1226/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 7 och 38 § i lagen om särskilt stöd till invandrare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 2002 om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) 7 § 2 mom. 9 punkten och 38 § 1 mom. samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 575/2007 och 1158/2007, ett nytt 2 mom. samt ett nytt 3 mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag 575/2007, varvid det delvis ändrade 2 mom. blir 4 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

7 §
Inkomster som ska beaktas

Inkomst som intjänats som företagare, lantbruksföretagare och stipendiat beaktas till det belopp som arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) har fastställts till.

Ränteinkomster och utdelningar beaktas som inkomst, om de sammanlagt överstiger 60 euro om året.

Som inkomster beaktas dock inte (prioriterade inkomster)


9) grundunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993) eller livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948),


38 §
Indexbindning

Beloppen i 6, 7, 9, 19 och 21 § i denna lag, med undantag för det belopp som nämns i 7 § 3 mom., samt beloppen av de särskilda stöd som beviljas enligt denna lag binds till förändringarna i levnadskostnaderna så att de ändras samtidigt och i samma förhållande som vad som anges i lagen om folkpensionsindex (456/2001).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 235/2009
ShUB 51/2009
RSv 233/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.