1233/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006) 174, 191―194, 196―198, 201, 208, 210 och 227 §, av dem 191 och 194 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1168/2007 och 192 § sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen nya 193 a och 195 a § som följer:

174 §
Fullmäktiges ordinarie möte

Vid fullmäktiges ordinarie möte

1) framläggs bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen,

2) fattas beslut om fastställande av bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående år,

3) fattas beslut om de åtgärder som föranleds av det föregående årets förvaltning och bokslut,

4) väljs revisor och eventuella revisorssuppleanter,

5) bestäms styrelsemedlemmarnas och suppleanternas samt revisorernas och eventuella revisorssuppleanters arvoden, samt

6) behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

14 kap.

Revision av pensionskassan

191 §
Tillämplig lag

I fråga om revision av pensionskassan föreskrivs i detta kapitel och i revisionslagen (459/2007).

På revision av pensionskassan tillämpas vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision av och revisorer i en sammanslutning som är föremål för offentlig handel.

192 §
Val av revisor och revisorns behörighet

Pensionskassan ska ha minst en revisor. Revisorn väljs av delegationen. Minst en revisor ska vara en i 2 § 2 punkten i revisionslagen avsedd CGR-revisor eller CGR-sammanslutning.

Om bara en revisor valts för pensionskassan och denne inte är en sådan CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Det som i denna lag och revisionslagen föreskrivs om revisorer tillämpas också på revisorssuppleanter.

193 §
En revisors mandattid

Mandattiden för revisorn upphör och den nya revisorns mandattid börjar vid utgången av det delegationsmöte som väljer ny revisor, om inte något annat beslutas när den nya revisorn väljs. På delegationens möte kan det inte beslutas att revisorns mandattid fortgår tills vidare.

193 a §
Särskilda bestämmelser om revision i pensionskassan

Den fortlöpande granskning under räkenskapsperioden som utförs av pensionskassans revisor ska i tillräcklig omfattning utsträckas till ansvarsskulden, verksamhetskapitalet, placeringsverksamheten, försäkrings- och ersättningsverksamheten samt interna affärstransaktioner mellan pensionskassan och sammanslutningar som hör till samma koncern.

Pensionskassans revisor ska minst en gång per år och, på Finansinspektionens begäran, även vid andra tidpunkter granska om täckningsförteckningen enligt 19 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt de tillgångsposter som antecknats i den uppfyller de krav som i den lagen och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den ställs på täckning av ansvarsskulden enligt 201 § i denna lag.

En berättelse om revisorns granskning enligt 1 och 2 mom. ska lämnas till pensionskassans styrelse.

Styrelsen ska minst en gång per år vid sitt sammanträde höra revisorn om pensionskassans ekonomiska ställning och den interna kontrollen samt om övriga omständigheter som framkommit i samband med revisionen.

194 §
Rätt att kräva förordnande av revisor

Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för pensionskassan, om

1) en revisor inte har utsetts enligt detta kapitel eller revisionslagen, eller

2) en revisor inte är behörig enligt denna lag eller enligt 3 § i revisionslagen eller inte är oberoende på det sätt som avses i 24 § i revisionslagen eller är jävig enligt 25 § i samma lag.

Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom. göras av vem som helst. Pensionskassans styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte fullmäktige utan dröjsmål utser en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Finansinspektionen ska innan den avgör ett ärende som gäller oberoende enligt 1 mom. 2 punkten inhämta yttrande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd.

Innan ett i 1 mom. avsett förordnande av revisor meddelas ska pensionskassans styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att det för pensionskassan i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den revisor som Finansinspektionen förordnat.

195 a §
Finansinspektionens normgivningsbefogenheter

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om den berättelse som avses i 193 a § 3 mom.

196 §
Tillämpliga lagar

På pensionskassans bokföring och upprättandet av bokslut, verksamhetsberättelse och koncernbokslut tillämpas bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel eller av den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 197 § eller av Finansinspektionens föreskrifter.

Utöver vad som bestäms i detta kapitel tillämpas på pensionskassans bokslut och verksamhetsberättelse bestämmelserna i 8 kap. i försäkringsbolagslagen (521/2008), med undantag av 1―3 §, 10 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten. 12 § 3―6 punkten, 13 §, 14 § 1 mom. 2 punkten, 19, 23 och 27―31 § i det kapitlet.

På registrering av pensionskassans bokslut och verksamhetsberättelse tillämpas inte 3 kap. 9 § i bokföringslagen och på skyldigheten att leverera kopior inte 11 § i det kapitlet.

