1282/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk information

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen av den 1 oktober 2009 om en infrastruktur för geografisk information (725/2009) 1 § 1 mom., som följer:

1 §
Geografiska datamängder som omfattas av lagen om en infrastruktur för geografisk information

Geografiska datamängder enligt 3 § i lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009) är följande:

1) i datateman referenskoordinat- och höjdsystem, geografiska rutnätssystem, geografiska namn, administrativa enheter, adresser, fastigheter, trafiknät, hydrografi och skyddade områden:

a) Lantmäteriverkets namnregister,

b) Lantmäteriverkets och Trafikverkets datamängder om riksgränser, landskapsgränser, kommungränser och territorialvattengränser,

c) Befolkningsregistercentralens, kommunernas och Lantmäteriverkets datamängder om adresser till byggnader och fastigheter,

d) kommunernas och Lantmäteriverkets datamängd om fastighetsregistrets uppgifter om fastighetsindelningen,

e) Lantmäteriverkets, Trafiksäkerhetsverkets och Trafikverkets datamängder om trafiknäten som betjänar väg-, ban-, vatten-, flyg- och terrängtrafiken samt den därmed sammanhängande infrastrukturen,

f) Finlands miljöcentrals, Lantmäteriverkets, Meteorologiska institutets och Trafikverkets datamängder om avrinningsområden, vattenområden, vattenförekomster och kanaler,

g) Finlands miljöcentrals, Forststyrelsens, kommunernas, Lantmäteriverkets, närings-, trafik- och miljöcentralernas och Museiverkets datamängder om skyddade områden och objekt,

2) i datateman höjd, landtäcke, ortofoto och geologi:

a) Lantmäteriverkets datamängder om höjdrelationer samt Finlands miljöcentrals, Geologiska forskningscentralens och Trafikverkets datamängder om insjöarnas djup och havsdjupet,

b) Finlands miljöcentrals, Landsbygdsverkets, Lantmäteriverkets och Skogsforskningsinstitutets datamängder om landtäcket,

c) Finlands miljöcentrals, försvarsmaktens, Landsbygdsverkets och Lantmäteriverkets flygbilder,

d) Finlands miljöcentrals, Geologiska forskningscentralens, Lantmäteriverkets och närings-, trafik- och miljöcentralernas datamängder om berggrund, geologiska formationer, berg i dagen, ytformer och grundvattenområden,

3) i datateman statistiska enheter, byggnader, mark, markanvändning, människors hälsa och säkerhet, allmännyttiga och offentliga tjänster, nätverk och anläggningar för miljöövervakning, produktions- och industrianläggningar, jordbruks- och vattenbruksanläggningar, befolkningsfördelning, områden med särskild reglering samt enheter för rapportering, naturliga riskområden, atmosfäriska förhållanden, geografiska meteorologiska förhållanden, geografiska oceanografiska förhållanden, havsområden, biogeografiska regioner, naturtyper och biotoper, arters utbredning, energiresurser och mineralfyndigheter:

a) Statistikcentralens datamängder om statistiska enheter,

b) Befolkningsregistercentralens, kommunernas och Lantmäteriverkets datamängder om byggnader,

c) Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomis och Geologiska forskningscentralens datamängder om mark,

d) Finlands miljöcentrals, kommunernas, landskapsförbundens, Lantmäteriverkets och närings-, trafik- och miljöcentralernas datamängder om markanvändning,

e) Institutet för hälsa och välfärds, kommunernas och Livsmedelssäkerhetsverkets datamängder om människors hälsa och säkerhet,

f) Befolkningsregistercentralens, Energimarknadsverkets, Finlands miljöcentrals, kommunernas, Lantmäteriverkets, de lokala räddningsverkens, Statistikcentralens och Trafikverkets datamängder om allmännyttiga och offentliga tjänster,

g) Finlands miljöcentrals, kommunernas, Meteorologiska institutets och närings-, trafik- och miljöcentralernas datamängder om nätverk och anläggningar för miljöövervakning,

h) Finlands miljöcentrals, kommunernas, Lantmäteriverkets, närings-, trafik- och miljöcentralernas och Statistikcentralens datamängder om produktions- och industrianläggningar,

i) Finlands miljöcentrals, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals, Landsbygdsverkets, Livsmedelssäkerhetsverkets, närings-, trafik- och miljöcentralernas och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets datamängder om jordbruks- och vattenbruksanläggningar,

j) Befolkningsregistercentralens och Statistikcentralens datamängder om befolkningsfördelning,

k) arbets- och näringsministeriets, Finlands miljöcentrals, kommunernas, Lantmäteriverkets, närings-, trafik- och miljöcentralernas, Trafiksäkerhetsverkets och Trafikverkets datamängder om områden med särskild reglering samt enheter för rapportering,

l) Finlands miljöcentrals och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomis datamängder om naturliga riskområden,

m) Meteorologiska institutets datamängder om atmosfäriska förhållanden,

n) Meteorologiska institutets datamängder om geografiska meteorologiska förhållanden,

o) Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets datamängder om geografiska oceanografiska förhållanden,

p) Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets datamängder om havsområden,

q) Finlands miljöcentrals och Naturhistoriska centralmuseets vid Helsingfors universitet datamängder om biogeografiska områden,

r) Finlands miljöcentrals, Forststyrelsens, närings-, trafik- och miljöcentralernas och skogscentralernas datamängder om särskilda naturtyper och biotoper,

s) Finlands miljöcentrals, Naturhistoriska centralmuseets vid Helsingfors universitet och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets datamängder om arters utbredning,

t) Finlands miljöcentrals, Geologiska forskningscentralens, landskapsförbundens, Meteorologiska institutets och Skogsforskningsinstitutets datamängder om energiresurser,

u) Geologiska forskningscentralens datamängder om mineralfyndigheter.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Jord- och skogbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lagstiftningsrådet
Tuire Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.