1136/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universitetsexamina

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 19 augusti 2004 om universitetsexamina (794/2004) 25 § samt

ändras 1, 4 och 17 § samt förordningens bilaga som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de lägre och högre högskoleexamina samt vetenskapliga och konstnärliga påbyggnadsexamina som avläggs vid universitet som avses i universitetslagen (558/2009). Bestämmelser om de yrkesinriktade påbyggnadsexamina som avläggs vid universiteten utfärdas separat.

4 §
Examina på främmande språk

För en examen enligt 11 § 2 mom. i universitetslagen som har avlagts på något annat språk än finska eller svenska ges utöver ett examensbevis på finska eller svenska och den examensbenämning på finska eller svenska som finns i bilagan till förordningen även en examensbenämning på engelska enligt vad som nämns i bilagan.

17 §
Iakttagande av Europeiska gemenskapens lagstiftning

Utbildning som leder till veterinärmedicine licentiatexamen, odontologie licentiatexamen och medicine licentiatexamen, provisorsexamen samt arkitektexamen samt utbildning som leder till en lägre högskoleexamen som ligger till grund för nämnda examina ska ordnas med iakttagande av Europeiska gemenskapens lagstiftning om utbildningens miniminivå.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 17 december 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Direktör
Anita Lehikoinen

Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

Förkortningar av utbildningsenheternas namn:

