1332/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/1978) 4 § 3 mom., 70 § 2 mom. och 78 § 3 mom.,

av dem 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1361/2006 och 70 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1006/1986, som följer:

4 §
Arbetsavtalets form och innehåll

Om arbetstagaren under avtalets giltighetstid flyttar från ett fartyg till ett annat ska Trafiksäkerhetsverket underrättas om detta enligt vad som föreskrivs i lagen om registrering av fartygspersonal (1360/2006).


70 §
Anmärkningar och anmälningar

När kommissionen har behandlat ett ärende som gäller fartygets befälhavare, ska detta anmälas hos arbetsgivaren samt vid behov även hos Trafiksäkerhetsverket.


78 §
Rätt att yrka besiktning

Har ovan avsedd besiktning förrättats utomlands ska befälhavaren utan dröjsmål sända meddelande om detta till Trafiksäkerhetsverket.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.