1264/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Inom ramen för ett anslag som anvisas i statsbudgeten ordnas för pälsdjursuppfödare med stöd av denna lag avbytarservice för semester avgiftsfritt och för extraledighet mot en avgift.

Avbytarservice ordnas utifrån pälsdjursuppfödarens val genom att antingen anvisa honom eller henne en avbytare eller betala ersättning för kostnader som uppstår på grund av avbytartjänst som han eller hon själv ordnar.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) pälsdjursuppfödning bedrivande av pälsdjursuppfödning som beskattas enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968),

2) pälsdjursuppfödare person som bedriver pälsdjursuppfödning och är skyldig att för denna verksamhet teckna i lagen om pension för företagare (1272/2006) avsedd försäkring och som har en sådan försäkring i kraft eller har lämnat in en ansökan om försäkring,

3) pälsfarm en ekonomiskt självständig enhet som bedriver pälsdjursuppfödning,

4) djurenhet 30 avelsrävar eller finnsjubbar som hålls för avelsändamål eller 60 andra pälsdjur som hålls för avelsändamål,

5) serviceplan en pälsfarmsspecifik plan för ordnande av avbytarservice,

6) LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), och

7) lokal enhet verksamhetsenhet som ansvarar för ordnandet av avbytarservice inom ett visst område.

3 §
Villkor för avbytarservice

Avbytarservice ordnas för en pälsdjursuppfödare som har en betydande uppgiftsandel av de dagliga göromål som hör till skötseln av pälsdjuren. Pälsdjursuppfödningen på pälsfarmen ska omfatta minst fyra djurenheter vid tidpunkten för avbytartjänsten.

Ett villkor för avbytarservice är att pälsdjursuppfödaren har haft i 2 § 2 punkten avsedd försäkring i kraft minst fyra månader utan avbrott och vid tidpunkten för avbytartjänsten inte får full invalidpension som beviljats tills vidare, rehabiliteringsstöd som motsvarar full invalidpension eller arbetslöshetspension.

4 §
Avbytarservicens kvantitet

På förslag av LPA fastställer social- och hälsovårdsministeriet före utgången av det föregående kalenderåret maximiantalet semesterdagar och extraledighetstimmar per pälsdjursuppfödare som kan ordnas under kalenderåret.

5 §
Uppgifter som ingår i avbytarservicen

Vid en semesteravbytartjänst utförs de arbeten som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren på pälsfarmen och som nämns i serviceplanen till den del de hör till den semestrande pälsdjursuppfödarens uppgifter.

Vid en extraledighetsavbytartjänst utförs inom ramen för det disponibla antalet timmar de arbeten som hör till skötseln av pälsdjuren på pälsfarmen och som vid tidpunkten för avbytartjänsten hör till pälsdjursuppfödarens uppgifter.

6 §
Avgift för extraledighet

För extraledighet tas en avgift på fem euro per timme ut av användaren.

7 §
Ersättning för själv ordnad avbytartjänst

En pälsdjursuppfödare betalas ersättning för de kostnader som uppstår till följd av avbytartjänst som han eller hon själv ordnar. Ersättningen är lika stor som pälsdjursuppfödarens kostnader för ordnande av avbytartjänsten, dock högst 20 euro per timme. Ersättningen för avbytartjänst som ordnats för extraledighet betalas minskad med den avgift som tas ut för extraledigheten.

Såsom kostnader för ordnande av avbytartjänst betraktas

1) lön som betalats till en arbetstagare som är anställd av pälsdjursuppfödaren jämte därtill hörande socialskyddsavgifter, och

2) sådan ersättning för arbete som betalats till en serviceproducent som antecknats i förskottsuppbördsregistret.

