1165/2009

Given i Helsingfors den 18 december 2009

Arbets- och näringsministeriets arbetsordning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets arbetsordning av den 26 juni 2009 (552/2009) 11 § 3 och 4 mom., 12 § 1 mom., 18 § 4, 13 och 17 punkten, 25 § 3 punkten, 28 § 2 mom. och 50 § som följer:

11 §
Resultatstyrningen av ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet

Kanslichefen eller understatssekreteraren med ansvar för koncernstyrningen är ordförande vid resultatförhandlingarna med närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra ämbetsverk och inrättningar med central betydelse för koncernen som helhet. Vid resultatförhandlingarna med andra ämbetsverk och inrättningar är avdelningschefen ordförande.

Resultatavtalen undertecknas på ministeriets vägnar av mötesordföranden, avdelningschefen för respektive ansvarsområde och den tjänsteman som ansvarar för resultatstyrningen vid ämbetsverket eller inrättningen i fråga. För närings-, trafik- och miljöcentralernas del undertecknas resultatavtalen av mötesordföranden samt av understatssekreteraren med ansvar för koncernstyrningen också i det fall att kanslichefen har fungerat som ordförande vid förhandlingarna.


12 §
Utarbetande och fastställande av ställningstagandet till bokslut

För närings-, trafik- och miljöcentralernas del utarbetas det ämbetsverks- och inrättningsspecifika ställningstagandet till bokslutet av koncernstyrningsenheten och för andra ämbetsverks och inrättningars del av den ansvariga avdelningen. Ställningstagandet till bokslutet på ministerienivå utarbetas av koncernstyrningsenheten.


18 §
Koncernstyrningsenheten

Koncernstyrningsenheten har utöver vad som föreskrivs i 11 och 12 § ovan hand om följande ärenden:


4) samordning av regionaliseringsåtgärderna,


13) administrativ styrning av och tillsyn över närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna samt samordning av den styrning av närings-, trafik- och miljöcentralerna som olika myndigheter utövar,


17) resultatstyrning av arbetskraftsinstitutet samt av informationsförvaltningsenheten, enheten för informationsförvaltningstjänst och enheten för räkenskapsverksuppgifter vilka verkar i anslutning till närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

25 §
Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten har hand om följande ärenden:


3) samordning av närings-, trafik- och miljöcentralernas kommunikation i samarbete med koncernstyrningsenheten som svarar för den administrativa styrningen av ämbetsverken,


28 §
Enheten för personal och kompetensutveckling

Dessutom bereder och utför enheten uppgifter enligt 1―3 punkten i fråga om närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna i samarbete med koncernstyrningsenheten som ansvarar för den administrativa styrningen av ämbetsverken.

50 §
Ärenden som avgörs av understatssekreteraren med ansvar för koncernstyrningen

Understatssekreteraren med ansvar för koncernstyrningen avgör ärenden som gäller

1) fördelning av närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas omkostnader,

2) flyttning av tjänster mellan arbets- och näringsbyråerna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2009

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Understatssekreterare
Markku Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.