1186/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att främja byggande av snabba bredbandsförbindelser i glesbygdsområden och på det sättet trygga mångsidiga kommunikationstjänster i hela Finland.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas när stöd för bredbandsprojekt beviljas av anslag i statsbudgeten.

Lagen tillämpas också på planeringen av bredbandsprojekt i landskap och på det offentliga förfarandet genom vilket det statliga stödet förklaras ledigt att sökas i landskapets område.

Vid beviljande av stöd som avses i lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) tillämpas den här lagen till den del det föreskrivs i den lagen.

3 §
Stödberättigat område

Med stödberättigat område avses i denna lag ett geografiskt område vars befolkningstäthet är sådan att högst 5,4 procent av befolkningen i Finland bor i ett område som är lika glest eller ännu glesare bebott.

I en förordning av kommunikationsministeriet publiceras en karta över stödberättigade områden.

4 §
Regionalt projektprogram

Ett landskapsförbund ska i samarbete med kommunala myndigheter utarbeta ett regionalt projektprogram för stödberättigade bredbandsprojekt.

Ett bredbandsprojekt som tas in i det regionala projektprogrammet ska vara ekonomiskt ändamålsenligt och främja användarnas intressen på kommunikationsmarknaden. Projekten ska dessutom sammanföras så att de kan genomföras på det ekonomiskt sett mest fördelaktiga sättet.

Det regionala projektprogrammet ska ges in till Kommunikationsverket, som ger ett utlåtande om det till statsrådet. Kommunikationsverket ska i sitt utlåtande ta ställning till om de projekt som nämns i det regionala projektprogrammet ligger i ett stödberättigat område och till vilka delar de byggnadskostnader som anges i projektprogrammet enligt Kommunikationsverkets uppfattning är stödberättigande.

Uppgifterna i denna paragraf sköts i landskapet Åland av Statens ämbetsverk på Åland.

5 §
Statsrådets beslut om fördelning av stöd enligt landskap

Statsrådet beslutar om fördelningen av det statliga stödet enligt landskap efter att ha fått de behövliga regionala projektprogrammen och Kommunikationsverkets utlåtande om dem.

6 §
Offentligt ansökningsförfarande för statligt stöd

Efter det att statsrådet har fattat beslut om fördelningen av stödet enligt landskap ska landskapsförbundet kungöra att det statliga stödet som beviljats landskapet kan sökas. Ansökningsförfarandet ska vara öppet för alla, objektivt och icke-diskriminerande.

Ansökan om stöd ska vara skriftlig och riktas till landskapsförbundet. Ansökan ska innehålla åtminstone följande uppgifter och utredningar:

1) byggnadsplanen för kommunikationsnätet,

2) maximibeloppet för det statliga stöd som söks,

3) antalet abonnemang som kommer att tillhandahållas och priset och övriga villkor på vilka kommunikationstjänster enligt planerna ska tillhandahållas användarna på den ort där användarna bor eller finns stadigvarande,

4) tidsplanen för projektet,

5) sambyggnad i anslutning till installeringen av andra ledningar och konstruktioner som tjänar samhället.

Landskapsförbundet har till uppgift att bland dem som ansökt om stöd välja de projektgenomförare som inom landskapets område bäst fyller de krav för beviljande av stödet som ställs i denna lag och vars projekt ur totalekonomisk synvinkel kan genomföras mest fördelaktigt.

Ett landskapsförbund kan samarbeta med ett annat landskapsförbund när det sköter uppgifter som nämns i 1 och 3 mom.

Uppgifterna i denna paragraf sköts i landskapet Åland av Statens ämbetsverk på Åland.

7 §
Stödansökan till Kommunikationsverket

Den som blivit vald i ansökningsförfarandet enligt 6 § ska skriftligen ansöka om stöd hos Kommunikationsverket. Utöver de uppgifter och utredningar som avses i 6 § 2 mom. ska ansökan innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) de nättjänster som kommer att tillhandahållas och priset och övriga villkor på vilka kommunikationstjänster tillhandahålls,

2) projektets stödberättigande kostnader och de finansieringsandelar som avses i 8 § 1 mom.,

3) tekniska egenskaper i det kommunikationsnät som kommer att byggas och det tekniska genomförandet av kommunikationstjänsten,

4) sammankopplingen av kommunikationsnätet och kommunikationstjänsten med andra teleföretag.

I stödansökan ska det också ingå en försäkran om att sökanden inte har fått något annat överlappande stöd för projektet av statliga myndigheter, Ålands landskapsregering eller Europeiska gemenskapen.