Maximiantalet timmar som kan ersättas per semesterdag för pälsdjursuppfödaren bestäms enligt antalet djurenheter på pälsfarmen vid tidpunkten för avbytartjänsten. De tio första djurenheterna ökar totalantalet timmar för pälsfarmen med 45 minuter per djurenhet och de därpå följande djurenheterna med 30 minuter per djurenhet. Pälsdjursuppfödaren får ersättning för det antal timmar som motsvarar hans eller hennes uppgiftsandel av det på detta sätt beräknade totalantalet timmar, dock för högst åtta timmar per semesterdag. Av särskilda skäl kan avvikelse göras från maximiantalet timmar.

Ersättning betalas inte om avbytaren varit en person som arbetar på samma pälsfarm som pälsdjursuppfödaren och uppfyller de villkor för avbytarservice som föreskrivs i denna lag.

8 §
Ersättande av service som lämnats utan grund och återbetalning av ersättning som betalats utan grund

Om avbytarservice har lämnats utan grund är den som fått servicen skyldig att ersätta de kostnader som detta gett upphov till för den lokala enheten.

Om ersättning för själv ordnad avbytartjänst har betalats utan grund är den som fått ersättningen skyldig att till den lokala enheten återbetala den överbetalda ersättningen.

Den lokala enheten kan helt eller delvis avstå från återkrav om detta anses skäligt och den ogrundade förmånen inte berott på svikligt förfarande från servicemottagarens, ersättningstagarens eller dennes företrädares sida. Den lokala enheten kan avstå från återkrav även då det belopp som ska återkrävas är litet. Beslut om återkrav ska fattas inom fem år räknat från den dag den ogrundade avbytartjänsten lämnades eller den ogrundade ersättningen betalades.

9 §
Dröjsmålsränta och indrivning utan dom eller beslut

Om en avgift enligt 6 § eller en ersättning enligt 8 § inte har betalats på förfallodagen får en årlig dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen på de grunder som föreskrivs i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). Den förfallodag som är grund för betalningen av dröjsmålsränta kan infalla tidigast två veckor efter den dag beslutet om avgiften eller återkravet har meddelats.

De i 1 mom. avsedda avgifterna och ersättningarna får jämte dröjsmålsräntor utsökas utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

2 kap.

Närmare bestämmelser om avbytartjänster som en lokal enhet ordnar

10 §
Samtidig semester

Pälsdjursuppfödare som arbetar på samma pälsfarm ska hålla sin semester samtidigt om de anlitar avbytarservice som en lokal enhet ordnar.

11 §
Antalet helgdagar som ingår i semester

Om avbytarservice som en lokal enhet ordnar anlitas får det i semestern ingå högst två söndagar eller andra sådana helgdagar för vilka ersättning för söndagsarbete eller motsvarande ersättning enligt det kollektivavtal som binder den lokala enheten kan betalas för avbytararbete som utförs dessa dagar.

12 §
Pälsdjursuppfödarens åtgärder före en avbytartjänst

En pälsdjursuppfödare som anlitar den avbytarservice som en lokal enhet ordnar ska innan han eller hon börjar sin semester

1) vid behov vägleda avbytaren i skötseln av de göromål som hör till avbytartjänsten och ge avbytaren anvisningar om särskilda frågor som hänför sig till behandlingen av pälsdjuren,

2) se till att pälsfarmen uppfyller de krav som skyddet i arbete ställer,

3) skaffa de konsumtionsförnödenheter som pälsfarmens normala förbrukning förutsätter för semestertiden, och

4) meddela avbytaren var denne kan nå uppfödaren eller en företrädare för honom eller henne under semestertiden.

Vad 1 mom. bestämmer om semester tillämpas i mån av möjlighet även på extraledighet.

3 kap.

Sökande och genomförande av avbytarservice samt beslutsfattande

13 §
Ansökan om avbytarservice

Avbytarservice söks hos den lokala enhet inom vars verksamhetsområde pälsdjursuppfödaren i huvudsak bedriver pälsdjursuppfödning. Ansökan ska göras skriftligen per pälsfarm före utgången av oktober det kalenderår som föregår det år under vilket avbytarservicen tas emot. Den lokala enheten ska också pröva ansökningar som inlämnats sedan fristen gått ut om dröjsmålet berott på vägande skäl.

