1360/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995) 2, 4, 5 och 8 §,

av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1283/2003, 1178/2004 och 1148/2005 och 5 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1283/2003, som följer:

2 §
Avräkningsmetoden

Dubbelbeskattning undanröjs, om inte något annat bestäms eller föreskrivs någon annanstans, genom att den skatt som betalts i den främmande staten avräknas enligt 3―5 § från den skatt som i Finland ska betalas på samma inkomst (avräkningsmetoden). En utländsk skatt anses vara betald när den slutliga utländska skatten har betalts eller, om den slutliga utländska skatten inte är betald, när den förskottsskatt som motsvarar den utländska skatten har betalts.

4 §
Avräkningens högsta belopp

Avräkningen får inte överstiga beloppet av de skatter som i Finland ska betalas på inkomst som förvärvats i en främmande stat.

Avräkningens högsta belopp beräknas enligt förvärvskälla och, i fråga om beskattningen av fysiska personer och dödsbon, enligt inkomstslag. Avräkningen av utländsk skatt är högst en lika stor del av den skatt som här ska betalas på den inkomst som hänför sig till förvärvskällan eller inkomstslaget som det sammanlagda beloppet av de inkomster som förvärvats i främmande stater är av den inkomst som hänför sig till förvärvskällan eller inkomstslaget. När dessa relationstal räknas ut, anses som inkomster de belopp som fås när utgifterna för förvärvandet och bibehållandet av inkomsterna och de räntor som hänför sig till dessa inkomster dras av från inkomsterna.

I de uträkningar som avses i denna paragraf hänförs till inkomster förvärvade i en främmande stat endast de inkomster som är skattepliktiga i Finland och på vilka i staten i fråga ska betalas skatt som avräknas enligt denna lag. På motsvarande sätt ska endast inkomster som är skattepliktiga i Finland betraktas som inkomst av en förvärvskälla eller ett inkomstslag.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. kan avräkningen i fråga om räntor som hör till tillämpningsområdet för rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar överstiga beloppet av de skatter som ska betalas i Finland.

5 §
Oanvänd avräkning av utländsk skatt

Om beloppet av de skatter som betalts i den främmande staten inte avräknas i sin helhet på grund av de begränsningar som anges i 4 §, ska det belopp som inte avräknas (oanvänd avräkning av utländsk skatt) på den skattskyldiges yrkande räknas av från de skatter som under de fem följande skatteåren påförs sådan inkomst som ska hänföras till samma förvärvskälla eller samma inkomstslag. Oanvända avräkningar av utländsk skatt kan avräknas under de fem följande skatteåren. De oanvända avräkningarna av utländsk skatt avräknas i den ordning de har uppkommit. Efter att den oanvända avräkningen av utländsk skatt har avräknats, avdras beloppet av de utländska skatter som ska avräknas för samma skatteår.

I fråga om räntor som avses i 4 § 4 mom. kan den del av avräkningen som överstiger beloppet av de skatter som ska betalas i Finland för samma inkomst avräknas från statlig skatt som under samma skatteår påförs annan inkomst. Det belopp som inte kan avräknas återbetalas till den skattskyldige.

8 §
Förfarande

Den skattskyldige ska skriftligen yrka avräkning av utländsk skatt vid verkställandet av beskattningen. Den skattskyldige ska lägga fram en redogörelse av vilken framgår beloppet av och grunderna för skatten till den främmande staten och att skatten till den främmande staten har betalts samt andra omständigheter som behövs för att avräkning ska kunna medges. Av en handling på främmande språk ska dessutom lämnas en översättning till finska eller svenska som gjorts av en auktoriserad translator eller någon annan tillförlitlig översättning till finska eller svenska.

Har den skattskyldige visat att förutsättningarna för medgivande av avräkning annars uppfylls, men inte kan lägga fram en redogörelse för alla de omständigheter som nämns i 1 mom., kan avräkning medges till ett skäligt belopp.

Avräkning av utländsk skatt ska yrkas innan beskattningen slutförs. Har skatten till den främmande staten inte betalts före det eller har yrkandet av någon annan orsak inte kunnat framställas inom nämnda tid, kan den skattskyldige även efter detta framställa yrkande på rättelse av avräkningen. På detta yrkande liksom på annan ändring av avräkning som avses i denna lag tillämpas bestämmelserna om rättelse av beskattningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2010.

RP 197/2009
FiUB 33/2009
RSv 179/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.