1327/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonsskattelagen av den 30 december 2003 (1281/2003) 7 §, 8 § 2 mom., 11 § 3 mom., 15 och 16 §, 18 § 1 mom., 19 § 2 mom., 21 § 1 och 2 mom., 23 § 1 mom., 25 §, 26 § 1, 3 och 4 mom., 30 § 1 mom., 31 § 1 mom., 32 § 2 mom., 33 §, 36 § 1 och 3 mom., 46 § 2 mom., 47 § 1 mom., 48 § 1 mom., 49 §, 52 § 3 mom., 56 § 1 och 2 mom., 57 §, 58 § 2 mom., 59 § 4 mom., 61 § 1 mom. och 63 § 2 mom.,

av dem 18 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1235/2004, 31 § 1 mom. sådant det lyder i lag 235/2007 och 48 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1210/2006, som följer:

7 §
Överföring av skattskyldighet

En skattskyldig kan genom avtal överföra skattskyldigheten på en annan person. Ett sådant avtal ska upprättas skriftligt på en blankett som fastställts av Trafiksäkerhetsverket. Den som övertar skattskyldigheten svarar för skatten enligt de grunder som gäller för den som ursprungligen var skattskyldig. Om det är uppenbart att överföring av skattskyldighet har skett i syfte att undgå skattebetalning, kan skatten debiteras som om överföringen inte hade skett.

Trafiksäkerhetsverket kan på de villkor som det bestämmer godkänna eller förkasta överföring av skattskyldighet. Om den som övertagit skattskyldigheten inte betalar skatten på föreskrivet sätt, kan Trafiksäkerhetsverket bestämma att den som överfört skattskyldigheten och den som övertagit skattskyldigheten solidariskt ska svara för skatten.

8 §
När skattskyldigheten inträder och upphör

Om tidpunkten för skattskyldighetens begynnande inte kan utredas i sådana fall som avses i 5 § 2 mom., kan skattskyldighetens begynnande fastställas enligt uppskattning till tidigast 12 månader före den dag då Trafiksäkerhetsverket fick kännedom om att fordonet använts på det sätt som avses i 5 § 2 mom.


11 §
Drivkraftsskatt

En lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn anses användas för dragning av släpvagn, om inte annat anmäls. Om en lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn inte används för dragning av släpvagn, ska fordonets ägare eller innehavare anmäla detta i samband med lastbilens första registrering eller omregistrering eller innan användningen av släpvagn upphör. På motsvarande sätt ska det på förhand anmälas om en lastbil, för vilken gjorts anmälan om upphörande av användning av släpvagn, börjar användas för dragning av släpvagn. Anmälan ska göras på fastställd blankett vid ett besiktningsställe som utför registrering eller till Trafiksäkerhetsverket.

15 §
Debitering av fordonsskatt

Fordonsskatt debiteras utan dröjsmål, när skatteperioden har börjat eller när en sådan ändring av fordonets beskaffenhet som påverkar beskattningen eller någon annan uppgift som behövs för beskattningen har antecknats i registret eller på annat sätt kommit till Trafiksäkerhetsverkets kännedom. Debiteringen verkställs utan att den skattskyldige blir hörd.

16 §
Uppbörd av skatt vid åtagande att svara för skatten

Om den som överlåtit fordonet har försummat att göra registreringsanmälan och överlåtarens i 6 § avsedda skatt inte har debiterats hos överlåtaren, uppbärs skatten i första hand såsom åtagen skatt hos den mottagare som har registrerat fordonet i sitt namn. På beloppet av den åtagna skatten tillämpas då inte bestämmelserna i 62 § om det minsta belopp som påförs. Debiteringen verkställs utan att mottagaren blir hörd. Om mottagaren meddelar Trafiksäkerhetsverket att han inte åtar sig att svara för skatten, återtas debiteringen. Skatten uppbärs därefter hos överlåtaren och mottagaren utgående från den tid fordonet varit i överlåtarens respektive mottagarens ägo.

Om i 1 mom. avsedd skatt inte har betalats senast på förfallodagen, kan Trafiksäkerhetsverket debitera skatten hos den som överlåtit fordonet. Mottagaren kan dock efter debiteringen genom anmälan till Trafiksäkerhetsverket åta sig att svara för skatten.

18 §
Betalning av skatt i rater och tillägg för betalningssätt

Skattebelopp som ska debiteras kan av Trafiksäkerhetsverket på den skattskyldiges begäran före den första förfallodagen i en skatteperiod delas upp för betalning i två eller fyra rater. Till beloppet av varje rat läggs då ett betalningssättstillägg på 3 euro per rat. Betalningssättet tillämpas tills den skattskyldige begär ändring av betalningssättet. Begäran ska framställas före skatteperiodens början.