I ansökan ska det uppges om avbytartjänsterna på pälsfarmen ordnas själv eller om den lokala enhetens avbytarservice anlitas. Valet är pälsfarmsspecifikt.

14 §
Bestämmande av uppgiftsandel

Då avbytarservice söks ska i ansökan uppges alla personer som stadigvarande arbetar på pälsfarmen och deras genomsnittliga uppgiftsandelar i procent av de göromål som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren på farmen.

Den lokala enheten ska bestämma pälsdjursuppfödarens uppgiftsandel i enlighet med det meddelande som avses i 1 mom. om inte den föreslagna uppgiftsandelen står i uppenbar strid med de faktiska omständligheterna. Efter det att uppgiftsandelen har bestämts kan den bara på synnerligen vägande skäl ändras på grundval av ett nytt meddelande av pälsdjursuppfödaren.

15 §
Serviceplan

För genomförande av avbytarservice ska den lokala enheten tillsammans med pälsdjursuppfödaren göra upp en serviceplan för pälsfarmen. Om pälsfarmen anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar uppgörs serviceplanen i samband med ett besök på farmen som personalen inom den lokala enhetens förvaltning genomför.

I serviceplanen antecknas åtminstone

1) antalet och typ i fråga om de djur som avses i 2 § 4 punkten samt de arbetsmetoder som tillämpas vid skötseln av dem,

2) de arbeten som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren och en uppskattning av den totala arbetstid som arbetena kräver,

3) de personer som stadigvarande arbetar på farmen,

4) de på farmen arbetande pälsdjursuppfödarnas uppgiftsandelar av de arbeten som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren, och

5) en uppskattning av omfattningen av en avbytardag för pälsdjursuppfödarna.

Om den lokala enhetens avbytarservice anlitas ska åtminstone följande uppgifter dessutom antecknas i serviceplanen:

1) när besök på farmen har gjorts och vem som deltagit i besöket,

2) tidpunkten för följande planerade besök,

3) den kompetensnivå som avbytararbetena på farmen förutsätter,

4) de farmspecifika behoven av att utveckla avbytarservicen, och

5) under besöket på farmen konstaterade viktiga arbetarskyddsfaktorer som berör avbytarnas arbetsförhållanden samt den lokala enhetens krav på åtgärder gällande dem.

Serviceplanen ska ses över på pälsdjursuppfödarens eller den lokala enhetens initiativ, om det sker förändringar i servicebehovet eller förhållandena. Om den lokala enhetens avbytarservice anlitas ska serviceplanen dock alltid ses över i samband med besök på farmen som görs minst vart tredje år.

16 §
Tidpunkten för avbytartjänst som den lokala enheten ordnar

Pälsdjursuppfödare som anlitar avbytarservice som en lokal enhet ordnar ska i ett så tidigt skede som möjligt lämna den lokala enheten ett förslag till tidpunkt för avbytartjänsten. Förslag som berör semester ska göras per pälsfarm senast två månader före den planerade tidpunkten för avbytartjänsten.

Om den lokala enheten inte kan ordna avbytartjänsten vid den tidpunkt pälsdjursuppfödaren föreslår ska enheten reservera honom eller henne möjlighet att föreslå en ny tidpunkt. Den lokala enheten ska fastställa tidpunkten för avbytartjänsten och meddela pälsdjursuppfödaren om den i ett så tidigt skede som möjligt. Tidpunkten för en semester ska meddelas senast en månad innan semestern börjar, om inte pälsdjursuppfödaren samtycker till en kortare anmälningstid.

Om pälsdjursuppfödaren på grund av sjukdom eller annan godtagbar orsak inte kunnat hålla sin semester vid den tidpunkt som den lokala enheten fastställt, kan semestern helt eller delvis framskjutas till en senare tidpunkt under samma år. En semester kan även framskjutas att hållas före utgången av april året därpå om detta är möjligt inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten för det föregående året. Uppfödaren ska göra en skriftlig framställan om överföring av semester till den lokala enheten före utgången av det år under vilket semestern inte kunde hållas.

