1224/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av lagen om införande av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 11 maj 2007 om införande av folkpensionslagen (569/2007) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1152/2007, och

ändras 2 § 4 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

2 §
Arbetslöshetspension

I fråga om arbetslöshetspension tillämpas i övrigt bestämmelserna om definitioner och tillämpningsområde i 3―9 §, grunderna för fastställande av folkpension i 4 kap., verkställighet i 54―56, 62―64, 67 och 69― 76 §, ändringssökande i 12 kap., erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter i 13 kap., finansiering i 14 kap. och förhöjning för dröjsmålstiden, indexbindning, avrundning av beloppen samt utmätnings- och överföringsförbud i 15 kap. i folkpensionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 235/2009
ShUB 51/2009
RSv 233/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.