1234/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt folkpensionslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 64 § 2 mom. och 103 § 3 mom. i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007), av dem 103 § 3 mom. sådant det lyder i lag 934/2009:

1 §
Betalningsdag för förmåner

På basis av begynnelsebokstaven i släktnamnet betalas förmåner som avses i folkpensionslagen (568/2007) till förmånstagarna enligt följande:

1) A―K, den 4 dagen varje månad,

2) L―R, den 14 dagen varje månad,

3) S―Ö, den 22 dagen varje månad.

Om den betalningsdag som anges 1 mom. inte är en bankdag, betalas förmånen föregående bankdag.

En förmån som betalas retroaktivt kan betalas med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom.

2 §
Betalning av förskott på statens andel

Folkpensionsanstalten ska månatligen senast sex bankdagar före varje betalningsdag som anges i 1 § 1 och 2 mom. meddela social- och hälsovårdsministeriet de belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalningen av de i folkpensionslagen avsedda förmåner som ska betalas på den betalningsdagen. Senast den tredje bankdagen före den dag då förmånerna betalas ut ska social- och hälsovårdsministeriet betala Folkpensionsanstalten ett förskott på statens andel (förskott på förmåner) i enlikhet med meddelandet.

Vid beräkningen av det andra förskott på förmåner som ska betalas i juni och december dras från förmånsutgifterna av det belopp av folkpensionsfondens placeringsintäkter och övriga intäkter som Folkpensionsanstalten har meddelat.

I samband med det andra förskottet på förmåner varje månad ska social- och hälsovårdsministeriet betala Folkpensionsanstalten ett förskott på statens andel av de pensionsutgifter som enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) anses höra till grundskyddsandelen och som betalas ur folkpensionsfonden.

I samband med det andra förskottet på förmåner varje månad ska social- och hälsovårdsministeriet också betala Folkpensionsanstalten ett förskott på statens andel av de verksamhetskostnader och kostnader för bedömning av arbetsoförmågan (kostnadsförskott) som betalas ur folkpensionsfonden och som grundar sig på Folkpensionsanstaltens uppskattning. Kostnadsförskotten betalas i lika stora månadsposter, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta.

3 §
Justering av förskott på statens andel

Inom den månad som följer på betalningsmånaden ska Folkpensionsanstalten meddela social- och hälsovårdsministeriet skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de förmåner och kostnader som betalats under en kalendermånad och förskottet för denna månad. Skillnaden ska betalas eller återbetalas senast den 15 dagen i den andra månaden efter betalningsmånaden.

4 §
Statens andel för att minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar ska uppnås

Beloppet av det kostnadsförskott som ska betalas ur folkpensionsfonden för finansiering av verksamhetskostnader i december höjs eller sänks så att det minimibelopp av folkpensionsfondens finansieringstillgångar som anges i 101 § i folkpensionslagen uppnås.

Årligen efter det att bokslutet har fastställts ska Folkpensionsanstalten sända social- och hälsovårdsministeriet en beräkning över det minimibelopp av folkpensionsfondens finansieringstillgångar vid kalenderårets utgång som fastställts i samband med bokslutet. Om minimibeloppet av finansieringstillgångarna avviker från det minimibelopp som anges i folkpensionslagen, ska skillnaden betalas eller återbetalas under den månad som följer efter den då bokslutet fastställdes.

5 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 5 december 2007 om betalning av förmåner och av statens andel enligt folkpensionslagen (1182/2007) jämte ändringar.

Arbetsgivares folkpensionsavgifter som redovisas till Folkpensionsanstalten i januari 2010 beaktas som avdrag när det andra förskottet på förmåner för februari 2010 fastställs.

Det kostnadsförskott som ska betalas för 2010 sänks från januari till november med 3 miljoner euro per månad.

Efter det att bokslutet för 2009 har fastställts ska Folkpensionsanstalten sända social- och hälsovårdsministeriet en beräkning över det belopp av statens tilläggsfinansieringsandel för 2009 som fastställts i samband med bokslutet. Skillnaden mellan de förskott som betalats 2009 och det belopp som fastställts i bokslutet ska betalas eller återbetalas under den månad som följer efter den då bokslutet för 2009 fastställdes.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.