1288/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 11 december 2003 om jord- och skogsbruksministeriet (1061/2003) 1 § 10 punkten och 2 § 2 mom., av dem det senare sådant det lyder i förordning 276/2006, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter hör


10) lantmäteri, fastighetsförrättningar, inskrivningsärenden som gäller fastigheter, allmänna kartverksarbeten, systemen för fastighetsdata och topografiska data samt samanvändningen av geografisk information,


2 §
Ämbetsverk, inrättningar och andra organ inom ministeriets ansvarsområde

Jord- och skogsbruksministeriet styr och övervakar regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna i ärenden som hör till dess ansvarsområde. Jord- och skogsbruksministeriet styr också Finlands miljöcentral i ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regerinsråd
Riitta Itkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.