1228/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om handikappförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 maj 2007 om handikappförmåner (570/2007) 6 § 2 mom., 9 § 1 mom. 4 punkten, 16 §, 17 § 2 mom. 1 punkten, rubriken för 31 § och 44 § 2 mom., samt

fogas till 9 § 1 mom. en ny 4 a-punkt, till 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1153/2007, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till 33 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1050/2009, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

6 §
Krav på bosättningstid

Trots kravet på bosättningstid har en person dessutom rätt till

1) handikappbidrag för personer under 16 år,

2) handikappbidrag för personer över 16 år, om personen får handikappbidrag för personer under 16 år när han eller hon fyller 16 år,

3) vårdbidrag för pensionstagare, om han eller hon får handikappbidrag för personer under 16 år när han eller hon fyller 16 år.

9 §
Vårdbidrag för pensionstagare

Rätt till vårdbidrag har en person som fyllt 16 år och som får


4) fortlöpande olycksfallspension, livränta, sjukpension eller sådan ersättning för inkomstbortfall som betalas när ett år har förflutit från trafikskadan och vilka enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) eller trafikförsäkringslagstiftningen betalas på grundval av full arbetsoförmåga,

4 a) fortlöpande olycksfallspension eller livränta enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) eller fortlöpande sjukpension eller ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991), den sistnämnda ersättningen dock först då ett år förflutit från skadefallet, eller


16 §
Retroaktiv ansökningstid

En handikappförmån betalas från ingången av månaden efter den under vilken rätten till förmånen uppkom. Om rätten till en handikappförmån uppkommer den första dagen i månaden, betalas handikappförmånen dock från ingången av den månad under vilken rätten till förmånen uppkom. En förmån betalas dock inte utan särskild orsak för en längre tid än sex kalendermånader före ansökan om förmånen. Samma förfarande tillämpas när en förmån höjs.

17 §
Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om handikappbidrag för personer under 16 år

Intressebevakaren eller vårdnadshavaren för ett barn som får handikappbidrag för personer under 16 år eller en annan person som enligt 15 § 2 mom. har rätt att ansöka om handikappbidrag för personer under 16 år ska meddela

1) förändringar i barnets eller vårdnadshavarens adress, flyttning utomlands och återflyttning till Finland,


31 §
Avbrott i utbetalningen

Utbetalningen av en handikappförmån avbryts om en förmånstagare eller minderårig förmånstagares vårdnadshavare som är bosatt utomlands inte inom utsatt tid har svarat på den begäran om utredning av förmånstagares förhållanden som har sänts till honom eller henne med stöd av 18 § 4 mom.


33 §
Indragning av en handikappförmån

En handikappförmån upphör utan särskilt beslut, om förmånen avbrutits med stöd av 31 § 3 mom. och det inte inom två år från avbrottet framställts krav på att den ska betalas.


44 §
Uppgifter om fängelsestraff

För verkställigheten av handikappförmåner ska en enhet inom Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter underrätta Folkpensionsanstalten om när ett straff börjar, när en person friges samt när frihet på prov börjar och avbryts. Uppgifter ska lämnas om förmånstagare som har börjat avtjäna ett över tre månader långt fängelsestraff eller ett förvandlingsstraff för böter som ska avtjänas utöver det. Uppgifter ska också lämnas då häktningstiden omedelbart före straffverkställigheten dras av från straffet och den sammanräknade tiden för avdraget och straffverkställigheten överstiger tre månader.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 235/2009
ShUB 51/2009
RSv 233/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.