197 §
Tillämpliga förordningar och föreskrifter

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan närmare bestämmelser som beror på särarten i pensionskassans försäkringsverksamhet utfärdas om

1) balansräknings- och resultaträkningsscheman i bokslutet, verksamhetsberättelsen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet som avses i 8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen och motsvarande scheman, handlingar och noter som hänför sig till koncernbokslutet enligt 8 kap. 21 § i den lagen samt om specifikationer till balansräkningen och till noterna,

2) huvudprinciperna för förutsättningar för värdering av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och övriga placeringar som avses i 8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen enligt verkligt värde och för fastställande av det verkliga värdet, hur förändringar i det verkliga värdet tas upp i resultaträkningen och balansräkningen i bokslutet samt i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i koncernbokslutet, om noter angående dessa placeringar och uppgifter om dessa placeringar som ska ges i verksamhetsberättelsen,

3) den tilläggsinformation som ges i bokslutet och koncernbokslutet eller verksamhetsberättelsen som avses i 8 kap. 24 § i försäkringsbolagslagen och som de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen inte förpliktar till, och

4) när och hur avvikelser, för att en rättvisande bild ska kunna ges, får göras från bestämmelserna om upprättande av bokslutet och verksamhetsberättelsen som avses i 8 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen samt koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen som avses i 8 kap. 21 § i försäkringsbolagslagen.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter, som beror på försäkringsverksamhetens särart, om

1) hur bokslutet och verksamhetsberättelsen för pensionskassan och dess koncern ska upprättas,

2) förutsättningarna för värdering av i 8 kap. 17 och 18 § i försäkringsbolagslagen avsedda placeringar enligt verkligt värde, fastställande av verkligt värde och anskaffningsutgift för placeringar och uppgivande av detta för varje balanspost i noterna samt överföringar mellan placerings- och anläggningstillgångar,

3) klassificeringen och säkringsredovisningen av finansiella instrument som avses i 8 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen,

4) behandlingen i bokföringen och bokslutet av derivatavtal som avses i 8 kap. 18 § i försäkringsbolagslagen, och

5) hur pensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld ska tas upp i bokslutet eller i verksamhetsberättelsen.

Om en förordning, en föreskrift eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av betydelse med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, ska ministeriet eller Finansinspektionen, innan förordningen, föreskriften eller tillståndet utfärdas, inhämta bokföringsnämndens yttrande.

198 §
Finansinspektionens rätt att bevilja pensionskassan undantag

Finansinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från 197 § 1 mom. 1―3 punkten och 2 mom. 2 punkten i denna lag, 8 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen och 6 kap. 5 § 1 mom. i bokföringslagen. Dessutom kan Finansinspektionen bevilja undantag från 2 kap. 9 § 1 mom. i bokföringslagen.

201 §
Täckning av ansvarsskulden

Pensionskassan ska täcka den ansvarsskuld som avses i 200 §, den skuld som grundar sig på ansvarsfördelningen enligt 183 § i lagen om pension för arbetstagare, den skuld som grundar sig på ansvarsfördelningen enligt 142 § i lagen om pension för företagare, skulden till staten till följd av 152 § samt de skulder som orsakas av försäkringsavgifterna med iakttagande av bestämmelserna i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.

Från ansvarsskulden enligt 1 mom. får fordringar som baserar sig på regressrätt dras av.

208 §
Beräkning av solvensgräns och verksamhetskapital

Pensionskassans solvensgräns beräknas enligt lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden. Såsom ansvarsskuld används då det sammanlagda beloppet av den försäkringstekniska ansvarsskulden enligt 202 § och den kalkylmässiga del som ska reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna. Den kalkylmässiga del som ska reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna fastställs i den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 202 §.

Med pensionskassans verksamhetskapital avses det belopp med vilket pensionskassans tillgångar ska anses överstiga pensionskassans skulder och andra därmed jämförbara åtaganden med iakttagande av 11 kap. 2 § 5―7 och 10 punkten, 3 §, 4 § 1 mom. 1 punkten och 4 mom., 5 § 2, 5, 7 och 8 punkten och 6 § i försäkringsbolagslagen. Som ansvarsskuld som hör till skulderna används den försäkringstekniska ansvarsskulden enligt 1 mom.

Försäkringskassan ska till Finansinspektionen lämna en beräkning över att kraven på verksamhetskapitalet har uppfyllts.

210 §
Föreskrifter om solvens och verksamhetskapital

Finansinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om den framställning om ändring av avgifterna och den försäkringstekniska analys som avses i 206 §, de planer som avses i 209 § och de uppgifter som ska ges i planerna samt om hur den beräkning som avses i 208 § 3 mom. ska upprättas och när den ska lämnas.

227 §
Ansvarig försäkringsmatematiker

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar ska pensionskassan ha en ansvarig försäkringsmatematiker. På fastställandet av försäkringsmatematikerns behörighet tillämpas 31 kap. 6 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen.

På försäkringsmatematikerns uppgifter och behörighetsvillkor tillämpas 31 kap. 5―9 § i försäkringsbolagslagen.

Pensionskassan ska göra en anmälan till Finansinspektionen när en ansvarig försäkringsmatematiker har anställts och när denne avgår.


Denna lag träder i kraft den 30 december 2009.

RP 181/2009
EkUB 26/2009
RSv 237/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.