1315/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 mars 2007 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) 7 § 1 mom., 10 § 1 mom., 12 § 2 mom., 13 § 1 och 3 mom., 15 § 2 och 5 mom., 20 § 5 mom., 23 §, 24 § 3 mom., 26 § 2 och 3 mom. samt 27 § som följer:

7 §
Fortbildning

För upprätthållande och komplettering av yrkeskompetensen ges förare fortbildning i de undervisningsämnen i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens som är viktiga för förarens uppgifter. Fortbildningen omfattar dock alltid undervisning som främjar ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt. Trafiksäkerhetsverket fastställer ett utbildningsprogram för fortbildningen.


10 §
Utbildningscentrum

Som utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens kan godkännas en utbildningsanordnare som har av undervisningsministeriet med stöd av 8 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998) eller med stöd av 4 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) beviljat tillstånd att ordna yrkesutbildning eller av Trafiksäkerhetsverket beviljat tillstånd att hålla bilskola och meddela förarundervisning för erhållande av körrätt för lastbil eller buss eller fordonskombinationer av dessa. Ett utbildningscentrum som har godkänts för utbildning för grundläggande yrkeskompetens har också rätt att ordna fortbildning, om Trafiksäkerhetsverket har godkänt det utbildningsprogram som används för fortbildningen.


12 §
Godkännande av utbildningscentrum

Undervisningsministeriet godkänner sådana i 10 § 1 mom. avsedda utbildningscentrum som har i paragrafen avsett tillstånd att ordna yrkesutbildning. Övriga i 10 § 1 mom. nämnda utbildningscentrum som ordnar utbildning för grundläggande yrkeskompetens samt de utbildningscentrum som avses i paragrafens 2 och 3 mom. godkänns av Trafiksäkerhetsverket.


13 §
Tillsynen över utbildningscentrum

Den myndighet som godkänner ett utbildningscentrum svarar för tillsynen över utbildningscentrumet och den undervisning som meddelas vid det. Undervisningsministeriet kan ge uppdraget till utbildningsstyrelsen. Trafiksäkerhetsverket kan förena uppdraget att utöva tillsyn över ett utbildningscentrum med mottagandet och övervakningen av det prov som avses i 15 § genom att skaffa de nödvändiga tjänsterna på det sätt som föreskrivs i 2 mom. i nämnda paragraf.


Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter när det ordnar de tjänster som avses i 1 mom.

15 §
Prov

Trafiksäkerhetsverket svarar för anordnandet och övervakningen av prov i anslutning till utbildning som ges vid de utbildningscentrum som det godkänt. Verket kan ordna uppgiften att ta emot och övervaka proven samt att utfärda det intyg som avses i 5 § 3 mom. så att uppgiften sköts i anslutning till förarexamina, genom att skaffa de behövliga tjänsterna av privata eller offentliga serviceproducenter genom avtal som ingås med dem i enlighet med 4 § 1 mom. i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort (629/2004). På verksamhet som utförs enligt avtal tillämpas bestämmelserna om krav som ställs på verksamheten och ordnandet av den i 4―12 och 16 § i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998).


Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter när det ordnar de tjänster som avses i 2 mom.

20 §
Beviljande av yrkeskompetensbevis

Trafiksäkerhetsverket beviljar yrkeskompetensbevis samt duplettexemplar. Verket kan ingå avtal om skötseln av beviljande av bevis och de registreringsuppgifter som avses i 23 § med en privat eller offentlig serviceproducent med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs om avtal om utfärdande av färdskrivarkort och andra krav för verksamheten i 2 kap. och 16 § i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort. Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter när det ordnar tjänsterna.

23 §
Anmälan av uppgifter om yrkeskompetens till registret

I lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) föreskrivs om införande av uppgifter som gäller yrkeskompetens i fordonstrafikregistret. Den som utfärdar intyg enligt 5 § 3 mom. eller 7 § 3 mom. i denna lag, den som enligt 12 och 14 § fattar beslut om godkännande av utbildningscentrum eller om återkallande av godkännande, den som enligt 20 eller 21 § fattar beslut om beviljande eller återkallande av yrkeskompetensbevis för förare eller duplettexemplar samt ett utbildningscentrum ska till Trafiksäkerhetsverket anmäla de nödvändiga uppgifter som ska lagras i registret. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om anmälan och anmälningsförfarandet.

Trafiksäkerhetsverket kan förena uppgiften att ta emot anmälan enligt 1 mom. och att införa uppgifterna i registret med mottagandet och övervakningen av prov enligt 15 § genom att skaffa de tjänster som behövs så som föreskrivs i 2 mom. i nämnda paragraf. Verket kan också ordna registreringen av uppgifter i anslutning till beviljandet av yrkeskompetensbevis i enlighet med 20 § 5 mom.

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter när det ordnar de tjänster som avses i 2 mom.

24 §
Straffbestämmelser

Den som beviljar yrkeskompetensbevis för förare utan avtal med Trafiksäkerhetsverket, ska för olagligt beviljande av yrkeskompetensbevis för förare dömas till böter.

26 §
Rättelse och sökande av ändring

I beslut som ett av Trafiksäkerhetsverket godkänt utbildningscentrum har fattat med stöd av denna lag och i beslut som fattats av en provmottagare eller den som beviljar yrkeskompetensbevis enligt avtal med Trafiksäkerhetsverket får ändring inte sökas genom besvär. Rättelse av sådana beslut får sökas hos Trafiksäkerhetsverket. Rättelseyrkande ska framställas skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om sökande av ändring i Trafiksäkerhetsverkets beslut med anledning av ett rättelseyrkande finns i 3 mom.

I beslut som Trafiksäkerhetsverket har fattat med anledning av ett rättelseyrkande eller i övrigt med stöd av denna lag liksom i beslut om återkallande av yrkeskompetensbevis för förare som fattats av polisen får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ett beslut om återkallande av yrkeskompetensbevis kan verkställas även om det överklagas.

27 §
Handräckning

Trafiksäkerhetsverket samt den som sköter tillsynsuppgifter i enlighet med 13 § har rätt att få handräckning av polisen vid tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Bestämmelserna i denna lag om avtal som ingåtts med och beslut som fattats av Trafiksäkerhetsverket gäller också avtal som ingåtts med och beslut som fattats av Fordonsförvaltningscentralen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.