8 §
Allmänna villkor för beviljande av stöd

Förutsättningen för beviljande av det statliga stöd som avses i denna lag är att stödtagaren betalar minst 34 procent och kommunen minst 33 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet. Statligt stöd beviljas till ett belopp av högst 33 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Kommunens betalningsandel enligt 1 mom. är åtta procent i de kommuner för vilka finansieringen av ett bredbandsprojekt annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning med beaktande av kommunens ekonomiska bärkraft, bredbandsprojektets omfattning och tekniska utformningssätt, kommunens invånartäthet och projektets byggnadskostnader i relation till kommunens befolkningsmängd. Det statliga stödet beviljas i dessa fall höjt på motsvarande sätt, dock högst till ett belopp av 58 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Bestämmelser om de i 2 mom. nämnda kriteriernas beräkningsgrunder och viktkoefficienter, som kommunernas betalningsandelar grundar sig på, utfärdas genom förordning av statsrådet.

I denna lag avsett statligt stöd kan beviljas bara om stödet inte uppskattas orsaka andra än smärre snedvridande effekter för konkurrensen och marknadens funktion och om Europeiska gemenskapernas förfarande för anmälan av statligt stöd har avslutats i ärendet och Europeiska gemenskapernas kommission inte motsätter sig beviljande av stödet.

9 §
Särskilda villkor för beviljande av stöd

För ett bredbandsprojekt kan det beviljas statligt stöd som avses i denna lag bara om den sökande förbinder sig att

1) tillhandahålla de med hjälp av stödet uppbyggda nät- och kommunikationstjänsterna eller tjänster som motsvarar dem i minst tio år från betalningen av den sista stödposten; tjänsterna ska vara förenliga med kommunikationsmarknadslagen (393/2003) och föreskrifter som utfärdats med stöd av den och även i övrigt tekniskt avancerade, driftsäkra och trygga,

2) till skäligt pris och på icke-diskriminerande villkor till andra teleföretag i minst tio år från och med det att den sista stödposten betalats överlåta nyttjanderätt till det kommunikationsnät, det nätelement och den nätkapacitet som byggts med hjälp av stödet; skyldigheten till överlåtelse gäller inte sådant föremål för nyttjanderätten som är i stödtagarens egen användning eller behövs för stödtagarens eget skäliga kommande behov,

3) under tio år från det att den sista stödposten har betalats förbinder sig att offentliggöra leveransvillkor för tjänsten och andra uppgifter av betydelse med tanke på skyldigheten att överlåta nyttjanderätten.

Bevisbördan för att prissättningen är skälig och villkoren icke-diskriminerande ligger på stödtagaren. Om samma egendom också berörs av skyldigheten att överlåta nyttjanderätt eller att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt kommunikationsmarknadslagen, tillämpas i första hand bestämmelserna i denna lag på prissättningen av överlåtelse av nyttjanderätten och övriga villkor.

10 §
Stödbeslut från Kommunikationsverket

Kommunikationsverket beviljar ett bredbandsprojekt statligt stöd, om projektet fyller de krav för beviljande av stödet som nämns i denna lag. Kommunikationsverket beslutar samtidigt också om maximibeloppet av det statliga stödet till bredbandsprojektet.

11 §
Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är sådana som

1) har uppstått efter inlämnandet av stödansökan,

2) har uppstått av byggandet av ett kommunikationsnät som behövs för att tillhandahålla avancerade kommunikationstjänster, och

3) är nödvändiga för att tillhandahålla sådana abonnemang inom ett stödberättigat område som levereras till användaren på den ort där användaren bor eller finns stadigvarande.

Stödberättigande kostnader är inte

1) kostnader för underhåll av kommunikationsnätet,

2) kostnader som hänför sig till den del av en abonnentförbindelse som finns på högst två kilometers avstånd från den ort där användaren bor eller finns stadigvarande,

3) kostnader i områden där det redan tillhandahålls avancerade kommunikationstjänster.

Kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om vilka tekniska delar i kommunikationsnätet som anses vara stödberättigande samt föreskrifter om ett närmare sätt för kalkylering av kostnader som omfattas av stödet.

12 §
Allmänna villkor för betalning av stöd

Ett villkor för betalning av det statliga stödet är att behövlig finansiering har anvisats i statsbudgeten. Stöd beviljas årligen inom ramen för den finansiering som står till förfogande i statsbudgeten.

13 §
Särskilda villkor för betalning av stöd

Ett villkor för betalning av det statliga stödet är att bredbandsprojektet har slutförts och stödtagaren har lagt fram en godtagbar redogörelse för stödberättigande kostnader till Kommunikationsverket.

På begäran av stödtagaren kan Kommunikationsverket besluta att det statliga stödet vid omfattande och långvariga projekt betalas ut i flera poster årligen.

