1249/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av tonnageskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i tonnageskattelagen av den 5 juni 2002 (476/2002) 19, 22, 24 och 32 §,

av dem 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 723/2004,

ändras 2 § 3 mom., 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 6 § 2 mom., 7 § 1 och 2 mom., 8 § 1 mom., 9 §, 12 § 1 mom., 15 § 2 och 3 mom., 17 § 1 mom., 18 §, 20 § 1 mom., 21 och 23 §, 25 § 2 mom., 28 §, 29 § 5 mom., 30 § 2 mom., 31 § 2 mom. samt 36 § 3 mom.,

av dem 8 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1283/2007, samt

fogas till 3 § ett nytt 3 mom., till 6 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till 15 § nya 3 och 4 mom., varvid det ändrade 3 mom. samt 4 mom. blir 5 och 6 mom., som följer:

2 §
Skattskyldighet

Tonnagebeskattning kan väljas av ett bolag

1) som i verkligheten leds från Finland,

2) som bedriver gods- eller passagerartransport med ett i 8 § avsett fartyg från Finland och är skattskyldigt för detta i Finland,

3) vars i 8 § 1 mom. 1 punkten avsedda fartygs bruttodräktighet utgör minst 25 procent och i 8 § 1 mom. 1 och 3 punkten avsedda, med besättning inhyrda fartygs bruttodräktighet utgör högst 75 procent av bruttodräktigheten för bolagets samtliga i 8 § avsedda fartyg, och

4) vars fartyg som är registrerade i fartygsregistret i någon annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen utgör högst 40 procent av bruttodräktigheten för bolagets samtliga i 8 § avsedda fartyg.


3 §
Skattskyldighet inom koncern

Ett bolag som hör till en i 8 kap. 12 § i aktiebolagslagen (624/2006) avsedd koncern kan vara tonnageskattskyldigt endast om alla de till samma koncern hörande bolag som uppfyller de i 1 § och 2 § 3 mom. i denna lag avsedda villkoren är tonnageskattskyldiga och bolagen har samma räkenskapsperiod.


Det som i 1 mom. bestäms om en koncern gäller inte bolag som under separat affärsledning bedriver sådan affärsverksamhet, antingen med passagerarfartyg eller med lastfartyg, som utgör en fristående affärsverksamhetshelhet.

4 §
Ansökan om tonnageskattskyldighet

Ett bolag ska ansöka om att bli tonnageskattskyldigt inom 3 månader från det att bolaget registrerats.


6 §
Tonnagebeskattningens förhållande till inkomstbeskattningen

Förluster som uppkommit inom den inkomstbeskattade verksamheten före tonnageskatteperiodens början avdras i enlighet med inkomstskattelagen (1535/1992) från de skattepliktiga inkomsterna av bolagets inkomstbeskattade verksamhet.

Bolagets förluster anses hänföra sig till den inkomstbeskattade verksamheten till den del det är uppenbart att förlusterna har uppkommit inom den inkomstbeskattade verksamheten. I övrigt överförs förlusterna i samma förhållande som den nettoförmögenhet som avses i 2 kap. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fördelas mellan bolagets tonnagebeskattade och inkomstbeskattade verksamhet. Om det vid bolagets beskattning finns flera inkomstkällor, avdras de förluster som fastställts för en inkomstkälla från de skattepliktiga inkomster som hänför sig till samma inkomstkälla.


7 §
Beskattning av inkomst av tonnagebeskattad verksamhet

Med inkomster av tonnagebeskattad verksamhet avses inkomster av

1) gods- och passagerartransport med ett tonnagebeskattat fartyg,

2) försäljning ombord av varor och tjänster som är avsedda att konsumeras ombord,

3) bolagets verksamheter som är nödvändiga för och nära anknutna till bedrivandet av ovan i 1 punkten avsedd verksamhet, såsom transport av last och passagerare på hamnområdet till och från fartyget, lastning och lossning av gods samt därmed sammanhängande tillfällig uppläggning av gods, vilka ingår i priset för ovan i 1 punkten avsedd transporttjänst, samt sådan biljettförsäljning och hamnterminalverksamhet jämte administrativ verksamhet och försäkringsverksamhet som har en direkt anknytning till passagerar eller godstransport,

4) uthyrning av ett tonnagebeskattat fartyg med besättning, förutsatt att inhyraren använder det för sådan verksamhet som skulle vara tonnagebeskattad om den bedrevs av uthyraren,

5) överlåtelse av fartyg, maskiner, materiel och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar som används i tonnagebeskattad verksamhet,

6) bolagets hyresinkomster för ett fartyg som tillfälligt, för högst tre år, hyrs ut utan besättning.

