1241/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 24 september 2008 om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (614/2008) 27 och 28 § samt

ändras 6 §, 7 § 3, 12 och 13 punkten samt 16 § 2 mom. som följer:

6 §
Finansieringsanalys

Av en finansieringsanalys enligt 8 kap. 8 § 1 mom. 3 punkten i försäkringsbolagslagen ska framgå

1) kassaflödet i verksamheten, vilket anger i vilken utsträckning den bokföringsskyldige under räkenskapsperioden med hjälp av sin affärsverksamhet har förmått producera penningmedel för bibehållande av verksamhetsbetingelserna, för betalning av avkastning till dem som investerat eget kapital, för nya investeringar och för återbetalning av lån utan anlitande av externa finansieringskällor,

2) kassaflödena för investeringarnas del, vilka anger den bokföringsskyldiges användning av kassaflöden i syfte att generera ett framtida kassaflöde på lång sikt, samt'

3) kassaflödena för finansieringens del, vilka anger förändringarna i eget och främmande kapital under räkenskapsperioden.

7 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 2 § 1 mom. i bokföringsförordningen ska noterna till bokslutet innehålla


3) om en placering i balansräkningen har värderats enligt 8 kap. 16 § 1―4 mom. i försäkringsbolagslagen till ett högre värde än det verkliga värdet ska bokföringsvärdet och det verkliga värdet meddelas antingen per placering eller grupperade på ett annat ändamålsenligt sätt samt en motiverad redogörelse för att det bokförda värdet kommer att uppnås igen och andra eventuella motiveringar för varför ingen nedskrivning har gjorts,


12) en redogörelse för sådana tillstånd att avvika från bestämmelserna för viss tid som avses i 8 kap. 30 § i försäkringsbolagslagen, och 40 b § 5 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), uppgift om orsaken till att undantag sökts och om dess inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Finansinspektionen,

13) sådana tillstånd till undantag för en viss tid som avses i 40 b § 7 mom. lagen om utländska försäkringsbolag samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Finansinspektionen,


16 §
Noter angående ett försäkringsbolag som hör till en koncern

Om försäkringsbolagets eller försäkringsföreningens koncernbokslut inte upprättats i enlighet med 8 kap. 20 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen ska i noter till resultaträkningen eller balansräkningen detta uppges och namn och hemort för det företag i vars koncernbokslut försäkringsföretagets och dess dotterföretags bokslut sammanställs.Denna förordning träder i kraft den 30 december 2009.

Helsingfors den 29 december 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.