1346/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 februari 2002 om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002) 2 § 1 mom., 3 § och 7 § 2 mom., av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 976/2007, som följer:

2 §
Förvarsenhet

En förvarsenhet kan inrättas i anslutning till en förläggning som staten eller kommunen driver. I anslutning till en förläggning som kommunen driver kan en förvarsenhet inrättas genom att Migrationsverket och kommunen ingår ett avtal. Kommunen ska själv sköta förvarsenhetens verksamhet. De kostnader som kommunen åsamkas av inrättandet och driften av förvarsenheten ersätts av statens medel.


3 §
Utveckling, styrning och övervakning

Inrikesministeriet svarar för den allmänna utvecklingen, planeringen, styrningen och uppföljningen av den verksamhet som avses i denna lag.

För styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet svarar Migrationsverket.

7 §
Besök och användning av telefon

Genom förvarsenhetens ordningsregler kan möjligheten att ta emot gäster på andra tider under dygnet än normala besökstider begränsas samt utfärdas närmare bestämmelser om besöksarrangemangen och användningen av telefon som är nödvändiga för ordningen på enheten och för att de förvarstagnas kontakträtt ska kunna tillgodoses på lika villkor. Ordningsreglerna fastställs av Migrationsverket.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 78/2009
FvUB 14/2009
RSv 166/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.