AU Aalto-universitetet

BA Bildkonstakademin

HU Helsingfors universitet

HU (SSKH) Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

JU Jyväskylä universitet

LU Lapplands universitet

SHH Svenska handelshögskolan

SibA Sibelius-Akademin

TeaH Teaterhögskolan

TTU Tammerfors tekniska universitet

TU Tammerfors universitet

UU Uleåborgs universitet

VTU Villmanstrands tekniska universitet

VU Vasa universitet

ÅA Åbo Akademi

ÅU Åbo universitet

ÖFU Östra Finlands universitet

Utbildningsområde och examen Utbildningsansvar
AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA HU, ÖFU1
Kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper
Bachelor of Food Sciences
Agronomie- och forstkandidatexamen
Bachelor of Science (Agriculture and Forestry)
Magisterexamen i livsmedelsvetenskaper
Master of Food Sciences
Agronomie- och forstmagisterexamen
Master of Science (Agriculture and Forestry)
Licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper
Licentiate of Food Science
Agronomie- och forstlicentiatexamen
Licentiate of Science (Agriculture and Forestry)
Doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper
Doctor of Food Sciences
Agronomie- och forstdoktorsexamen
Doctor of Sciences (Agriculture and Forestry)
BILDKONST BA
Kandidatexamen i bildkonst
Bachelor of Fine Arts
Magisterexamen i bildkonst
Master of Fine Arts
Doktorsexamen i bildkonst
Doctor of Fine Arts
DANS TeaH
Kandidatexamen i danskonst
Bachelor of Arts (Dance)
Magisterexamen i danskonst
Master of Arts (Dance)
Licentiatexamen i danskonst
Licentiate of Arts (Dance)
Doktorsexamen i danskonst
Doctor of Arts (Dance)
EKONOMISKA AU, JU, SHH, TU, UU, VTU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Ekonomie kandidatexamen
Bachelor of Science (Economics and Business Administration)
Ekonomie magisterexamen
Master of Science (Economics and Business Administration)
Ekonomie licentiatexamen
Licentiate of Science (Economics and Business Administration)
Ekonomie doktorsexamen
Doctor of Science (Economics and Business Administration)
FARMACEUTISKA HU, ÅA2, ÖFU
Farmaceutexamen
Bachelor of Science (Pharmacy)
Provisorsexamen
Master of Science (Pharmacy)
Farmacie licentiatexamen
Licentiate of Science (Pharmacy)
Farmacie doktorsexamen
Doctor of Science (Pharmacy)
GYMNASTIK- OCH IDROTTSVETENSKAPLIGA JU
Kandidatexamen i gymnastik-och idrottsvetenskaper
Bachelor of Science (Sport and Health Sciences)
Magisterexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper
Master of Science (Sport and Health Sciences)
Licentiatexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper
Licentiate of Philosophy (Sport and Health Sciences)
Doktorsexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper
Doctor of Philosophy (Sport and Health Sciences)
HUMANISTISKA HU, JU, TU, UU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper
Bachelor of Arts
Filosofie magisterexamen
Master of Arts
Filosofie licentiatexamen
Licentiate of Philosophy
Filosofie doktorsexamen
Doctor of Philosophy
HÄLSOVETENSKAPER JU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Kandidatexamen i hälsovetenskaper
Bachelor of Health Sciences
Magisterexamen i hälsovetenskaper
Master of Health Sciences
Licentiatexamen i hälsovetenskaper
Licentiate of Health Sciences
Doktorsexamen i hälsovetenskaper
Doctor of Health Sciences
JURIDISKA HU, LU, ÅA3, ÅU
Rättsnotarieexamen
Bachelor of Laws
Juris magisterexamen
Master of Laws
Juris licentiatexamen
Licentiate of Laws
Juris doktorsexamen
Doctor of Laws
KONSTINDUSTRIELLA AU, LU
Konstkandidatexamen
Bachelor of Arts (Art and Design)
Konstmagisterexamen
Master of Arts (Art and Design)
Konstdoktorsexamen
Doctor of Arts (Art and Design)
MEDICINSKA HU, TU, UU, ÅU , ÖFU
Medicine kandidatexamen
Bachelor of Medicine
Medicine licentiatexamen
Licentiate of Medicine
Medicine doktorsexamen
Doctor of Medical Science
MUSIK SibA
Musikkandidatexamen
Bachelor of Music
Musikmagisterexamen
Master of Music
Musiklicentiatexamen
Licentiate of Music
Musikdoktorsexamen
Doctor of Music
NATURVETENSKAPLIGA HU, JU, TTU4, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Kandidatexamen i naturvetenskaper
Bachelor of Science
Filosofie magisterexamen
Master of Science
Filosofie licentiatexamen
Licentiate of Philosophy
Filosofie doktorsexamen
Doctor of Philosophy
ODONTOLOGISKA HU, UU, ÅU, ÖFU
Odontologie kandidatexamen
Bachelor of Dentistry
Odontologie licentiatexamen
Licentiate of Dentistry
Odontologie doktorsexamen
Doctor of Dental Science
PEDAGOGISKA HU, JU, LU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Pedagogie kandidatexamen
Bachelor of Arts (Education)
Pedagogie magisterexamen
Master of Arts (Education)
Pedagogie licentiatexamen
Licentiate of Philosophy (Education)
Pedagogie doktorsexamen
Doctor of Philosophy (Education)
PSYKOLOGISKA HU, JU, TU, ÅA, ÅU, ÖFU
Psykologie kandidatexamen
Bachelor of Arts (Psychology)
Psykologie magisterexamen
Master of Arts (Psychology)
Filosofie magisterexamen
Master of Arts
Psykologie licentiatexamen
Licentiate of Arts (Psychology)
Psykologie doktorsexamen
Doctor of Philosophy (Psychology)
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA HU, HU (SSKH)5, JU, LU, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Förvaltningskandidatexamen
Bachelor of Administrative Sciences
Politices kandidatexamen
Bachelor of Social Sciences
Kandidatexamen i samhällsvetenskaper
Bachelor of Social Sciences
Förvaltningsmagisterexamen
Master of Administrative Sciences
Politices magisterexamen
Master of Social Sciences
Magisterexamen i samhällsvetenskaper
Master of Social Sciences
Förvaltningslicentiatexamen
Licentiate of Administrative Sciences
Politices licentiatexamen
Licentiate of Social Sciences
Licentiatexamen i samhällsvetenskaper
Licentiate of Social Sciences
Förvaltningsdoktorsexamen
Doctor of Administrative Sciences
Politices doktorsexamen
Doctor of Social Sciences
Doktorsexamen i samhällsvetenskaper
Doctor of Social Sciences
TEATER TeaH, TU
Kandidatexamen i teaterkonst
Bachelor of Arts (Theatre and Drama)
Magisterexamen i teaterkonst
Master of Arts (Theatre and Drama)
Licentiatexamen i teaterkonst
Licentiate of Arts (Theatre and Drama)
Doktorsexamen i teaterkonst
Doctor of Arts (Theatre and Drama)
TEKNISK-VETENSKAPLIGA AU, TTU, UU, VTU, VU, ÅA, ÅU
Teknologie kandidatexamen
Bachelor of Science (Technology)/(Architecture)
Arkitektexamen AU, TTU, UU
Master of Science (Architecture)
Diplomingenjörsexamen
Master of Science (Technology)
Landskapsarkitektexamen AU
Master of Science (Landscape Architecture)
Teknologie licentiatexamen
Licentiate of Science (Technology) / (Architecture)
Teknologie doktorsexamen
Doctor of Science (Technology)/(Architecture)
TEOLOGISKA HU, ÅA , ÖFU
Teologie kandidatexamen
Bachelor of Theology
Teologie magisterexamen
Master of Theology
Teologie licentiatexamen
Licentiate of Theology
Teologie doktorsexamen
Doctor of Theology
VETERINÄRMEDICINSKA HU
Veterinärmedicine kandidatexamen
Bachelor of Veterinary Medicine
Veterinärmedicine licentiatexamen
Licentiate of Veterinary Medicine
Veterinärmedicine doktorsexamen
Doctor of Veterinary Medicine
Filosofie doktorsexamen (Doctor of Philosophy) kan avläggas inom vetenskaplig påbyggnadsutbildning vid Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet, Svenska handelshögskolan, Tammerfors tekniska universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Vasa universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Östra Finlands universitet.

1 endast forstvetenskapliga området

2 endast farmaceutexamen

3 endast rättsnotarieexamen

4 Inom det naturvetenskapliga området har Tammerfors tekniska universitets utbildningsansvar i läroämnen om vilka särskilt föreskrivs genom förordning av undervisningsministeriet. Namnet på en examen som avläggs vid Tammerfors tekniska universitet följer dock alltid examensbenämningen inom det teknisk-vetenskapliga området.

5 endast kandidatexamen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.