman.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.