1176/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 30 och 39 § i självstyrelselagen för Åland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 73 § i grundlagen föreskriver, och Ålands lagtings beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/1991) föreskriver,

ändras i självstyrelselagen för Åland 30 § 11 punkten och 39 § 1 mom. som följer:

30 §
Behörighet och förfarande i förvaltningsärenden

Förvaltningen i angelägenheter som faller inom rikets lagstiftningsbehörighet ankommer på riksmyndigheterna med iakttagande av följande:


11) de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på magistraterna ska i landskapet skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten,


39 §
Översättningar

Domstolarna och Statens ämbetsverk på Åland ska på begäran av sakägare till sina expeditioner foga en översättning till finska.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 69/2009
GrUB 7/2009
RSv 167/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.