1230/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 26 § 2 mom. yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003), sådant det lyder i lag 564/2009:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om i vilka fall den verksamheten vid yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (351/2003) och hör till undervisningsministeriets ansvarsområde ska vara avgiftsbelagd och om avgifterna.

2 §
Avgifter för undervisning

För specialiseringsundervisning som avses i 17 § i yrkeshögskolelagen kan en avgift på högst 250 euro per termin tas ut av studeranden.

För öppen yrkeshögskoleundervisning som avses 17 § i yrkeshögskolelagen kan en avgift på högst 10 euro per i 12 § 3 mom. i statsrådets förordning om yrkeshögskolor (1045/2009) avsedd studiepoäng, som ingår i studierätten, tas ut av den studerande. Avgiften är densamma, om den studerande på annat sätt än inom den öppna högskoleundervisningen och med stöd av den studierätt som yrkeshögskolan har beviljat bedriver studier som leder till examen.

3 §
Avgifter för läromedel och förnödenheter

Om yrkeshögskolan ger studeranden sådana läromedel eller arbetsredskap, anordningar, material eller andra förnödenheter avsedda för personligt bruk som studeranden efter slutförd utbildning får behålla, kan yrkeshögskolan ta ut en avgift för dem enligt självkostnadsvärde.

Som sådana läromedel och förnödenheter som avses i 1 mom. betraktas inte arbetsredskap, maskiner, anordningar, skyddskläder, i bestämmelserna om skydd i arbetet föreskriven utrustning, i undervisningen behövligt material och förnödenheter som tillhör yrkeshögskolan samt annan motsvarande utrustning som används i undervisningen och som behövs för att undervisningen ska kunna ordnas i sådan i 26 § i 1 mom. i yrkeshögskolelagen avsedd utbildning som leder till examen och i utbildning som avses i 2 § 2 mom. i denna förordning.

4 §
Avgifter för lämplighetsprov och avgift för förlust av studierätten

För de yrkesprov, teoriprov och praktiska prov som en yrkeshögskola ordnar i enlighet med 8 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), och som är en förutsättning för att yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska kunna beviljas rätt eller tillstånd att utöva sitt yrke, kan yrkeshögskolan ta ut de kostnader av provdeltagaren som ordnandet av provet förutsätter, totalt dock högst 1 300 euro.

En yrkeshögskola, som ordnar lämplighetsprov för övriga yrkesutbildade personer än i 1 mom. avsedda personer, kan i enlighet med 8 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer ta ut de kostnader som provet föranleder av en provdeltagare, totalt dock högst 500 euro. För att göra om ett prov eller en del av ett prov kan det tas ut samma avgift som för underkänd prestation. För intyg över godkänd prestation i ett lämplighetsprov kan det tas ut en avgift på 20 euro.

Om en studerande har gått miste om sin studierätt på grund av att han eller hon har försummat sin i 23 § i yrkeshögskolelagen avsedda anmälningsskyldighet och studeranden ansöker om förnyad studierätt enligt 25 § i nämnda lag, tas det ut 35 euro för behandlingen av ansökan.

Vad som föreskrivs i 3 mom. tillämpas också om den studerande har förlorat sin studierätt till följd av att han eller hon inte har avlagt sina studier inom den tid som föreskrivs i 24 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen och ansöker om extra tid för att slutföra studierna enligt 25 § i nämnda lag.

5 §
Avgifter för biblioteksservice

Lokallån ur bibliotekens egna samlingar och annan lokal användning av medierna samt sökning i bibliotekens egna samlingskataloger och öppna publikationsarkiv är avgiftsfria.

För fjärrlåneservice till statliga och kommunala bibliotek, till statliga och kommunala myndigheter samt till bibliotek som får statsunderstöd eller statsandel för sin verksamhet tas det ut en avgift som motsvarar sändnings- och produktionskostnadernas självkostnadsvärde.

För kopior och utskrifter tas det ut en avgift enligt självkostnadsvärde.

6 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 15 maj 2003 om grunderna för avgifter för undervisning vid yrkeshögskolor (354/2003) samt undervisningsministeriets förordning av den 21 december 2007 om avgifter för lämplighetsprov (1473/2007).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Yrkeshögskolorna får övergå gradvis till de avgifter och avgiftsgrunder som anges i 2 §, dock senast den 1 augusti 2010. Fram tills dess kan yrkeshögskolorna uppbära de avgifter som var i bruk inom den öppna yrkeshögskoleundervisningen år 2009 och för specialiseringsundervisning den avgift som har bestämts i den förordning, som nu ska upphävas.

Helsingfors den 22 december 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Marjatta Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.