1178/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Åland

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av ministern för behandling av ärenden som hör till justitieministeriets ansvarsområde, samt med samtycke av Ålands landskapsregering

ändras i förordningen av den 19 maj 2004 om gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Åland (420/2004) 1, 3 och 6 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs, med beaktande av bestämmelserna i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) och i gränsbevakningslagen (578/2005), om gränsbevakningsväsendets uppgifter och behörighet i landskapet Åland samt om handräckning som landskapets myndigheter ger gränsbevakningsväsendet.

3 §
Förvaltnings- och övervakningsuppgifter

Gränsbevakningsväsendet svarar för skötseln av de förvaltningsuppgifter som med stöd av 15 a § i landskapslagen om bekämpande av oljeskador (Ålands författningssamling 1977:16) hör till Ålands landskapsregering. De oljeutsläppsavgifter som påförs i landskapet tillfaller staten som kostnadsersättning för skötseln av de förvaltningsuppgifter som överförts till gränsbevakningsväsendet.

Gränsbevakningsväsendet kan övervaka väg- och sjötrafiken, fiske, jakt, naturskyddsområden, fartygsfynd och efterlevnaden av bestämmelserna om dem, förhindrande av vattnens förorening förorsakad av fartyg samt havsskydd.

6 §
Handräckning

Angående gränsbevakningsväsendets skyldighet att lämna landskapets myndigheter handräckning gäller vad som sägs i 31 § i självstyrelselagen för Åland samt i 77 § i gränsbevakningslagen.

Landskapets myndigheter ska inom ramen för sin behörighet ge gränsbevakningsväsendet sådan handräckning som det behöver för att kunna utföra sina uppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.