14 §
Äganderätt och överföring av skyldigheter

Ett kommunikationsnät som har byggts med hjälp av finansiering som avses i 8 § 1 mom. ägs av det företag, den sammanslutning eller den stiftelse som fått stöd. Om ett kommunikationsnät som byggts med hjälp av stöd eller en del av ett sådant nät säljs eller på annat sätt överlåts vidare, övergår de i 9 § nämnda skyldigheterna till den nya ägaren.

Kommunikationsverket och den kommun som har deltagit i bredbandsprojektets kostnader ska utan dröjsmål underrättas om överföringen av äganderätten.

15 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Teleföretaget och den som ansöker om stöd ska på begäran av kommunikationsministeriet eller Kommunikationsverket samla in och trots affärs- och yrkeshemligheter till kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket lämna uppgifter som är nödvändiga för styrningen och övervakningen av bredbandsprojektet. Uppgifterna ska lämnas utan dröjsmål i den form som myndigheten begär och avgiftsfritt.

16 §
Återbetalning av avkastning i vissa fall

Utöver vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001) om återkrav av statsunderstöd kan Kommunikationsverket genom sitt beslut bestämma att stödtagaren ska återbetala en del av avkastningen från det kommunikationsnät som har byggts med hjälp av offentligt stöd, om stödet till stödtagaren för bredbandsprojekt totalt har varit större än en miljon euro.

Av den årliga avkastningen från ett enskilt bredbandsprojekt som byggts med hjälp av stödet kan återkrävas den andel som överskrider 12 procent, dock högst den andel som motsvarar det offentliga stödets relativa andel av projektets stödberättigande kostnader. Den andel som återkrävs får inte överskrida det belopp i euro som betalats till stödtagaren i offentligt stöd.

Stödtagaren ska ges en anmärkning och en möjlighet att sänka avkastningsprocenten innan avkastningen kan återkrävas.

Avkastning kan återkrävas endast för tre år från det att den sista posten av stödet betalats ut. På den avkastning som återkrävs ska ränta betalas räknat från det i 1 mom. avsedda beslutet av Kommunikationsverket och dröjsmålsränta från den förfallodag som satts ut i beslutet. På beloppen av räntan och dröjsmålsräntan tillämpas 24 och 25 § i statsunderstödslagen.

17 §
Uppföljningsregister

Kommunikationsverket följer hur bredbandsprojekten framskrider och för ett separat register (uppföljningsregister) för detta ändamål. I uppföljningsregistret kan följande uppgifter lagras om bredbandsprojektet, sökanden av stödet, stödtagaren och användningen av stödet:

1) sökandens namn och kontaktuppgifter,

2) namn och kontaktuppgifter för sökandens kontaktperson,

3) uppgifter om innehållet i, målen för och resultaten av bredbandsprojektet,

4) uppskattningar av bredbandsprojektets kostnader och totala finansiering samt uppgifter om hur dessa har realiserats,

5) uppgifter om stöd- eller betalningsansökan och hur den avgjorts samt uppgifter om specificeringen av stödet,

6) uppgifter om stöd som har beviljats och betalats med stöd av denna lag och lagen om stöd för utveckling av landsbygden,

7) uppgift om huruvida det stöd som beviljats är sådant statligt stöd som avses i artikel 87 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

8) uppgifter om inspektioner och vad som iakttagits i samband med dem,

9) uppgifter om stöd som återkrävs av stödtagaren samt om hur återkravet utfallit,

10) andra nödvändiga uppgifter som erhållits vid behandlingen av ansökan.

På den registrerades rätt att granska sina uppgifter i uppföljningsregistret, på rättelse av fel och brister i uppgifterna och på avförande av föråldrade och onödiga uppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999).

I fråga om offentligheten och sekretessen för uppgifterna i uppföljningsregistret gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Uppgifterna i registret bevaras tio år från betalningen av stödet och, om det gäller stöd som ingår i ett program som delfinansieras av Europeiska gemenskapen, fem år från det att Europeiska gemenskapernas kommission har betalat gemenskapens sista finansieringsandel enligt programmet.

18 §
Verkställigheten av beslut samt besvärsförbud

Det beslut av landskapsförbundet som avses i 6 § 3 mom. ska iakttas trots att besvär anförs hos förvaltningsdomstolen tills besvären avgjorts, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

Ändring i beslut som förvaltningsdomstolen har fattat med anledning av besvär får inte sökas genom besvär.

19 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

När denna lag har trätt i kraft tillämpas dess bestämmelser om beviljande av stöd på sådana bredbandsprojekt som avses i statsrådets förordning om stöd för byggande av bredband (451/2009) och om vilka det har publicerats en upphandlingsannons.

RP 176/2009
KoUB 20/2009
RSv 189/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.