1170/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i vissa livsmedelslokaler

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut, med stöd av 11 § 2 mom. i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006)

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 21 januari 2009 (28/2009) om livsmedelshygienen i vissa livsmedelslokaler 2 § 1 mom. 5 punkt, 6 § 2 mom., 21 §, samt

fogas till 2 § 1 mom. en ny 6 punkt och till 7 § ett nytt 4 moment, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning tillämpas definitionerna i livsmedelslagens 6 §. Utöver dessa avses med


5) utrymme utomhus en livsmedelslokal som är belägen någon annanstans än inne i en byggnad eller en livsmedelslokal som är belägen i ett utrymme inomhus eller i en del av ett sådant och som inte utgör en del av en annan godkänd livsmedelslokal,

6) kalakukko kalakukko enligt 3 § 23 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliskt ursprung (37/VLA/2006).

6 §
Transporttemperaturer

Temperaturen hos lättfördärvliga livsmedel som ska transporteras heta ska, med undantag för de bageriprodukter som avses i 7 § 3 mom. och kalakukko som avses i 7 § 4 mom., vara minst 60 °C under transporten.

7 §
Temperaturer vid förvaring och försäljning

Kalakukko som inte efter tillverkningen kylts ned till en temperatur av högst 6 °C, kan den dag produkterna har mottagits förvaras i rumstemperatur på försäljningsstället. Därefter ska produkterna förvaras i en temperatur av högst 6 °C fram till slutet av produkternas försäljningstid eller förstöras. På försäljningsstället uppvärmd kalakukko får förvaras i rumstemperatur den dag produkten har uppvärmts, om osålda produkten förstörs vid slutet av dagen för uppvärmningen.

21 §
Undantag i fråga om bulktransport av vissa livsmedel till sjöss

Utan hinder av 19 § 3 mom. tillämpas påbulktransport av oljor och fetter till sjöss bestämmelserna i bilaga 1 och vid transport av råsocker bestämmelserna i bilaga 2.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 17 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Maaria Hackzell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.