1340/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 8 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 434/2001, som följer:

8 §
Förverkandepåföljd

Fiskefartygets befälhavare, maskinchef, styrman eller maskinmästare, som med stöd av 7 § 1 mom. 1 punkten eller 2 mom. döms till straff för brott som inträffat under fiske på det fria havet, kan samtidigt dömas till förlust under högst tre års tid av det behörighetsbrev som han eller hon behöver för fiske på det fria havet. Domstolen ska utan dröjsmål anmäla denna påföljd till Trafiksäkerhetsverket.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.