1168/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 1 § i lagen om Konsumentverket

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen av den 18 december 1998 om Konsumentverket (1056/1998), sådan den lyder delvis ändrad i lag 801/2008, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §
Uppgifter

Konsumentverket svarar för samordningen av de skyldigheter myndigheterna har att lämna information som hänför sig till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden.


Denna lag träder i kraft den 28 december 2009.

RP 216/2009
EkUB 22/2009
RSv 213/2009
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG (32006L0123); EUT nr L 376, 27.12.2006, s. 36

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.