1393/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om parkeringsbot

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/1970) 2, 3 och 6 § som följer:

2 §

Regionförvaltningsverket kan på framställning av kommunfullmäktige eller med deras samtycke och efter att ha mottagit ett utlåtande av chefen för vederbörande polisinrättning på de villkor som regionförvaltningsverket har ställt förordna att kommunen på sitt område eller en viss del av området jämsides med polisen ska sörja för övervakningen av att förbuden och begränsningarna beträffande stannande, uppställning och parkering efterlevs och för föreläggandet av parkeringsbot. Regionförvaltningsverket kan återkalla förordnandet eller ändra villkor som ställts där.

3 §

Ledningen av och tillsynen över iakttagandet av förbuden och begränsningarna beträffande stannande, uppställning och parkering på en polisinrättnings verksamhetsområde handhas av polisinrättningens chef, som även fungerar som parkeringsövervakare. Regionförvaltningsverket kan dock bestämma att en annan tjänsteman vid polisinrättningen än chefen för inrättningen ska vara parkeringsövervakare.

Om övervakningen ordnas på det sätt som avses i 2 §, ska kommunen utse en kommunal parkeringsövervakare i stället för den parkeringsövervakare som avses i 1 mom.

En kommunal parkeringsövervakare står i frågor som gäller övervakningens allmänna uppläggning under ledning och tillsyn av polisinrättningens chef.

Den kommunala parkeringsövervakaren ska ha det antal biträden som krävs. Regionförvaltningsverket kan bestämma det minsta antalet övervakningsbiträden. Bestämmelser om kompetenskraven på den kommunala övervakningspersonalen och om personalens tjänstedräkt och emblem utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §

Parkeringsboten tillfaller staten.

Avgifter som tas ut för parkeringsfel i ett område som står under kommunal övervakning tillfaller dock kommunen i fråga, oberoende av om betalningsanmaningen har utfärdats av polisen eller av den kommunala parkeringsövervakaren eller hans biträde.

På ett område där kommunal övervakning anordnats betalar kommunen utgifterna för ordnandet och skötseln av övervakningen och för uppfyllandet av de villkor som regionförvaltningsverket har ställt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.