1141/2009

Given i Helsingfors den 16 december 2009

Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, och med stöd av 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgifter för offentligrättsliga prestationer tas ut enligt bilagan till denna förordning.

3 §
Övriga prestationer

Följande tjänster och andra prestationer som baserar sig på beställning eller annat uppdrag är sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) undersöknings-, utrednings-, observations-, mätnings- och laboratorietjänster och testning av apparatur,

2) behörighetsintyg för dem som tar miljöprov,

3) planering av datasystem samt uppbyggnad och underhåll av sådana,

4) överlåtelse av data och direktanvändning av datasystem, om inte något annat bestäms i 2 mom. eller någon annanstans,

5) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

6) informationssökning och fjärrlånetjänster,

7) försäljning av metoder, datasystem, program och andra motsvarande prestationer samt överlåtelse av rätten att använda dem,

8) transport, assistans eller annan arbetsprestation som utförs av ett havsforskningsfartyg samt uthyrning och befraktning av fartyg,

9) användning av lokaliteter,

10) utbildningstjänster,

11) fotokopior, utskrifter och andra kopior med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom. samt

12) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för forskning och undervisning tas ingen avgift ut, om detta bygger på reciprocitet eller allmän internationell eller nationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Finlands miljöcentral satt upp.

Finlands miljöcentral beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av utgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Bestämmelser om vissa avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer

För en prestation kan förskottsavgift tas ut enligt tabellen i bilagan till denna förordning.

För behandling av en ansökan eller anmälan som återtagits eller annars förfallit, uttas en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts, om inte något annat följer av tabellen.

Avgiften är densamma för bifallsbeslut och avslagsbeslut, om inte något annat följer av avgiftstabellen i bilagan.

Från behandlingsavgiften för ett ärende som domstolen till följd av överklagande har återsänt för ny behandling avdras det belopp som tidigare har tagits ut för ett beslut som Finlands miljöcentral fattat i samma ärende.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till utgången av 2012.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före förordningens ikraftträdande tas avgifter ut enligt de bestämmelser som gällde när förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den 16 december 2009

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Finlands miljöcentrals offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka avgift tas ut.

1 §

A. Prestationer enligt kemikalielagen (744/1989)

euro
1. För behandling av en ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalier uttas en avgift som bestäms på basis av innehållet i ansökan och som utgör summan av följande element:
- preparatgranskning (1,25 månadsverken) 11 050
- bedömning av verksamt ämne (1 månadsverke) 8 850/ämne
- granskning av ytterligare preparatnamn 225/namn
- behandling av en andra tilläggsutredning eller flera tilläggsutredningar på begäran 780/utredning

Avgiften för preparatgranskning och bedömning av verksamt ämne tas ut enligt följande tabell när den arbetsinsats som krävs för behandlingen som anges i tabellen underskrids eller överskrids:

Arbetsinsatsen underskrids Avgiften sänks Arbetsinsatsen överskrids Avgiften höjs
minst 10 % 10 % minst 10 % 10 %
minst 20 % 20 % minst 20 % 20 %
minst 30 % 30 % minst 30 % 30 %
minst 40 % 40 % minst 40 % 40 %
minst 50 % 50 % minst 50 % 50 %

I samband med inlämningen av en ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalier uttas en förskottsavgift, som utgör 35 procent av den i tabellen angivna avgiften för preparatgranskning och bedömning av verksamt ämne.