Med inkomster av tonnagebeskattad verksamhet avses även inkomster av sådan transport utanför hamnområdet som ingår i transporttjänstens pris, om den tonnageskattskyldige har köpt transporten av ett annat företag.


8 §
Tonnagebeskattat fartyg

Tonnageskatt betalas för följande huvudsakligen i internationell sjöfart varande och huvudsakligen för gods- eller passagerartransport eller bogsering eller skjutbogsering avsedda och använda fartyg (tonnagebeskattat fartyg) som har sin strategiska och ekonomiska ledning i Finland och som har en bruttodräktighet om minst 100:

1) ett fartyg som är inskrivet i den handelsfartygsförteckning som avses i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007), och som bolaget äger och använder i trafik eller har hyrt ut med besättning samt ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen och som bolaget har inhyrt med besättning för minst 12 månader och använder i trafik,

2) ett annat fartyg än ett sådant som avses i 1 punkten, som bolaget äger eller har inhyrt utan besättning och som bolaget utrustar och använder i trafik,

3) ett annat fartyg än ett sådant som avses i 1 punkten, som bolaget har inhyrt med besättning och använder i trafik,

4) ett fartyg som bolaget tillfälligt, för högst tre år, har hyrt ut utan besättning.


9 §
Den tonnagebeskattade inkomstens belopp

Tonnageskattens belopp beräknas på basis av den kalkylerade inkomst som bestäms enligt nettodräktigheten för ett fartyg som avses i 8 §, så att 0,9 euro per dag betraktas som inkomst för varje 100 ton upp till 1 000 ton, 0,7 euro per dag för den del som överstiger 1 000 ton upp till 10 000 ton, 0,5 euro per dag för den del som överstiger 10 000 ton upp till 25 000 ton och 0,2 euro per dag för den del som överstiger 25 000 ton.

Tonnageskattens belopp utgör 26 procent av den inkomst som beräknats enligt 1 mom.

Skatt ska betalas även för de dagar fartyget inte är i trafik.

12 §
Avdrag av anskaffningsutgift för anläggningstillgångar

Till anläggningstillgångar som hör till tonnagebeskattad verksamhet hör sådana anläggningstillgångar som under skatteåret uteslutande eller delvis används i den tonnagebeskattade verksamheten. Anskaffningsutgiften för sådana anläggningstillgångar är avdragsgill vid inkomstbeskattningen till den del anläggningstillgångarna används i den inkomstbeskattade verksamheten. Av överlåtelsepriset för nyttigheter som avses i 10 § 2 mom. 2 punkten avdras dock den oavskrivna anskaffningsutgift som beräknats enligt 14 § 2 mom.


15 §
Skatteskuld som uppstått före övergången till tonnagebeskattning

Som skattepliktig inkomst beaktas dock under tonnageskatteperioden sammanlagt högst det belopp med vilket den i bokföringen oavskrivna anskaffningsutgiften för sådana anläggningstillgångar som hör till utgiftsresten av den tonnagebeskattade verksamheten överstiger den vid inkomstbeskattningen oavskrivna utgiftsresten av den tonnagebeskattade verksamheten vid övergången till tonnagebeskattning. Det belopp som på denna grund lämnats obeaktat som inkomst dras under de följande skatteåren av från anskaffningsutgifterna för sådana anläggningstillgångar som beaktas i utgiftsresten av den tonnagebeskattade verksamheten, efter hand som sådana anskaffningsutgifter uppkommer.