19 §
Skatteuppbörd i vissa fall

I fall som avses i 1 mom. rättas debiteringen av skatt. Rättelse görs utan ansökan, om Trafiksäkerhetsverket känner till grunden för rättelsen. Betald skatt återbärs till den skattskyldige på det sätt som föreskrivs i 32 §.


21 §
Sändning av debetsedel och annat meddelande eller beslut

Trafiksäkerhetsverket sänder debetsedel, annat meddelande eller beslut under den adress som anmälts till fordonsregistret eller den adress för fakturering av fordonsskatt som skriftligen anmälts till Trafiksäkerhetsverket. Om inte annat visas, anses delgivningen av en handling ha skett den sjunde dagen efter det att verket har lämnat handlingen till befordran av posten eller någon annan avtalspartner som handhar liknande uppgifter.

Om den skattskyldige inte har fått någon debetsedel, ska han begära en sådan av Trafiksäkerhetsverket så att skatten kan betalas på förfallodagen.


23 §
Förfallodagar

Skatten förfaller till betalning när 42 dagar har förflutit från skatteperiodens början eller från beskattningsbeslutet, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller senare. Som förfallodag för debitering enligt 18 § 3 mom. kan Trafiksäkerhetsverket fastställa även någon annan dag.


25 §
Betalningspåminnelse

Trafiksäkerhetsverket kan sända den avgiftsskyldige en betalningspåminnelse om skatt som har förfallit till betalning. Betalningspåminnelse sänds dock inte, om det finns särskilda skäl för att avstå från att sända den.

26 §
Periodisering av skatteuppbörden

Trafiksäkerhetsverket kan som periodbeskattad godkänna en skattskyldig som dagligen under 12 månader i genomsnitt bedöms svara för skatten för minst 50 fordon. Som periodbeskattad kan av särskilda skäl godkännas även en skattskyldig som svarar för ett mindre antal fordon än detta.


Trafiksäkerhetsverket kan på de villkor som det bestämmer avtala med en periodbeskattad om

1) uppgifter i debetsedeln,

2) skattens förfallodag,

3) beskattningsperiodens längd,

4) säkerhet för tryggande av skattefordran,

5) minimibeloppet för den skatt som ska debiteras, och

6) andra frågor som är nödvändiga vid verkställandet av periodbeskattningen.

Om en periodbeskattad inte iakttar avtalsvillkoren eller om avtalsförutsättningarna på annat sätt upphör, kan Trafiksäkerhetsverket häva avtalet utan att höra den skattskyldige. Efter det att avtalet har hävts debiteras fordonsskatten fordonsvis på det sätt som föreskrivs i denna lag.

30 §
Återbäring av grundlös prestation

Den som visar att han har betalat fordonsskatt av misstag har rätt att hos Trafiksäkerhetsverket ansöka om att återfå det betalda beloppet. Som misstag betraktas inte att skatt har betalats för att undvika att användningen av fordonet förhindras eller under omständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart.


31 §
Överföring av skatteåterbäring

Om Trafiksäkerhetsverket ska både återbära skatt till en skattskyldig och debitera denne, överför verket utan att höra den skattskyldige återbäringen för att användas som betalning för skatten. Överföring kan göras även om den skatt för vars betalning återbäringen överförs inte har förfallit till betalning. Om det inte finns någon skatt att debitera, överförs återbäringen i väntan på följande debitering.


32 §
Betalning av återbäring

Har ansökan om återbäring inte gjorts inom 12 månader efter det att återbäringsgrunden har uppstått, betalas skatteåterbäringen utan särskild ansökan om skatten har betalats av den skattskyldige. Har någon annan än den skattskyldige betalat den skatt som ska återbäras, ska betalaren skriftligen ansöka om skatteåterbäring hos Trafiksäkerhetsverket.

33 §
Kvittning

Om de förutsättningar för kvittning som anges i lagen om skatteuppbörd är uppfyllda och kvittning kan anses vara ändamålsenlig, kan kvittning verkställas mellan skatter som uppbärs av Trafiksäkerhetsverket och skatter som uppbärs av någon annan myndighet. På kvittningsförfarandet tillämpas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd.

36 §
Förfarande vid ansökan om skattebefrielse

Ansökan om skattebefrielse på grundval av handikapp ska göras skriftligt hos Trafiksäkerhetsverket.


