1290/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/1962) 109 § 2 och 3 mom., sådana de lyder, 109 § 2 mom. i lag 1606/1995 och 109 § 3 mom. i lag 1079/2000, och

ändras 3 § 3 mom., 7 a § 1 mom., 44 § 1 mom., 97, 97 a och 98 a §,

sådana de lyder, 3 § 3 mom. i lag 143/1999, 7 a § 1 mom. i lag 372/1999, 44 § 1 mom. i lag 95/1995, 97 § i nämnda lag 1606/1995 samt 97 a och 98 a § i lag 185/2003, som följer:

3 §

På ett detaljplaneområde ska en kommun från den tidpunkt den har blivit skyldig att anlägga en gata, till vilken trafiken på en enskild väg eller en del därav är avsedd att överföras, eller har börjat bygga en sådan gata överta väghållningen i fråga om en sådan gata eller en del därav. En vägdelägare eller ett väglag, då vägdelägarna bildar ett sådant, har rätt att föra frågan om kommunens skyldighet att överta väghållningen till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen för behandling, och centralen får vid vite ålägga kommunen att fullgöra denna skyldighet.


7 a §

Om byggandet av en väg betydligt försämrar de naturvärden på grund av vilka ett område har införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura 2000, som nämns i naturvårdslagen (1096/1996), och om inga hinder för byggandet av vägen annars skulle föreligga, ska den som saken gäller i samråd med den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen försöka finna ett sådant alternativ där olägenheterna blir så små som möjligt på ett område som statsrådet föreslagit för nätverket Natura 2000 eller som införlivats i nätverket. Om det inte är möjligt att till skäliga merkostnader bygga vägen så att detta på ett tillfredsställande sätt tjänar användarens behov, är staten, om så yrkas, skyldig att ersätta olägenheten eller lösa in det område för vilket ansökan om grundande av vägrätt har lämnats in.


44 §

Meddelande om en vägförrättning ska tillställas vägnämnden eller den myndighet som sköter dess åligganden. När det är fråga om anläggande eller flyttning av en väg, ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen underrättas om vägförrättningen och, om vägen skulle komma att leda in på en landsväg eller ett järnvägs- eller kanalområde, även den behöriga myndigheten.


97 §

Beslut om beviljande eller indragning av statsbidrag fattas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde vägen eller största delen av vägen ligger. Bestämmelser om att uppgiften kan skötas också inom verksamhetsområdet för fler än en central kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

97 a §

Underhållet av enskilda vägar med rätt till statsbidrag kan kontrolleras med hjälp av de kontrollvägar som har valts av Trafikverket. Ett väglag vars väg har valts till kontrollväg är skyldigt att lämna Trafikverket de uppgifter som kontrollen kräver.

98 a §

Besvär över den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om statsbidrag får anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets vägen eller största delen av den finns. På statsbidrag som avses i denna lag tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.