1342/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 24 och 25 b § i miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000) 24 § 2 mom. och 25 b § 1, 3 och 4 mom., sådana de lyder, 24 § 2 mom. i lag 252/2005 och 25 b § 1, 3 och 4 mom. i lag 459/2004, som följer:

24 §
Övriga myndigheter och inrättningar

Sådant typgodkännande som avses i 13 § 2 mom. ges, så som bestäms genom förordning av statsrådet, av Trafiksäkerhetsverket, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi eller någon annan myndighet som anges genom förordning av statsrådet.


25 b §
Utarbetande av bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning

Bullerutredningen och handlingsplanen för bullerbekämpning utarbetas av Trafikverket i fråga om landsvägar och järnvägar, av flygplatsoperatören i fråga om en flygplats, av trafikområdeshållaren i fråga om andra trafikområden och i fråga om befolkningskoncentrationer av den behöriga kommunen när det gäller andra platser än de ovan nämnda. Trafikverket och flygplatsoperatören lämnar sin bullerutredning och handlingsplan till den behöriga kommunen, som beaktar dem när bullerutredningen och handlingsplanen i fråga om befolkningskoncentrationen utarbetas.


När handlingsplanen för bullerbekämpning utarbetas ska de personer vars boende, arbete eller andra omständigheter kan komma att påverkas av handlingsplanen ges möjlighet att framföra sin åsikt. Utlåtande ska begäras av de berörda kommunerna, de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna, Trafikverket, flygplatsoperatören och de instanser som närmare anges genom förordning. Dessutom ska en i 92 § avsedd registrerad förening eller stiftelse ges möjlighet att framföra sin åsikt vid beredningen av handlingsplanen.

Bullerutredningen och handlingsplanen för bullerbekämpning ska offentliggöras och information om dem ska ges i behövlig utsträckning. De ska lämnas till den myndighet som anges genom förordning av statsrådet för att införas i det i 27 § nämnda datasystemet för miljövårdsinformation. Dessutom ska de för kännedom sändas till den behöriga kommunen och den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen och i förekommande fall till Trafikverket och flygplatsoperatören.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.