2. Behandling av en anmälan om skyddskemikalier
- träskyddskemikalie som används på samma sätt som målarfärg 1 450
- behandling av en sådan ändringsanmälan om träskyddskemikalie, som används på samma sätt som målarfärg, vilken krävs av tekniska eller andra orsaker 225
- granskning av ytterligare preparatnamn 225
- skyddskemikalie tillverkad enbart för export 250
- prov utfört med skyddskemikalie 670
3. Export av kemikalier som är förbjudna eller strängt reglerade
- behandling av exportanmälan för kemikalie 250
- ansökan om importlandets samtycke 250
4. Behandling ansökningar och anmälningar som gäller biocidpreparat
4.1. Ansökan om godkännande av verksamt ämne
a) bedömning av verksamt ämne i den första preparatgruppen (24 månadsverken) 270 400
b) bedömning av verksamt ämne i efterföljande preparatgrupper (12 månadsverken) 135 200/grupp
4.2. Behandling av en ansökan om preparatgodkännande och preparatregistrering
a) initialt godkännande av preparat (5 månadsverken) 56 300
- tilläggsavgift för preparat med två eller flera verksamma ämnen (1 månadsverke/ämne) 11 300/ ämne
b) tillfälligt preparatgodkännande (5 månadsverken) 56 300
- tilläggsavgift för preparat med två eller flera verksamma ämnen (1 månadsverke/ämne) 11 300/ ämne
c) ömsesidigt preparatgodkännande (0,8 månadsverken) 9 000
d) initialregistrering av lågriskpreparat (1 månadsverke) 11 300
e)ömsesidig registrering av lågriskpreparat (0,25 månadsverken) 2 800
f) bestämning av rampreparat på sökandens begäran (0,25 månadsverken) 2 800
g) godkännande av preparat i anslutning till bestämning av rampreparat (0,25 månadsverken) 2 800
4.3 Övriga förfaranden i samband med biocidpreparat
- tillstånd för exceptionell användning av preparat 2 800
- anmälan om försöksverksamhet 600
- tillstånd för försöksverksamhet 1 700
4.4 Avgifter gällande antifoulingpreparat under övergångsperioden
a) För behandling av sådan ansökan om godkännande av antifoulingpreparat som avses i 3 mom. i övergångsbestämmelsen i lagen om ändring av kemikalielagen (1198/1999) tas avgifter ut enligt punkt 1 i tabellen.
b) bestämning av rampreparat på sökandens begäran 2 200
c) godkännande av preparat i samband med bestämning av rampreparat 2 200
d) prov med antifoulingpreparat 700
4.5 Ansökan om godkännande av vissa biocidpreparat
a) För behandling av sådan ansökan om godkännande av biocidpreparat som avses i 30 h § i lagen om ändring av kemikalielagen (1260/2006) tas avgifter ut enligt punkt 1 i tabellen.
b) godkännande av ett preparat som tillhör samma produktgrupp som ett preparat som godkänts tidigare 2 200
c) prov med preparat 700
4.6 Utlåtanden till annan behörig myndighet
För utlåtanden om en ansökan och anmälan gällande biocidpreparat tas följande avgifter ut av den myndighet som ber om ett utlåtande:
a) utlåtande om en ansökan om godkännande av verksamt ämne i den första preparatgruppen (9,5 månadsverken) 107 000
b) utlåtande om en ansökan om godkännande av verksamt ämne i efterföljande preparatgrupper (4,25 månadsverken) 47 900 /grupp
c) utlåtande om en ansökan om initialt godkännande av preparat (2 månadsverken) 22 500
- tilläggsavgift för preparat med två eller flera verksamma ämnen (0,3 månadsverken/ämne) 3 400/ämne
d) utlåtande om en ansökan om tillfälligt godkännande av preparat (1,5 månadsverken) 16 900
- tilläggsavgift för preparat med två eller flera verksamma ämnen (0,3 månadsverken /ämne) 3 400/ämne
e) utlåtande om en ansökan om ömsesidigt godkännande av preparat (0,25 månadsverken) 2 800
f) utlåtande om en ansökan om initial registrering av lågriskpreparat (0,3 månadsverken) 3 400
g) utlåtande om en ansökan om godkännande av biocidpreparat som avses i punkt 4.5 (0,5 månadsverken) 5 600
h) utlåtande om klassificering av biocidpreparat som avses i punkt 4.5 (0,3 månadsverken) 1 100
i) utlåtande om godkännande av preparat som hör till samma produktgrupp som ett preparat som godkänts tidigare (0,25 månadsverken) 700

Avgifterna i punkterna 1, 2 och 4 i tabellen omfattar även sådana kostnader som uppkommit till följd av ett utlåtande från en annan behörig myndighet eller från en myndighet som givit utlåtande.

