1236/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt lagen om handikappförmåner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 5 december 2007 om betalning av förmåner och av statens andel enligt lagen om handikappförmåner (1183/2007) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Betalning av förskott på statens andel

Folkpensionsanstalten ska månatligen senast sex bankdagar före varje betalningsdag enligt 1 § 1 och 2 mom. meddela social- och hälsovårdsministeriet de belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de handikappförmåner som ska betalas den nämnda dagen. Social- och hälsovårdsministeriet ska till Folkpensionsanstalten betala ett förskott på statens andel, som grundar sig på meddelandet, senast den tredje bankdagen före den dag då handikappförmånerna betalas ut.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.