1272/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 2 och 10 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 2 mars 2001 om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 2 § 5 och 6 punkten, rubriken för 10 § och 10 § 2 mom., av dem 2 § 5 och 6 punkten och 10 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1293/2002, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) den som har rätt till arbetsmarknadsstöd en person som får arbetsmarknadsstöd samt en person som avses i 10 kap. 2 § 3 och 4 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

6) ersättning för uppehälle ersättning per dag som med stöd av 10 kap. 6 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalas till den som får arbetsmarknadsstöd och deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte,


10 §
Skyldighet att delta i utarbetandet av en aktiveringsplan och i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

I fråga om vägran att delta i utarbetandet av en aktiveringsplan och i sådan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som ingår i planen tillämpas vad som bestäms i 8 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i 10 § 1, 3 och 4 mom. i lagen om utkomststöd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 194/2009
ShUB 46/2009
RSv 218/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.