17 §
Ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst

Ersättning för själv ordnad avbytartjänst söks hos den lokala enheten. Till ansökan ska fogas avbytarens redogörelse för avbytartjänsten.

Av ansökan jämte bilagor ska framgå

1) tidpunkten för avbytartjänsten,

2) om det är fråga om avbytartjänst för semester eller extraledighet,

3) vilka uppgifter avbytaren utfört,

4) kostnaderna för avbytartjänsten,

5) antalet djurenheter vid tidpunkten för avbytartjänsten, och

6) övriga uppgifter som behövs för ersättande av kostnaderna.

Ersättning ska sökas inom två månader efter det att avbytartjänsten upphört. Ersättning kan beviljas även om ansökan inte lämnats in inom utsatt tid om det är oskäligt att vägra ersättning på grund av att ansökan inlämnats för sent.

18 §
Beslutsfattande

Den lokala enheten beslutar om lämnande av avbytarservice, ersättning som betalas för själv ordnad avbytartjänst, avgift som tas ut av en servicemottagare, servicemottagares skyldighet att ersätta de kostnader som orsakats av avbytarservice som lämnats utan grund och återkrav av ersättning som betalats utan grund. Beslut delges en part på det sätt som föreskrivs i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

4 kap.

Bestämmelser om förvaltning

19 §
Allmän ledning, styrning och övervakning

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen för pälsdjursuppfödare ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

20 §
Verkställighet

LPA svarar för ordnande av den lokala förvaltningen av avbytarservicen för pälsdjursuppfödare. Den lokala förvaltningen ska ordnas så att det finns tillgång till service enligt denna lag inom de områden där behov av service förekommer.

Den lokala förvaltningen kan ordnas så att LPA med en kommun ingår ett i 2 § 2 mom. i kommunallagen (365/1995) avsett avtal (uppdragsavtal) genom vilket kommunen förbinder sig att vara lokal enhet enligt denna lag och att sköta de uppgifter som hör till en lokal enhet inom sitt eget område eller därutöver även i andra kommuner eller delar av kommuner.

Inom de områden där service inte har ordnats i enlighet med 2 mom. ska LPA fullgöra de uppgifter som ankommer på en lokal enhet enligt denna lag.

21 §
Uppdragsavtal

En kommun som ingått ett uppdragsavtal ska ha en ansvarsperson som förordnats att svara för förvaltningsuppgifterna enligt denna lag samt ett behövligt antal andra anställda.

Åtminstone följande punkter ska ingå i uppdragsavtalet:

1) den lokala enhetens verksamhetsområde,

2) var den lokala enhetens verksamhetsställe är beläget,

3) hur länge avtalet gäller, och

4) hur avtalet sägs upp.

22 §
Den lokala enhetens skyldighet att ordna avbytarservice

En lokal enhet ska ordna avbytarservice för en pälsdjursuppfödare som bedriver pälsdjursuppfödning huvudsakligen inom dess verksamhetsområde och som i sin i 13 § avsedda ansökan har anmält att han eller hon anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar.

På begäran kan den lokala enheten ordna avbytarservice även för en pälsdjursuppfödare som har anmält att han eller hon själv ordnar sina avbytartjänster.

Den lokala enheten kan ordna avbytarservice genom att

1) anlita avbytare som är anställda hos den, eller

2) köpa tjänster av en offentlig eller privat serviceproducent.

23 §
LPA:s uppgifter

Utöver vad som i övrigt bestäms om LPA:s uppgifter i denna lag ska LPA

1) ge de kommuner som fungerar som lokala enheter anvisningar om tillämpningen av denna lag för att säkerställa en enhetlig tillämpningspraxis,

2) övervaka att uppdragsavtalen följs,

3) ge pälsdjursuppfödare allmän information om avbytarservice,

4) bedriva statistikverksamhet som hänför sig till ansvarsområdet enligt denna lag, och

5) fullgöra andra uppgifter som främjar ett effektivt genomförande av avbytarservice enligt denna lag.

