1269/2009

Given i Helsingfors den 8 december 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som ska tas ut för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka en avgift tas ut som avviker från självkostnadsvärdet

I landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd tas ut 114 euro i handläggningsavgift för ändringssökande.

När en extraordinär ändringsansökan avslås, är handläggningsavgiften 57 euro.

Handläggningsavgift tas inte ut om

1) besvärsnämnden ändrar en lägre myndighets beslut till förmån för ändringssökanden,

2) ärendet utan att materiella frågor ens delvis har avgjorts återförvisas till en lägre myndighet för avgörande eller överförs till en behörig myndighet,

3) ärendet avskrivs, lämnas utan prövning eller förfaller.

Handläggningsavgift tas inte heller ut

1) i ärenden som gäller betalningslättnader för krediter, frivillig skuldsanering eller avstående från statens regressanspråk,

2) i fråga om beslut som meddelas med stöd av lagen om skydd av växters sundhet (702/2003) eller lagen om djursjukdomar (55/1980) eller beslut i ärenden som ansluter sig till miljövård eller skydd av arbetsmiljön och som är viktiga med avseende på det allmänna intresset,

3) i fråga om beslut som meddelas om yrkande på rättelse av handläggningsavgift,

4) i ärenden som gäller förbud av eller avbrott i verkställighet, och

5) i ärenden där beslutshandlingen är avgiftsfri enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.

2 §
En offentligrättslig prestation för vilken en avgift tas ut som motsvarar självkostnadsvärdet

För intyg som på begäran utfärdas som ett separat dokument som visats upp för en myndighet tas det ut en avgift om 10 euro.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Utredningar som utförs på beställning är prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag och för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2012.

Avgifter enligt denna förordning tas ut för ärenden som inleds efter förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 8 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Sinikka Silén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.