1283/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 maj 2008 om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (370/2008) 2―4 och 10 §, sådana de lyder i förordning 372/2009, som följer:

2 §
Köpe- och försäljningsavtal

Den godkände förste beredaren ska ingå ett köpe- och försäljningsavtal med jordbrukaren, som innehåller sådana uppgifter som föreskrivs om det i artikel 5.1 i tillämpningsförordningen. En kopia på avtalet, vilken den godkände förste beredaren har styrkt med sin underskrift, ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen på den ort där beredningsanläggningen är belägen, senast vid den tidpunkt som anges i artikel 6.1 i tillämpningsförordningen.

3 §
Avtal om beredning på beställning

En producent som likställs med beredare, nedan likställd beredare, ska ingå ett avtal med den godkände förste beredaren om beredning på beställning innehållande sådana uppgifter som anges i artikel 5.1 i tillämpningsförordningen. En kopia, som den likställde beredaren har styrkt med sin underskrift, ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen på den ort där driftscentret för den likställde beredarens gårdsbruksenhet är belägen, senast vid den tidpunkt som anges i artikel 6.1 i tillämpningsförordningen.

4 §
Beredningsåtagande

En jordbrukare som har godkänts som förste beredare ska uppgöra ett skriftligt avtal om beredning av de strån som han eller hon odlar enligt vad som föreskrivs om det i artikel 5.1 i tillämpningsförordningen. Den jordbrukare som har godkänts som förste beredare ska lämna en med sin underskrift styrkt kopia på åtagandet till närings-, trafik- och miljöcentralen på den ort där gårdsbruksenheten är belägen, senast vid den tidpunkt som anges i artikel 6.1 i tillämpningsförordningen.

10 §
Behöriga myndigheter

De behöriga myndigheter som avses i tillämpningsförordningen i fråga om behandling och övervakning av ansökningar för lin och hampa som odlas för fiberproduktion utgörs av närings-, trafik- och miljöcentraler.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.