1350/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om den riksomfattande delegationen för romska ärenden och regionala delegationer för romska ärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 4 december 2003 om den riksomfattande delegationen för romska ärenden och regionala delegationer för romska ärenden (1019/2003) 7 § som följer:

7 §
Regionala delegationer

För att främja den romska befolkningens möjligheter till deltagande och den romska befolkningens levnadsförhållanden verkar inom varje regionförvaltningsverks verksamhetsområde, med undantag av landskapet Åland, en regional delegation för romska ärenden, som regionförvaltningsverket tillsatt för tre år i sänder, och vars uppgift är att inom sitt område i tillämpliga delar sköta de uppgifter som nämns i 2 § 1―4 punkten. En regional delegation tillsätts för verksamhetsområdena för regionförvaltningsverken i Södra Finland, Sydvästra Finland, Östra Finland och Norra Finland. Den delegation som tillsätts för verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland verkar inom verksamhetsområdena för regionförvaltningsverken i Sydvästra Finland och Västra och Inre Finland. Den delegation som tillsätts för verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Norra Finland verkar inom verksamhetsområdena för regionförvaltningsverken i Norra Finland och Lappland.

Till de regionala delegationerna för romska ärenden utnämns en ordförande och en vice ordförande. Delegationerna har dessutom 8―12 andra medlemmar, av vilka minst hälften representerar områdets romska befolkning. Till den regionala delegationen i Sydvästra Finland utnämner Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland hälften av medlemmarna så att verket även utnämner hälften av de representanter för den romska befolkningen som ska utses till delegationen. Till den regionala delegationen i Norra Finland utnämner Regionförvaltningsverket i Lappland två representanter, av vilka den ena ska representera områdets romska befolkning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

De nuvarande delegationerna fortsätter till utgången av 2010, dock så att den nuvarande regionala delegationen för Västra Finland verkar inom verksamhetsområdena för regionförvaltningsverken i Sydvästra Finland och Västra och Inre Finland.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Maini Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.