1293/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 5 §, 6 § 5 punkten, 9 § 1 mom., 13 § och 18 § 1 mom.,

av dem 5 § sådan den lyder i lag 543/2004 samt 6 § 5 punkten, 13 § och 18 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1251/1997, som följer:

5 §
Tillsynsmyndigheter

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter om fartygssäkerheten och handhar meddelanden enligt PSC-direktivet samt tillhandahåller och utbyter information.

Tillsynsmyndighet enligt denna lag är den direktör vid Trafiksäkerhetsverket som ansvarar för sjösäkerheten eller en av denne tillförordnad tjänsteman vid Trafiksäkerhetsverket.

Tillsynsmyndigheter kan enbart vara personer som uppfyller kraven i bilaga VII till PSC-direktivet. Tillsynsmyndigheterna ska ha ett av Trafiksäkerhetsverket utfärdat bevis som visar att personen i fråga är bemyndigad att utföra inspektioner. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om innehållet i beviset.

6 §
Tillsynsmyndigheternas rättigheter

Tillsynsmyndigheterna har rätt att


5) anlita ett av Trafiksäkerhetsverket befullmäktigat klassificeringssällskap vid kontrollen av ledningsarrangemangen med anknytning till fartygets säkra drift och redarens säkerhetsledningssystem,


9 §
Myndigheter som är skyldiga att ge handräckning

I frågor som avses i denna lag är hamn-, tull-, gränsbevaknings-, polis-, arbetarskydds- och hälsovårdsmyndigheterna samt försvarsmakten inom respektive verksamhetsområde skyldiga att på begäran ge Trafiksäkerhetsverket nödvändig handräckning.


13 §
Vite och hot om avbrytande

Trafiksäkerhetsverket kan förena ett åläggande enligt 12 § 2 mom. med vite eller hot om avbrytande. Vite och hot om avbrytande kan föreläggas redaren eller dennes ombud eller båda. Bestämmelser om vite och hot om avbrytande finns i viteslagen (1113/1990).

Har tillsynsmyndigheten grundad anledning att misstänka att redaren försöker kringgå åläggandet genom att ta fartyget ur trafik i Finland, kan Trafiksäkerhetsverket förordna att redaren innan fartyget lämnar finsk hamn ska ställa en säkerhet som motsvarar vitet. Då den åtgärd som tillsynsmyndigheten beslutat om blivit vidtagen ska säkerheten återställas till redaren.

18 §
Rättelseyrkande och besvär

Den som är missnöjd med ett beslut som tillsynsmyndigheten fattat med stöd av denna lag kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär. Yrkande på rättelse framställs till den enhet vid Trafiksäkerhetsverket som sköter frågor i anknytning till fartygssäkerhet. Rättelseyrkandet ska behandlas utan dröjsmål.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.