5 kap.

Ersättande av kostnader

24 §
Statens ersättning för förvaltningskostnader

De kommuner som ingått uppdragsavtal och LPA betalas årligen skälig ersättning av statens medel för de kostnader som skötseln av den lokala förvaltningen orsakat. På LPA:s framställning fastställer statsrådet årligen före utgången av september ersättningens totalbelopp för det följande kalenderåret. Ersättningen betalas till LPA i samband med den ersättning som avses i 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996).

Ersättningens storlek per lokal enhet bestäms på grundval av antalet avbytta semesterdagar inom den lokala enhetens verksamhetsområde under det år som föregår det föregående kalenderåret. LPA betalar ersättningen till en kommun som ingått uppdragsavtal i tolv lika stora poster i samband med den ersättning som avses i 34 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare.

LPA betalas årligen en skälig ersättning av statens medel för andra förvaltningskostnader än de som avses i 1 mom. när de orsakar LPA av uppgifterna enligt denna lag. På LPA:s framställning beslutar social- och hälsovårdsministeriet årligen om ersättningens belopp och betalar ersättningen till LPA i samband med den ersättning som avses i 31 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare.

25 §
Statens ersättning för kostnaderna för avbytarservice

De kostnader som avbytarservicen enligt denna lag orsakar LPA och som med avseende på en ändamålsenlig skötsel av verksamheten kan anses nödvändiga betalas årligen av statens medel till LPA inom ramen för det anslag som anvisas i statsbudgeten och minskade med de avgifter som tas ut för extraledighet och andra inkomster som hänför sig till en lokal enhets uppgifter enligt denna lag.

Såsom kostnader enligt 1 mom. ersätts

1) kostnaderna för avlöning av och övriga förmåner till de avbytare som är anställda hos den lokala enheten till högst det belopp som gällande kollektivavtal för avbytare och andra för arbetsgivaren förpliktande avtal förutsätter,

2) ersättningar för själv ordnade avbytartjänster,

3) kostnaderna för avbytartjänster som den lokala enheten köpt till högst det belopp som motsvarande utgifter för avlöning av och andra förmåner till avbytare som är anställda hos den lokala enheten ger upphov till och som ersätts enligt 1 punkten,

4) resekostnader som uppgörande och översyn av serviceplanen orsakat,

5) kostnaderna för kompletterande fackutbildning för avbytare som är anställda hos den lokala enheten,

6) skadestånd som anknyter till skötsel av uppgifter enligt denna lag, när de inte är förvaltningsuppgifter, och som den lokala enheten ådömts betala enligt domstols beslut eller som den lokala enheten frivilligt betalat på grund av att dess skadeståndsskyldighet är uppenbar, och

7) andra nödvändiga kostnader som orsakas av ordnande av service enligt denna lag.

26 §
Grunderna för ersättning som betalas till kommuner som ingått uppdragsavtal

LPA sörjer för att kostnaderna enligt 25 § ersätts till en kommun som har ingått uppdragsavtal. Resekostnader för uppgörande och översyn av en serviceplan ersätts till den del de uppstått av uppdrag som utförts i enlighet med LPA:s anvisningar. Kostnaderna för kompletterande fackutbildning för avbytare som är anställda hos den lokala enheten ersätts om det är fråga om kompletterande utbildning som LPA har godkänt.

LPA ska på kommunens begäran på förhand avgöra om kostnaderna ska anses nödvändiga och om ersättning av staten därmed ska betalas för dem inom ramen för det anslag som anvisas i statsbudgeten. Beslutet binder LPA då denna i sinom tid behandlar ett ärende som gäller ersättning av staten.

