1380/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 25 mars 2009 om specialstöd (188/2009) 1 § 1 punkten, 2―7 § samt

ändras 10 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 13 § som följer:

10 §
Anmälan om exceptionella väderförhållanden som inverkar på bidraget för proteingrödor

I de fall som nämns i 1 mom. ska odlaren bevara växtligheten på skiftena för bidrag för proteingrödor, utan att någon ersättande gröda sås. Växtligheten ska bevaras fram till den 15 augusti. En gård med ekologisk produktion kan, om det är nödvändigt med tanke på ogräsbekämpningen och den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen har inspekterat den förstörda arealen, bearbeta skiftet före den ovan nämnda tidsfristens utgång.

11 §
Produktionsstöd för torkat foder

Det avtal som torkinrättningen gör upp ska innehålla uppgifter om de jordbruksskiften som omfattas av avtalet och på vilka det odlas råvara samt en hänvisning till stödansökan så som bestäms i artikel 14 i kommissionens förordning (EG) nr 382/2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder. Torkinrättningen ska årligen senast den 10 april meddela närings-, trafik- och miljöcentralen kvantiteten av torkat foder som fanns i lager den 31 mars.

13 §
Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter som avses i tillämpningsförordningen är jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, tullverket, närings-, trafik- och miljöcentraler och kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

När det gäller stöd för energigrödor ska förädlingen av råvaror som skördats under 2009 ha skett senast den 31 juli 2011. De säkerheter som ställts enligt artiklen 31.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror ska frisläppas senast den 31 juli 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.