Det högsta beloppet av den inkomst som med stöd av 1 och 2 mom. betraktas som skattepliktig inkomst minskas med 25/13 av fartygets anskaffningsutgift, om ett tonnageskattskyldigt bolag har förvärvat och tagit fartyget i varaktigt bruk som ett sådant fartyg som avses i 8 § och fartyget har förvärvats från någon annan överlåtare än från en sådan finsk överlåtare som står i ett sådant förhållande till bolaget som avses i 3 § 1 och 2 mom. En lika stor minskning får göras på basis av anskaffningsutgiften för sådana lösa anläggningstillgångar med vilka man åtgärdar eller förebygger skador på miljön eller naturtillgångarna, minskar verkningarna av sådana skador eller främjar en förnuftig användning av naturtillgångar, inklusive energisparåtgärder och användning av förnybara energikällor (miljöinvestering).

Den minskning av det högsta beloppet som avses i 3 mom. återgår om den skattskyldige överlåter fartyget innan tre år har förflutit från det att fartyget togs i bruk.

Om den tonnageskattskyldige bestyrker sin avsikt att inom loppet av tre skatteår efter överlåtelseåret anskaffa förslitning underkastade anläggningstillgångar som beaktas i utgiftsresten av tonnagebeskattad verksamhet, ska det belopp som med stöd av 1 och 2 mom. betraktas som skattepliktig inkomst avdras från anskaffningsutgifterna för de förslitning underkastade anläggningstillgångar som beaktas i utgiftsresten (återanskaffningsreserv för tonnagebeskattad verksamhet). Återanskaffningsreserven betraktas inte som skattepliktig inkomst efter de tre följande skatteåren om den skattskyldige med hjälp av bindande skriftliga avtal bestyrker beställningar av nya tillgångar som hänför sig till utgiftsresten av tonnagebeskattad verksamhet. Återanskaffningsreserven betraktas som skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket beställningsavtalet upphävs eller det annars blir uppenbart att anskaffningen av anläggningstillgångar har gått om intet.


17 §
Utredning av inkomster och utgifter

Den tonnageskattskyldige ska separat redogöra för inkomsterna av den tonnagebeskattade verksamheten och för de inkomstbeskattade inkomsterna, samt för de utgifter och andra avdrag som hänför sig till dem, liksom även för de tillgångar och skulder som hänför sig till de nämnda verksamheterna.


18 §
Inkomstföring av kalkylerad ränta

Om beloppet av det främmande kapitalet i en tonnageskattskyldigs balansräkning vid utgången av skatteåret är mindre än 1/9 av beloppet av det egna kapitalet i bolagets balansräkning, beaktas som skattepliktig inkomst under skatteåret det belopp som erhålls genom att det främmande kapitalets belopp dras av från 1/9 av det egna kapitalet och det sålunda erhållna beloppet multipliceras med en räntesats som motsvarar den grundränta som avses i lagen om vissa referensräntor (996/1998), förhöjd med en procentenhet.

20 §
Fusion

En tonnageskattskyldig anses inte bli upplöst vid beskattningen om denne fusioneras med ett annat tonnageskattskyldigt bolag eller om två tonnageskattskyldiga bolag fusioneras genom bildande av ett nytt bolag som godkänns som tonnageskattskyldigt, förutsatt att villkoren för fusion enligt 52 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet uppfylls. Vid fusionen iakttas bestämmelserna i 52 b och 52 h § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.


21 §
Delning

En tonnageskattskyldig anses inte bli upplöst vid beskattningen om denne delas i tonnageskattskyldiga bolag på det sätt som föreskrivs i 52 c § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Vid delningen iakttas bestämmelserna i 52 c och 52 h § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Det ursprungliga bolagets och de övertagande bolagens utgiftsrest av tonnagebeskattad verksamhet och utgiftsrest av inkomstbeskattad verksamhet fördelas mellan dessa bolag i samma proportion som motsvarande anläggningstillgångar, värderade till det i bokföringen icke-avskrivna värdet, kvarstår hos det ursprungliga bolaget eller överförs till de övertagande bolagen.

Som de högsta belopp som med stöd av 15 § 2 mom. ska beaktas i det ursprungliga bolagets och de övertagande bolagens inkomst betraktas de belopp som erhålls genom att från det vid beskattningen av det ursprungliga bolaget fastställda belopp som avses i 15 § 2 mom. avdra det belopp som med stöd av 15 § beaktats i bolagets inkomst före delningen och fördela det sålunda erhållna beloppet på det ursprungliga bolaget och de övertagande bolagen i den proportion som avses i 2 mom. i denna paragraf.

