1255/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 10 och 11 § i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 10 § 3 mom. och 11 § 4 mom. som följer:

10 §
Rättelse till sökandens nackdel

Ränta tas ut på belopp som debiteras till följd av rättelse eller sökande av ändring. Räntan räknas från den första dagen i månaden efter den betalningsmånad som anges i beslutet om accisåterbäring till den förfallodag som bestäms för återkravet, sistnämnda dag medräknad. Räntan är den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent.

11 §
Rättelseyrkande

Ränta betalas på belopp som återbärs till följd av rättelse. Räntan räknas från den första dagen i månaden efter den månad då accisåterbäringen betalades till återbäringsdagen. Räntan är den i 12 § i räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas på räntor som ska beräknas för tiden från och med den 1 januari 2010.

RP 133/2009
FiUB 39/2009
RSv 208/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.