27 §
Betalning av förskott till kommuner som ingått uppdragsavtal

LPA betalar förskott för kostnader enligt 25 § till en kommun som ingått uppdragsavtal. LPA bestämmer förskottets storlek med beaktande av antalet avbytta semesterdagar inom den lokala enhetens verksamhetsområde under året före det föregående kalenderåret och den genomsnittliga kostnaden per avbytt semesterdag inom enhetens verksamhetsområde samt de förändringar som enligt dess uppskattning kommer att ske i dem. Förskottet betalas månatligen från och med ingången av kalenderåret i lika stora poster senast den 11 varje månad.

Om det är uppenbart att de kostnader som avbytarservicen orsakar för hela kalenderåret av särskilda skäl är väsentligt större eller mindre än förskottet enligt 1 mom., kan förskottet justeras att motsvara de av LPA uppskattade faktiska kostnaderna.

Kommunen kan dessutom vid behov betalas en särskild förskottsavgift, om kommunen visar att den betalat en enskild kostnad som orsakats av avbytarservice och som varit betydande i förhållande till det förskott som kommunen fått.

28 §
Det slutliga beloppet av den ersättning som staten betalar till kommuner som ingått uppdragsavtal

En kommun som ingått uppdragsavtal ska före utgången av april året efter kalenderåret ge LPA en redovisning över de kostnader enligt bokföringen som ordnande av avbytarservicen orsakat. LPA kan av grundad anledning bevilja en kommun förlängning av den tid inom vilken redovisningen ska lämnas in. Om redovisning inte lämnas inom utsatt tid går kommunen miste om sin rätt till ersättning av staten för kalenderåret i fråga.

Om redovisningen visar att de förskott som kommunen betalats för kalenderåret i fråga överstiger beloppet av de kostnader enligt bokföringen som avbytarservicen orsakat, ska kommunen återbetala det överbetalda beloppet till LPA före utgången av juli det år under vilket redovisningen inkommit till LPA.

Om redovisningen visar att de förskott som kommunen betalats för kalenderåret i fråga inte räcker till för att täcka kostnaderna för avbytarservicen, ska LPA inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten betala skillnaden mellan de faktiska kostnaderna och förskotten i form av en slutpost före utgången av augusti det år under vilket redovisningen inkommit till LPA.

29 §
Avbrytande av betalning

Om en kommun som ingått uppdragsavtal i sin verksamhet inte iakttar gällande bestämmelser och föreskrifter eller om missförhållanden annars yppar sig i den och om rättelse inte kan åstadkommas genom förhandlingar mellan kommunen och LPA, kan LPA betala ut förskotten till nedsatt belopp, avbryta utbetalningen av förskotten eller låta bli att betala en slutpost.

30 §
Betalning av ersättning till LPA för kostnaderna för avbytarservice

På framställning av LPA betalar social- och hälsovårdsministeriet ut den ersättning som avses i 25 § till LPA i månatliga poster senast den 10 varje månad.

Om det sammanlagda beloppet av de poster som enligt 1 mom. betalats ut under året överstiger det sammanlagda beloppet av de kostnader för ordnande av avbytarservice under året i fråga som berättigar till ersättning av staten, får den överskjutande delen användas för kostnaderna för ordnande av avbytarservice under det följande året.

31 §
LPA:s redogörelser för kostnaderna för avbytarservice

LPA ska till social- och hälsovårdsministeriet

1) månatligen inlämna uppgift om det belopp som betalats som förskott till de kommuner som ingått uppdragsavtal och, i fall som avses i 20 § 3 mom., det belopp LPA själv har använt för ordnande av avbytarservice, och

2) före utgången av året efter kalenderåret inlämna en totalredovisning över kostnaderna för avbytarservice enligt 25 § och över användningen av den ersättning av staten som betalats för dem.

6 kap.

Sökande av ändring

32 §
Rättelseyrkande

I ett beslut som en i 20 § 2 mom. avsedd lokal enhet fattat med stöd av 18 § får ändring inte sökas genom besvär. Om en part är missnöjd med ett beslut har han rätt att inom 14 dagar från det han fick del av beslutet yrka på att LPA rättar det. Rättelseyrkandet ska skriftligen lämnas till den lokala enheten inom nämnda tid.