Avgifterna för de prestationer som anges i punkterna 4.1, 4.2 och 4.6 a-f i tabellen tas ut enligt följande tabell när den arbetsinsats som krävs för behandling av ärendet och som anges i tabellen underskrids eller överskrids:

Arbetsinsatsen underskrids Avgiften sänks Arbetsinsatsen överskrids Avgiften höjs
minst 10 % 10 % minst 10 % 10 %
minst 20 % 20 % minst 20 % 20 %
minst 30 % 30 % minst 30 % 30 %
minst 40 % 40 % minst 40 % 40 %
minst 50 % 50 % minst 50 % 50 %

När ansökningar som avses i punkterna 4.1 och 4.2.a-b i tabellen lämnas in ska en förskottsavgift som utgör 50 procent av den avgift som anges i tabellen tas ut.

För behandling av sådana ansökningar eller anmälningar som återtagits eller annars förfallit och som avses i punkterna 1-3, 4.2 c-g, 4.4 och 4.5 i tabellen uttas en avgift som utgör 35 procent av den avgift som anges i tabellen. För behandling av sådana ansökningar som återtagits eller annars förfallit och som avses i punkterna 4.1 och 4.2 a-b i tabellen tas ut 74 euro/påbörjad timme.

För behandling av en ansökan som gäller nytt godkännande eller ny registrering av en skyddskemikalie som avses i punkt 1, ett verksamt ämne eller biocidpreparat som avses i punkterna 4.1 och 4.2, ett antifoulingpreparat som avses i punkt 4.4 a eller ett biocidpreparat som avses i punkt 4.5 a i tabellen uttas en avgift som utgör 50 procent av den avgift som anges i tabellen.

För behandling av en ansökan om ändring av ett beslut som avses i punkterna 1, 4.1, 4.2, 4.4 a och 4.5 a i tabellen tas avgift ut enligt följande:

- för behandling av en ansökan som kräver omprövning av beslutsgrunderna (väsentlig ändring) uttas en avgift som utgör 50 procent av den avgift som anges i tabellen; om arbetsinsatsen är högst 25 procent av den arbetsinsats som avses i tabellen, uttas 25 procent av avgiften enligt tabellen
- för behandling av en ansökan som inte kräver omprövning av beslutsgrunderna (mindre ändring) uttas en avgift som utgör 10 procent av den avgift som anges i tabellen
- för behandling av en ansökan som leder till ändring av ett beslut på grund av tekniska eller motsvarande orsaker uttas en avgift på 230

B. Prestationer enligt lagen om växtskyddsmedel (1259/2006)

För utlåtanden om ansökningar som gäller växtskyddsmedel tas följande avgifter ut av den myndighet som ber om ett utlåtande:
euro
1. Utlåtande om godkännande av ett verksamt ämne i växtskyddsmedel i bilaga I till EU:s växtskyddsmedelsdirektiv (91/414/EEG)
a) biologiskt verksamt ämne (3,5 månadsverken) 39 400
b) kemiskt verksamt ämne (7 månadsverken) 78 800
c) ny ansökan om ett verksamt ämne efter att kommissionen har fattat ett negativt beslut om dess godtagbarhet, per timme 74
2. Utlåtande om godkännande av växtskyddsmedel
2.1. Visstidsgodkännande
a) Preparatet har fått visstidsgodkännande i något nordiskt eller baltiskt land och utvärderingsrapporten (DAR) är klar (0,25 månadsverken) 2 800
b) Preparatet godkänns endast för användning i växthus, utvärderingen görs i Finland ch DAR är klar (0,33 månadsverken) 3 700
c) Preparatet godkänns endast för användning utomhus, utvärderingen görs i Finland och DAR är klar (0,8 månadsverken) 9 000
2.2. Godkännande av nya preparat
a) Preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande söks för användning utomhus (0,5 månadsverken) 5 600
b) Preparatet är exempelpreparat i DAR och godkännande söks för användning i växthus (0,2 månadsverken) 2 250
c) Preparatet är inte exempelpreparat i DAR och godkännande söks för användning utomhus och i växthus (2 månadsverken) 22 500
d) Preparatet är inte exempelpreparat i DAR och godkännande söks för användning i växthus (1,4 månadsverken) 15 800
e) Preparat som huvudsakligen är avsett för annan användning än som växtskyddsmedel eller preparat som är godkänt i Finland som biocid (0,13 månadsverken) 1 500
f) Ömsesidigt godkännande av växtskyddsmedel (0,3 månadsverken) 3 400
2.3. Förnyande av godkännande
a) Begränsad utvärdering (inte Annex III-utvärdering) (0,33 månadsverken) 3 700
b) Omfattande utvärdering (inte Annex III-utvärdering) (0,66 månadsverken) 7 400
c) Utvärdering (Annex III-utvärdering) görs i Finland (1,5 månadsverken) 16 900
d) Utvärdering (Annex III-utvärdering) görs i Finland på exempelpreparatet i DAR, per timme 74
3. Utlåtande om utvidgning av användningsområdet för ett växtskyddsmedel
a) Inom samma grupp av användningsområden men med olika bruksmängder och brukstidpunkter (0,33 månadsverken) 3 700
b) Till en annan grupp av användningsområden, användning utomhus eller i växthus (0,33 månadsverken) 3 700
c) Till en annan grupp av användningsområden, användning utomhus och en omfattande utvärdering bör göras (1 månadsverke) 11 300
4. Andra avgifter
a) Kortfattat utlåtande om ändring av godkännande, t.ex. översyn av klassificeringen i samband med ändring av formulering (0,07 månadsverken) 790
b) Om ett preparat innehåller två eller flera verksamma ämnen tas en tilläggsavgift ut för prestationer enligt punkterna 2.1 bûc, 2.2 aûd och 2.3 aûc i tabellen 1 900/verksamt ämne

