1277/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. och 30 § i lagen av den 15 december 2000 om lönegaranti för sjömän (1108/2000):

1 §
Ansökan om lönegaranti

Lönegarantiansökan ska göras på en blankett vars formulär fastställs av arbets- och näringsministeriet.

Blanketterna ska avgiftsfritt stå till buds i arbets- och näringsbyråerna.

2 §
Rådgivningsskyldighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån ska vid behov ge sökanden råd vid ansökan om lönegaranti.

3 §
Utmätning och lönebetalningsförbud

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ska utreda om arbetstagarens fordran är underkastad utmätning eller lönebetalningsförbud.

4 §
Betalning enligt lönegarantin

Betalningen enligt lönegarantin sker på arbetstagarens bankkonto eller under en adress som uppgivits av denne genom förmedling av banken.

5 §
Ansökan av konkursboet

Med närings-, trafik- och miljöcentralens samtycke kan konkursboet för arbetstagarnas räkning ansöka om att enligt lönegarantin ska betalas sådana fordringar som enligt boförvaltarens och lönegarantimyndighetens utredningar kan betalas enligt lönegarantin. Samtycke kan förvägras av grundad anledning. Konkursboet ska underrätta arbetstagaren om för vilka fordringar betalning enligt lönegarantin sökts.

Betalningen enligt lönegarantin sker på konkursboets konto till bruttobelopp. Konkursboet ska då lönegarantin överförs till arbetstagarnas konton verkställa i 13 § 1 mom. i lagen om lönegaranti för sjömän föreskrivna innehållningar samt genast redovisa dessa till betalningsmottagarna.

6 §
Företrädare för staten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland företräder staten vid rättegångar som gäller lönegarantiärenden och sköter indrivningen av statens fordringar som grundar sig på betalning enligt lönegarantin. Arbets- och näringsministeriet kan åta sig att sköta dessa uppdrag i fråga om ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

7 §
Betalningslättnader

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland kan bevilja i 17 § 1 mom. i lagen om lönegaranti för sjömän nämnt anstånd med betalningen eller befrielse från betalningsskyldigheten, om kapitalbeloppet av statens fordran är högst 84 094 euro.

8 §
Handräckning från skattemyndigheten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har rätt att av skattemyndigheten få handräckning för kontroll av de uppgifter i arbetsgivarens bokföring som avses i 26 § 1 mom. i lagen om lönegaranti för sjömän samt för förande av statens talan i konkurser och av dem föranledda rättegångar samt i andra ärenden som har samband med indrivning.

9 §
Rådgivande organ

Den i 9 § i statsrådets förordning om lönegaranti (1276/2009) avsedda delegationen för lönegarantiärenden fungerar tillsammans med den i arbetsministeriets förordning om delegationen för sjömansärenden (858/2007) avsedda delegationen för sjömansärenden såsom rådgivande organ i frågor som gäller lönegarantin för sjömän.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 28 december 2000 om lönegaranti för sjömän (1295/2000) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen trader i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Överinspektör
Nico Steiner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.