Den lokala enheten ska rätta sitt beslut om den till alla delar godkänner rättelseyrkandet. I övriga fall ska den lokala enheten utan dröjsmål sända rättelseyrkandet, sitt utlåtande och handlingarna i ärendet till LPA.

33 §
Besvär

LPA:s beslut får överklagas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas in till LPA.

LPA ska rätta sitt beslut om den till alla delar godkänner besvären. I övriga fall ska LPA utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften, sitt utlåtande och handlingarna i ärendet till Vasa förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om denna beviljar besvärstillstånd.

34 §
Avgörande av meningsskiljaktigheter som beror på uppdragsavtalet

Meningsskiljaktigheter som berör uppdragsavtalet eller ersättande av kostnader till en kommun som ingått uppdragsavtal och om vilka överenskommelse inte kan nås mellan LPA och den kommun som ingått uppdragsavtalet avgörs som ett förvaltningstvistemål av Vasa förvaltningsdomstol. Ett förvaltningstvistemål som gäller ersättande av kostnaderna för den lokala förvaltningen ska anhängiggöras inom sex månader från den tidpunkt den lokala enheten fått besked av LPA om ersättningens storlek. Ett förvaltningstvistemål som gäller ersättande av de kostnader för ordnande av avbytarservice ska anhängiggöras inom sex månader från den tidpunkt den lokala enheten fått ett på granskning av redovisningen baserat meddelande av LPA om storleken på de kostnader för avbytarservice som berättigar till ersättning av staten.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

35 §
Pälsdjursuppfödares anmälningsskyldighet

En pälsdjursuppfödare ska meddela den lokala enheten sådana uppgifter om sig själv och sin pälsfarm som kan inverka på ordnande av avbytarservice för honom eller henne eller på erhållande av eller storleken på en ersättning som betalas för avbytartjänst som han eller hon själv ordnar.

De uppgifter som avses i 1 mom. ska pälsdjursuppfödaren också meddela LPA i fall där LPA i enlighet med 20 § 3 mom. fullgör de uppgifter som ankommer på en lokal enhet eller då LPA behandlar ett ärende på grundval av rättelseyrkande.

36 §
Sekretess och utlämnande av uppgifter

På de lokala enheternas och LPA:s verksamhet i ärenden som hänför sig till verkställigheten av denna lag tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), i fråga om LPA:s verksamhet dock bara till den del LPA utövar i 4 § 2 mom. i nämnda lag avsedd offentlig makt.

Trots vad som sägs i 14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet beslutar den lokala enheten om utlämnande av uppgifter ur en handling den förfogar över som hänför sig till avbytarservice enligt denna lag.

Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är också sådana handlingar och uppgifter i dem sekretessbelagda som hänför sig till verkställigheten av denna lag och som gäller en pälsdjursuppfödares ekonomiska ställning.

37 §
Rätt att få uppgifter

På begäran av en lokal enhet eller LPA är skattemyndigheter, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser, pensionskassor och andra pensionsanstalter skyldiga att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt till dessa lämna ut uppgifter som de förfogar över och som gäller pälsdjursuppfödares företagsverksamhet, pensionsförsäkrings giltighet och beviljade pensioner samt andra uppgifter som är nödvändiga för ordnande av avbytarservice för pälsdjursuppfödare eller genomförande av tillhörande åtgärder eller för kontroll av uppgifter som lämnats ut till en lokal enhet eller LPA för verkställigheten av denna lag.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har LPA i egenskap av uppdragsgivare dessutom rätt att av en lokal enhet avgiftsfritt få alla de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av dess uppdrag enligt denna lag och som den lokala enheten förfogar över.

38 §
LPA:s rätt att använda uppgifter som lämnats i andra ärenden

LPA har rätt att vid behandlingen av ett ärende enligt denna lag i enskilda fall använda uppgifter som den fått för skötseln av sina övriga uppdrag, om det är uppenbart att dessa uppgifter påverkar lämnandet av avbytarservice eller ersättning enligt denna lag och uppgifterna enligt lag ska beaktas vid beslutsfattandet och LPA också annars separat har rätt till dessa uppgifter. Den som ansöker om avbytarservice ska på förhand underrättas om att uppgifterna eventuellt kommer att användas.