23 §
Koncernbidrag

På en prestation som en tonnageskattskyldig har gett eller mottagit tillämpas lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) vid givarens och mottagarens beskattning. Koncernbidraget får inte överskrida den inkomstbeskattade verksamhetens resultat som uppkommit inom näringsverksamheten före koncernbidraget avdragits. Ett mottaget koncernbidrag hör alltid till inkomsterna för mottagarens inkomstbeskattade verksamhet.

25 §
Beskattning av ett bolag efter tonnageskatteperiodens utgång

Vid uträkning av den utgiftsrest som avses i 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ska som utgiftsrest vid ingången av det i 1 mom. avsedda skatteåret beaktas det sammanlagda beloppet av utgiftsresten av inkomstbeskattad verksamhet och utgiftsresten av tonnagebeskattad verksamhet vid tonnageskatteperiodens utgång. Från utgiftsresten avdras det belopp som ännu inte dragits av med stöd av 15 § 2 mom. i denna lag och beloppet av en i 15 § 5 mom. avsedd återanskaffningsreserv för tonnagebeskattad verksamhet.


28 §
Villkor för tonnageskattskyldighetens ikraftvarande

För att tonnageskattskyldigheten ska vara i kraft förutsätts det, utöver det som föreskrivs i 2 och 3 §, att bolaget utreder sina inkomster och utgifter i enlighet med 17 § och att bolaget inte är part i en transaktion eller ett arrangemang som syftar till att på konstgjord väg minska grunden för beräkning av tonnagebeskattad verksamhet eller som uppenbarligen har vidtagits i syfte att uppnå befrielse från inkomstskatt.

29 §
Återkallande av godkännande

Om godkännandet av ett bolag som tonnageskattskyldigt återkallas, kan bolaget inte på nytt godkännas som tonnageskattskyldigt förrän tio år förflutit från ingången av året efter återkallandet. Detsamma gäller ett bolag som fortsätter bolagets verksamhet och som står i ett i 3 § avsett förhållande till bolaget.

30 §
Avstående från att återkalla godkännande i vissa fall

Godkännandet som tonnageskattskyldig kan lämnas oåterkallat, utan hinder av att andelen fartyg som bolaget eller de bolag som står i ett sådant förhållande till varandra som avses i 3 § har inhyrt på viss tid eller för viss resa tillfälligt, på grund av utvidgning av verksamheten, efter godkännandet som tonnageskattskyldig överstiger 75 procent av det tonnagebeskattade tonnaget, om de villkor som anges i 2 § i övrigt är uppfyllda. Godkännandet ska dock återkallas om villkoren inte uppfylls inom en skälig tid som Koncernskattecentralen förelägger.

31 §
Verkställande av beskattningen

Koncernskattecentralen verkställer inkomstbeskattningen av en tonnageskattskyldig för de skatteår som omfattas av tonnageskatteperioden.


36 §
Uppföljning av skattelättnad

Ändring kan inte sökas i fråga om en uträkning som avses i denna paragraf. Vid verkställandet av sådan beskattning som avses i 25 § kan Koncernskattecentralen utan hinder av lagen om beskattningsförfarande eller annan inkomstskattelagstiftning avvika från en uträkning enligt denna paragraf.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för det skatteår som börjar under kalenderåret 2010.

Med avvikelse från vad som bestäms i 4 § 1 om. ska ett bolag med beaktande av de undantag som nämns i 4 § 3 mom., ansöka om godkännande som tonnageskattskyldigt inom 48 månader efter det att denna lag har trätt i kraft.

Med avvikelse från vad som bestäms i 5 § 1 mom. kan tonnageskatteperioden börja vid ingången av ett sådant skatteår som börjat år 2010, under vilket denna lag har trätt i kraft, om villkoren för att bolaget ska godkännas som tonnageskattskyldigt har varit uppfyllda från och med ingången av det nämnda skatteåret.

RP 231/2009
FiUB 41/2009
RSv 220/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.