1280/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om handel med utsäde

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 augusti 2000 om handel med utsäde (728/2000) 5 § 1 mom. och

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

5 §
Sortlista

En sortlista förs över sorterna av lantbruksväxter. En sort godkänns för upptagande i sortlistan om den är klart åtskiljbar, beständig och tillräckligt enhetlig samt har ett tillräckligt odlings- och bruksvärde. En förutsättning för att en genetiskt modifierad sort ska godkännas för upptagande i sortlistan är dessutom att den uppfyller villkoren i 8 § eller villkor utfärdade med stöd av den.


5 a §
Växtsortsnämnden

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för tre år i sänder en växtsortsnämnd som beslutar om godkännande av en sort för upptagande i sortlistan och om återkallande av godkännandet av en sort. I nämndens sammansättning ska hänsyn tas till att det finns tillräcklig sakkunskap med tanke på godkännande av växtsorter. Nämnden publicerar årligen en lista över de sorter den har godkänt.

Närmare bestämmelser om växtsortsnämndens sammansättning och villkoren för godkännande av sorter kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 98/2009
JsUB 11/2009
RSv 236/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.