39 §
Justering av belopp med lönekoefficient

De belopp som anges i denna lag justeras årligen vid ingången av januari med den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). De belopp som anges i denna lag motsvarar nivån för lönekoefficienten för 2010.

8 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

40 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

41 §
Övergångsbestämmelser som gäller avbytarservicens kvantitet samt ordnande av och ansökan om avbytarservice

Trots bestämmelserna i 4 § om fastställande av maximiantalet semesterdagar är antalet semesterdagar per pälsdjursuppfödare högst 14 under 2010.

Trots bestämmelserna i 4 § om fastställande av maximiantalet extraledighetstimmar fastställer social- och hälsovårdsministeriet före utgången av mars 2010 det högsta antalet extraledighetstimmar för den extraledighet som ordnas för pälsdjursuppfödare 2010. Under 2010 ordnas extraledighet tidigast från och med den 1 april.

Trots bestämmelserna i 13 § 1 mom. om ansökningstiden för avbytarservice ska ansökan om avbytarservice som ordnas 2010 göras senast den 31 januari 2010.

42 §
Övergångsbestämmelse som gäller kostnaderna för den lokala förvaltningen

Trots bestämmelserna i 24 § 1 mom. är 2010 års totalbelopp av den ersättning av staten som betalas för kostnaderna för skötseln av den lokala förvaltningen 182 000 euro.

Trots bestämmelserna i 24 § 2 mom. bestäms storleken på den ersättning per lokal enhet som betalas för 2010 på grundval av antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice genom beslut som fattats före den 1 april 2010. Under perioden januari―juni betalas ersättningen i form av månatliga förskott, men så att förskottet för januari betalas samtidigt med förskottet för februari. Förskottets belopp är 17 euro per månad per sådan pälsfarm inom den lokala enhetens verksamhetsområde där det enligt LPA:s bedömning finns minst en pälsdjursuppfödare som uppfyller villkoren för avbytarservice.

Trots bestämmelserna i 24 § 2 mom. bestäms storleken på den ersättning per lokal enhet som betalas för 2011 på grundval av antalet sådana pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice för 2011 genom beslut som fattats före den 1 april 2011. Under perioden januari―juni betalas ersättningen i form av månatliga förskott. Förskottets belopp bestäms enligt antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice genom beslut som fattats före den 1 april 2010.

43 §
Övergångsbestämmelse som gäller förskotten för kostnaderna för avbytarservice

Trots bestämmelserna i 27 § 1 mom. är förskottets storlek 2010 under perioden januari―juni 250 euro per månad per sådan pälsfarm inom den lokala enhetens verksamhetsområde där det enligt LPA:s bedömning finns minst en pälsdjursuppfödare som uppfyller villkoren för avbytarservice, och förskottet för januari betalas samtidigt med förskottet för februari. Från och med juli bestäms förskottets belopp enligt antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice genom beslut som fattats före den 1 april 2010 samt på grundval av LPA:s uppskattning av hur stor den genomsnittliga kostnaden för en semesterdag blir i den lokala enheten under 2010.

Trots bestämmelserna i 27 § 1 mom. bestäms förskottets storlek under perioden januari―juni 2011 på grundval av antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice genom beslut som fattats före den 1 april 2010 samt på grundval av LPA:s uppskattning av hur stor den genomsnittliga kostnaden för en semesterdag blir i den lokala enheten under 2011. Från och med juli bestäms förskottets belopp enligt antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice för 2011 genom beslut som fattats före den 1 april 2011 samt på grundval av LPA:s uppskattning av hur stor den genomsnittliga kostnaden för en semesterdag blir i den lokala enheten under 2011.

RP 221/2009
ShUB 45/2009
RSv 209/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.