När begäran om ett utlåtande har anhängiggjorts, uttas en förskottsavgift som utgör 35 procent av de avgifter som nämns i punkterna 1 aûb, 2.1, 2.2, 2.3 aûc, 3 aûc och 4 b.

För de prestationer som anges i punkterna 1 a-b, 2.1, 2.2, 2.3 a-c, 3 a-c och 4 b i tabellen tas en avgift ut nedsatt med 25 procent om arbetsinsatsen för behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent. Avgiften höjs med 25 procent om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent.

För behandling av en begäran om utlåtande som återtagits eller annars förfallit tas 74 euro ut för varje påbörjad timme enligt arbetsinsats, dock minst 35 procent av avgiften enligt tabellen.

C. Prestationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

Behandling av ansökan om undantag 7 250

D. Prestationer enligt statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (837/2005)

Behandling av ansökan om undantag:
a) undantag för försäljning eller inköp av produkter som används för restaurering eller reparation av gamla fordon 230
b) undantag för försäljning av produkter som används för restaurering eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde 230
c) undantag för inköp av produkter som används för restaurering eller underhåll av byggnader med ett särskilt historiskt och kulturellt värde 230
2 §

Prestationer enligt avfallslagen (1072/1993)

För behandling av en anmälan om avfallstransport och för övervakning av en transport enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall tas följande avgifter ut i samband med behandlingen av anmälan:

a) behandling av anmälan om avfallstransport från Finland till ett annat land eller från ett annat land till Finland 950
b) anmälan om avfallstransport via Finland 350
c) övervakning av avfallstransporter enligt punkterna a och b 10/transporterat parti
d) ändring av ett beslut om avfallstransport på anmälarens begäran 140

Avgiften för övervakning av avfallstransporter debiteras i förskott i samband med debiteringen av avgiften för behandling av anmälan om avfallstransport.

3 §

Prestationer som gäller naturvården

1. Tillstånd och intyg som krävs enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
- tillstånd eller intyg för import eller export eller återexport av exemplar 100
- intyg för kommersiell verksamhet med exemplar eller förflyttning av exemplar inom EU 50
2. Intyg enligt kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, samt intyg enligt kommissionens förordning (EG) nr 100/2008 om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, när det gäller provsamlingar och vissa formkrav rörande handeln med artar av vilda djur och växter
- intyg för provsamling 170
- intyg för mobil utställning 170
- intyg för personlig egendom 170
3. Tillstånd enligt kommissionens förordning (EG) nr 100/2008 om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, när det gäller provsamlingar och vissa formkrav rörande handeln med arter av vilda djur och växter
- tillstånd att bearbeta, förpacka och omförpacka kaviar 820
- ändring av tillstånd att bearbeta, förpacka och omförpacka kaviar 410
4. Importtillstånd enligt 2 § (1107/1996) i lagen om skydd av valar och arktiska sälar (1112/1982) 125
5. Tillstånd och intyg som beviljas för sådan forskning och undervisning som främjar naturvården är avgiftsfria
4 §