Skattebefrielse kan beviljas utan ansökan, om Trafiksäkerhetsverket känner till grunden för skattebefrielsen.

46 §
Skatterättelse till skattetagarens fördel

Utan hinder av den tid som föreskrivs i 1 mom. kan Trafiksäkerhetsverkets beslut som gäller ändring av beskattning rättas inom 60 dagar räknat från den dag då den som har rätt att söka ändring fick kännedom om verkets beslut.

47 §
Efterbeskattning

Om ett fordon helt eller delvis har lämnats obeskattat eller skatt har återburits utan grund med anledning av att anmälan eller annan uppgift eller handling inte har lämnats in eller är bristfällig eller oriktig, påför Trafiksäkerhetsverket den odebiterade eller återburna skatten för betalning.


48 §
Förhandsavgörande

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelser som gäller fordonsskatt. Förhandsavgörande ges den för vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans fordon, och meddelas för en tid om högst två år. För meddelande av förhandsavgörande tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).


49 §
Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om fordonsskatt har debiterats till ett alltför stort belopp, kan den som saken gäller inom den tid som anges i 46 § yrka rättelse hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkandet ska göras skriftligt. Trafiksäkerhetsverket kan även på eget initiativ rätta debiteringen till den skattskyldiges fördel.

52 §
Ränta som skall betalas med anledning av ändringssökande

Om skatt påförs eller skattens belopp höjs med anledning av ändringssökande, driver Trafiksäkerhetsverket in skatten jämte förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.

56 §
Myndigheter

Skatteuppbördsmyndighet i fråga om fordonsskatten är Trafiksäkerhetsverket, dock så att tullverket är skatteuppbördsmyndighet i fråga om den fasta skatten och konsumtionsskatten. Skatteuppbördsmyndighet i landskapet Åland är Statens ämbetsverk på Åland, på vilket tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om Trafiksäkerhetsverket.

Verkställandet av skattedebiteringen samt skatteuppbörden och andra åtgärder i anslutning till beskattningen liksom behandlingen av ansökningsärenden och andra ärenden som gäller fordonsbeskattningen handhas av Trafiksäkerhetsverket och tullverket samt, i fråga om fordon som är registrerade i landskapet Åland, av Statens ämbetsverk på Åland. Trafiksäkerhetsverket behandlar dock även sådana ärenden om skatteuppskov och skattelättnad som gäller skatter som uppbärs av Statens ämbetsverk på Åland.


57 §
Tillsyn

Tillsynen över fordonsbeskattningen ankommer på Trafiksäkerhetsverket samt polis-, gränsbevaknings- och tullmyndigheterna. De myndigheter som anges i lag ska se till att ett fordonsskattepliktigt fordon inte används i trafik eller förs ut ur landet, om skatt som förfallit till betalning inte har betalats för fordonet. Trafiksäkerhetsverket kan ge andra myndigheter anvisningar om tillsynen.

58 §
Användningsförbud

Trafiksäkerhetsverket kan av synnerligen vägande skäl helt eller för en bestämd tid återkalla ett användningsförbud eller bestämma att användningsförbud inte ska tillämpas på fordonet. Användning av fordonet kan tillåtas endast

1) om en domstol har beslutat om inledning av skuldsanering eller skuldreglering i fråga om den som lämnat skatten obetald, eller

2) om det kan anses att fordonets ägare eller innehavare inte har känt till och inte har kunnat känna till att skatten är obetald och det med beaktande av omständigheterna kan anses vara oskäligt att förbjuda att fordonet används.


59 §
Besiktning av fordon

Om Trafiksäkerhetsverket har fattat ett i 58 § 2 mom. avsett beslut om återkallande av användningsförbud, kan fordonet besiktigas under den tid beslutet är i kraft, trots att skatten är obetald.

61 §
Skattelättnad

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som det bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från eller uppskov med betalning av fordonsskatt som betalats eller ska betalas jämte därpå beräknad ränta. Trafiksäkerhetsverket eller finansministeriet har rätt att av andra skattemyndigheter få uppgifter som behövs för att avgöra ett skattelättnadsärende. Tullstyrelsen avgör ansökningar om skattebefrielse eller skatteuppskov som gäller i 38 § avsedd fast skatt och konsumtionsskatt. Uppskov med betalning av skatt beviljas på de villkor som finansministeriet bestämt.


63 §
Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller fordonsskatt

Trafiksäkerhetsverket kan utfärda intyg över att fordonsskatt för fordonet inte är obetald. För uppgifterna tas avgift ut enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.