Prestationer enligt lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (914/2002)

1. Behandling av registreringsansökan

a) När registreringsansökan gäller verksamhet vid 1 anläggning tas avgiften ut enligt antalet anställda i organisationen enligt följande:
- 50 personer eller flera 2 200
- 10-49 personer 1 300
- högst 9 personer 700
b) När registreringsansökan gäller verksamhet vid 2-4 anläggningar tas avgiften ut enligt antalet anställda i organisationen enligt följande:
- 100 personer eller flera 2 600
- 20-99 personer 2 100
- högst 19 personer 1 200
c) När registreringsansökan gäller verksamhet vid minst 5 anläggningar tas avgiften ut enligt antalet anställda i organisationen enligt följande:
- 250 personer eller flera 2 900
- 50-249 personer 2 400
- högst 49 personer 1 800
d) När registreringsansökan gäller annan registrering än sådan som avses i punkterna a-c tas avgiften ut enligt antalet anställda i organisationen enligt punkt a.

Om den sammanräknade omsättningen vid en eller samtliga anläggningar för den senast avslutade räkenskapsperioden innan ansökan anhängiggjordes överskrider 9 200 000 euro per anläggning, tas avgiften ut oavsett antalet anställda i organisationen enligt de högsta avgifterna under punkterna a-c i tabellen.

2. Upprätthållande av registrering

Avgift för åtgärder för att upprätthålla en registrering tas ut enligt det antal anläggningar som hör till en registrerad organisation eller enligt det antal separat registrerade underavdelningar som hör till en anläggning enligt följande:
- avgift för den första anläggningen 390
- avgift för varje därpå följande anläggning 195
- avgift för varje separat registrerad anläggning eller separat registrerad underavdelning till en anläggning 390

3. Avförande ur registret och avslag

Om en organisation tillfälligt avregistreras på grundval av bestämmelserna i artikel 6.4 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS), tas samma avgift ut som för behandling av en registreringsansökan.

Om en organisation tillfälligt eller permanent avregistreras på grundval av någon annan bestämmelse än artikel 6.4 andra stycket i den förordning som nämns i föregående stycke, tas för avregistreringen och avförandet ut en avgift på 600 euro. Avgift tas dock inte ut om en tillfällig avregistrering grundar sig på artikel 6.2 i förordningen.

Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på artikel 6.2 i förordningen, tas avgift inte ut för behandling av registreringsansökan. Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på ett annat stycke i artikel 6 i förordningen, tas samma avgift ut som för behandling av registreringsansökan.

För återkallande av en tillfällig avregistrering tas avgift inte ut.

Om en organisation, en anläggning som hör till organisationen eller en del av en anläggning avförs ur registret på egen begäran, uttas en avgift på 80 euro.

5 §

Övriga prestationer

Prestationer enligt förordningen om offentlig tillsyn underställda vattenundersökningsanstalter (325/1962)
- behandling av en ansökan om godkännande av vattenundersökningsanstalt 1 350
- inspektion för fastställande av vattenundersökningsanstaltens behörighet 950
Dessutom debiteras resekostnader som uppkommit i samband med behandlingen av ansökan om godkännande och inspektion av vattenundersökningsanstalter i enlighet med statens tjänste- och arbetskollektivavtal.
Intyg, utdrag, styrkande av riktigheten
- diarie- och registerintyg eller registerutdrag 24
- styrkande av riktigheten hos en handling 4,70/handling
- expeditionsavgift 4,70/expedition
6 §

Förskottsavgift för andra prestationer än sådana som ingår i 1 § A- och B-punkterna i avgiftstabellen

I enlighet med 5 § 2 mom. i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992) kan det krävas att avgiften för en prestation i sin helhet eller till en del betalas på förhand.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.